Połosak: Kolonializm, neokolonializm, dekolonizacja – wyjaśnienie zależności terytorialnych w stosunkach międzynarodowych

Kolonializm to sposób prowadzenia polityki przez wysokorozwinięte państwa, polegający na podporządkowaniu sobie i utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej terytoriów słabo rozwiniętych. Nierzadko również polityce tej towarzyszy bezwzględna eksploatacja zasobów ludnościowych i surowcowych kolonii. Eksploatacja nie ma na celu jednak wyniszczenia i eksterminacji, a osiągnięcie maksymalnych korzyści materialnych przez kolonizatora. Kolonializm we współczesnym znaczeniu tego terminu sięga przełomu XV i XVI wieku, epoki pierwszych odkryć geograficznych. Przez ponad 400 lat dokonano podziału Ziemi pomiędzy mocarstwa kolonialne. Na początku XX wieku wielkie obszary Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej podporządkowane były kilku europejskim państwom kolonialnym, do […]

Graban: Czy antykolonializm na trwale wrośnie w nurt polskiej refleksji prawicowej? 

Nie do końca sobie jeszcze chyba zdajemy sprawę, jak głębokiego przewartościowania doznała polska myśl polityczna, a zwłaszcza jej prawicowa część, pod wpływem wydarzeń określanych mianem rosyjskiej agresji na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku. Jeden z kierunków transformacji opisał Tomasz Terlikowski w książce „Czy konserwatyzm ma przyszłość? Koniec Europy, jaką znamy” wpisując się w modną ostatnio preferencję na rzecz przewartościowania podstaw polskiej szkoły geopolitycznej oraz liberalizacji i złagodzenia, zbyt surowych, jak twierdzi autor, wymogów światopoglądowych prawicowego credo. Umówmy się jednak, że Terlikowski nie wszystkich przekonał […]

Wielomski: Traktat Ryski

Mijające w marcu stulecie podpisania Traktatu Ryskiego przez Rzeczpospolitą i Rosję Radziecką, kończącego wojnę między dwoma państwami, wywołało w Polsce duże kontrowersje historyczne i medialne. Obawiam się, że za dziesięć lat, przy kolejnej okrągłej rocznicy, kontrowersje te mogą okazać się większe niż po podpisaniu samego traktatu w 1921 roku. W rzeczywistości w 1921 i w 2021 roku w dyskusjach tych chodzi o to samo: czy odrodzona Rzeczpospolita powinna być państwem narodowym czy imperialnym? Z jednej strony mamy koncepcję państwa narodowego, o wyraźnie zaznaczonej przewadze liczebnej […]