Call for Papers „Pro Fide Rege et Lege” nr 85/2021. Temat numeru: “państwo prawa”

Przystępujemy do zbierania tekstów do kolejnego numeru Pro Fide Rege et Lege, którego tematem przewodnim będzie zasada państwa prawa wyrażona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 2 ustawy zasadniczej stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Ten krótki przepis, wyraża zbiorczo pewne reguły oraz zasady nieujęte expressis verbis w teksie pisanym konstytucji, ale wynikające immamentnie z aksjologii oraz istoty państwa prawnego. Reguły te, odnoszą się do zasad działania władzy publicznej – a konkretnie do sposobu stanowienia prawa (zasady przyzwoitej legislacji). W tym kontekście należy wyjść, przede wszystkim, od zasady zaufania obywatela do państwa (niem. Vertrauensschutz) powiązanej z zasadą proporcjonalności (zakaz nadmiernej ingerencji), jako ogólnej podstawy do wskazywania kształtu i konsekwencji klauzuli państwa prawnego (wyrażonej w szczegółowych przepisach ustawy zasadniczej). Ponadto należy wymienić zakaz stanowienia przepisów prawnych, które obowiązywałyby z mocą wsteczną (lex retro non agit), nakaz zachowania odpowiedniego vacatio legis, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę określoności prawa. W ujęciu materialnym, na istotę pojęcia państwo prawa, składa się szereg elementów, które również chcielibyśmy zaakcentować w najbliższym numerze naszego czasopisma, są to między innymi:

– zasada podziału władz

– zasada hierarchicznego i zamkniętego systemu źródeł prawa

– istnienie katalogu podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela

– zasada niepodległości i suwerenności

– istnienie mechanizmów kontroli konstytucjonalności prawa

Teksty zbieramy do połowy marca 2021 roku. Prosimy najpierw uzgodnić temat z Redakcją, aby uniknąć powtórzeń tematyki nadsyłanych tekstów. Pytania i teksty prosimy słać na adres: profide.info[małpa]gmail.com

Przypominamy, że za publikację w naszym piśmie przysługuje 20 punktów.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]
Facebook

1 thought on “Call for Papers „Pro Fide Rege et Lege” nr 85/2021. Temat numeru: “państwo prawa””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *