Pius XII: O solidarności ludzkiej i państwie totalitarnym [1939]

Wielebnym Braciom pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu! 1. Niezbadany w swych zamiarach Bóg powierzył Nam, bez żadnych naszych zasług, godność i ogromne obowiązki Najwyższego Pasterza w samą czterdziestą rocznicę poświęcenia rodzaju ludzkiego Boskiemu Sercu Jezusa, które Nasz nieśmiertelnej pamięci Poprzednik, Leon XIII, ustanowił w całym świecie przy końcu ubiegłego wieku, z okazji zbliżającego się Roku Świętego. 2. Jako świeżo wyświęcony kapłan, który zaledwie zaczął sprawować służbę ołtarza i mógł już odmawiać słowa “Przystąpię do ołtarza Bożego”(1) – przyjęliśmy encyklikę Annum Sacrum(2) jak głos niebieski z […]

Pius XII: List do biskupów polskich (1945)

Czcigodnym Braciom Arcybiskupom i Biskupom Polski oraz wszystkim innym Ordynariuszom w zgodzie i łączności z Stolicą Apostolska trwającym śle pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie. W ciągu ostatnich lat, kiedy Ojczyzna Wasza, kilkakrotnie srogością wojny niszczona, doznała tylu spustoszeń, klęsk i nieszczęść wszelakich, My, którzy – jak wam wiadomo – mamy dla was ojcowskie serce i uczucia, braliśmy w smutkach i troskach waszych udział tym żywszy, im dokładniej poznaliśmy ich ucisk i brzemię, prawie nie do zniesienia. Wolność wasza była zdeptana, szlachetną młodzież polską zżęła kosa śmierci. […]

Pius XII: Sacra Virginitas

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów, i innych Ordynariuszów miejscowych, którzy zachowują pokój i jedność ze Stolicą Apostolską, O ŚWIĘTYM DZIEWICTWIE – AAS 46 (1954) 161 – 191. [Fragmenty] WSTĘP Dziewictwo wieczyste i doskonałe jest wartością przekazaną w depozycie, objawienia Święte dziewictwo i doskonała czystość, poświecone służbie Bożej zaliczają się bez wątpienia do najcenniejszych skarbów, które Założyciel Kościoła dziedzictwem zostawił dla utworzonej przez siebie społeczności. Dlatego to Ojcowie Kościoła twierdzili, że trwałe dziewictwo jest wspaniałą zdobyczą religii chrześcijańskiej. Słusznie zwraca się uwagę, że starożytni […]

Pius XII: Mystici Corporis Christi [1943]

Czcigodnym Braciom pozdrowienie w Panu i Apostolskie Błogosławieństwo! WSTĘP POWODY WYDANIA ENCYKLIKI 1. Wzniosłość nauki o Kościele, jako o Mistycznym Ciele Chrystusa. 1. Nauka o Mistycznym Ciele Chrystusowym, którym jest Kościół, (Por. Kol., I, 24) przejęta od początku z ust samego Odkupiciela, oświetlająca nam należycie to wielkie i wyższe ponad wszelką pochwałę dobrodziejstwo najściślejszego naszego zjednoczenia z tak dostojną Głową – oto, zaiste, przedmiot tego rodzaju, że wspaniałością i godnością swoją pociąga wszystkich ludzi, którzy Duchem Bożym się rządzą, do rozwagi, a oświecając ich umysły, […]

Marzec 68 w otoczeniu Prymasa Polski

1968 kwiecień 5, Warszawa – Notatka inspektora Wydziału I Departamentu IV mjr. Zenona Chmielewskiego z doniesienia TW ps. ,,Mathis” dotycząca oceny wydarzeń marcowych wśród członków Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Źródło: „Mathis” Warszawa, dnia 5 kwietnia 1968 r. Przyjął: Z[enon] Ch[mielewski] Tajne LK „Hetman” Egz. nr a2a Doniesienie ks. prałat [Stefan] Piotrowski – wikariusz generalny Wyraża swoje zadowolenie z powodu tego, że istnieje walka z syjonizmem. Jak wiadomo, Piotrowski ma powiązania z Paksem, dlatego też opinię swoją wyraża w sposób oględny. Niemniej jednak kilkakrotnie podkreślał w […]

Pius XII: Optatissima pax (1947)

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów Pokój i Jedność z Apostolską Stolica mających. O POKOJU CZCIGODNI BRACIA Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Gorąco upragniony pokój, który jest “spokojnością ładu, (cfr. Św. Aug., De Civ. Dei, 1. 19, c. 13; Św. Tom., Sum. Teol. II-II, 29, 1, ad 1) i spokojna wolnością” (Ctc. Filipika II, c. 44), po krwawych kolejach długiej wojny, jak to wszyscy ze smutkiem i trwoga stwierdzamy, dotąd jeszcze gest nieustalony i trzyma umysły narodów w niepewności i lęku; a […]

Pius XII: W sprawie sztucznego utrzymania pacjenta przy życiu (1957)

Dr Bruno Haid, kierownik oddziału anestezji uniwersyteckiej kliniki chirurgicznej w Innsbrucku, przedłożył Nam trzy zagadnienia z zakresu moralności lekarskiej w przedmiocie tzw. “reanimacji”. Miło Nam, Panowie, zadośćuczynić temu życzeniu, które odzwierciedla wysokie poczucie świadomości waszych obowiązków zawodowych oraz wolą rozstrzygania w świetle zasad Ewangelii nasuwających się wam trudnych problemów. Według wypowiedzi dr Haida, anestezjologia współczesna zajmuje się nie tylko zagadnieniami analgezji i anestezji w ścisłym znaczeniu tych wyrazów, ale również “reanimacji”. Określa się w ten sposób w medycynie, a zwłaszcza w anestezjologii, technikę zdolną zapobiec […]

Pius XII; O kapłaństwie katolickim i sprawach duszpasterskich (1954)

PRZEMÓWIENIE O KAPŁAŃSTWIE KATOLICKIM I SPRAWACH DUSZPASTERSKICH do Kardynałów i Biskupów, którzy poprzedniego dnia brali udział w uroczystości nowego święta ku czci Maryi Królowej i ukoronowania obrazu Matki Bożej “Salus Populi Ramani” – 2 XI 1954 “Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy Imię Jego społem!” (Ps. 33, 4), gdy oto z łaski nieba spełniły się nasze życzenia i tak szczęśliwie zdarzyło się, Umiłowani Synowie i Czcigodni Bracia, że możemy się cieszyć widokiem waszego tak licznego zebrania. Radość Naszą powiększa fakt ustanowienia nowego święta liturgicznego ku […]

Pius XII: Świetlana postać Papieża św. Eugeniusza I (1948)

Świetlana postać Papieża św. Eugeniusza I Po raz dziesiąty już, Czcigodni Bracia, Opatrzność Boża pozwala Nam w uroczystość Naszego świętego Patrona przyjąć wasz hołd i podziękować wam za szczerą i wierną współpracę oraz dać wyraz Naszej ufności w pomoc waszych modlitw. Lecz po raz pierwszy mieliśmy dzisiaj przyjemność odebrać te wasze życzenia z ust ukochanego a tak godnego nowego Dziekana waszego Świętego Kolegium, który je złożył z takim ciepłem i z taką wytwornością. Zaledwie kilka miesięcy temu, z okazji uroczystości Bożego Narodzenia, słyszeliśmy tu głos […]