Jolanta Maćkowicz, Ewa Pająk-Ważna (eds.), „Women in different global contexts. Culture – Gender – Violence”

Jolanta Maćkowicz, Ewa Pająk-Ważna (eds.), Women in different global contexts. Culture – Gender – Violence, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cracow 2014, pp. 311.

            Zasób światowych dzieł naukowych poświęconych kobietom partycypującym w przestrzeni społecznej wzbogacił się właśnie o nowe, wartościowe i oryginalne dzieło. Monografia pod redakcją Jolanty Maćkowicz oraz Ewy Pająk-Ważnej zatytułowana „Women in different global contexts. Culture – Gender – Violence” – bo o tej publikacji mowa – dotyczy nie tyle samych ludzi, lecz ich zróżnicowania w szerokim wymiarze. Tego pod względem posiadanych cech psycho-fizycznych i tego wynikającego z kontekstów w jakich żyją. Zamieszczone na łamach książki studia wprost doskonale oddają zależności pomiędzy tymi czynnikami, a także odzwierciedlają je na konkretnych przykładach zidentyfikowanych na całym zglobalizowanym współczesnym świecie.

            Artykuły zamieszczone w monografii zostały pogrupowane w trzy rozdziały poświęcone kobietom: funkcjonującym w różnych kulturach, gdzie skoncentrowano się głównie na zmianie pełnionych przez nich ról w czasie i przestrzeni, odmienności ich prosperowania w sferze publicznej oraz domowej oraz przemocy wobec nich stosowanej – prawnym, społecznym i kulturowym aspektom. Ciekawe jest zwłaszcza to, że wszystkie badania – bez wyjątku – są twórcze w obszarze wykorzystanej przy nich metodologii i przyjętych rozwiązań teoretycznych. Spojrzenia czasem na te same, czasem na różne problemy właściwe przedmiotowi ich rozważań dostarczają całkiem nowych, a przy tym zróżnicowanych optyk na postrzeganie kobiet i umożliwia pełniejsze zrozumienie inności w przenikających się dzisiaj społeczeństwach.

            Poza świetnym warsztatem – jak to jest zawsze w przypadku prac ukazujących się pod szyldem Oficyny Wydawniczej „Impuls” – teksty zamieszczone w książce odznacza to, że umożliwiają doskonalsze i pełniejsze zrozumienie problemów, które w środkach masowego przekazu są traktowane nazbyt pobieżnie. Zasygnalizowanie wystąpienia zjawiska nie pozwalało nam dotychczas na jego zrozumienie. Jednakże dzięki tak pogłębionym studiom, jak te właśnie polecane, mamy okazję, by pojąć je w ściśle określonym kontekście, w jakim występują oraz w ich istocie.

            Nie do przecenienia jest również walor edukacyjny książki. Konsekwencję istnienia multikulturowego świata stanowi konieczność mierzenia się z nowymi problemami, które dotychczas dotyczyły tylko przedstawicieli kultur innych niż nasza własna. Autorzy pokazują właściwości tych problemów, uzmysławiając pewne strategie radzenia sobie z nimi i – co niezwykle ważne – nie poprzestają na tym. Gdy dostrzegają – na podstawie swoich analiz – zagrożenie, przestrzegają przed nim. Przykładowo coraz częściej dzisiaj słyszymy o nieodpowiedzialnych, zbyt pochopnych, nieprzemyślanych decyzjach kobiet z krajów zachodnich, które postanawiają wyjść za mąż za kandydatów z obcych, zupełnie im nieznanych lub znanych bardzo pobieżnie kultur. Łączy się to z nieznajomością podstawowych reguł społecznych właściwych im po ślubie, a także – w przypadku często nieudolnych prób ucieczek takich kobiet po ślubie – z nieliczeniem się z konsekwencjami swoich życiowych kroków.

            Z przestróg tych wybija się na pierwszy plan postulat wchodzenia w refleksyjne kontakty z innymi, z obcymi. Początkowa fascynacja innością – wbrew pierwszemu, często mylnemu wrażeniu – może przerodzić się w koszmar. Jednakże obca kultura nie zawsze niesie ze sobą wyłączenie zło. W książce tej znajdziemy wszakże wiele innych, inspirujących, interesujących prezentacji prawych wzorów do naśladowania.

            Monografia pod redakcją Jolanty Maćkowicz oraz Ewy Pająk-Ważnej zatytułowana „Women in different global contexts. Culture – Gender – Violence” to potrzebna dzisiaj książka. Z pewnością jej ogromnym walorem jest to, że została wydana w języku angielskim. Znajdzie dzięki temu szersze grono odbiorców, którzy – należy mieć nadzieję – skorzystają z zamieszczonych w niej cennych informacji. Poleca się ją zatem wszystkim chcącym lepiej poznać i zrozumieć współczesną rzeczywistość społeczną i kulturową. Tym, którzy chcą docenić jej piękno, a jednocześnie nie dać zwieść się pozorom piękna.

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/women-in-different-global-contexts,1597.html

Krzysztof Wróblewski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *