Prawy Sektor chce zbliżenia z naszym krajem

Onet.pl podaje:

Szef Pra­we­go Sek­to­ra za­po­wia­da, że zrobi wszyst­ko dla zin­ten­sy­fi­ko­wa­nia sto­sun­ków z na­szym kra­jem. Dmy­tro Ja­rosz mówił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że w re­la­cjach z na­szym kra­jem nie na­le­ży kon­cen­tro­wać się na ne­ga­tyw­nych ele­men­tach z prze­szło­ści. Przy­znał, że jego par­tia jest otwar­ta na roz­mo­wy o hi­sto­rii, ale dodał, że w pierw­szej ko­lej­no­ści na­le­ży się kon­cen­tro­wać „nie na tym, co było, a na tym, co bę­dzie”.

http://wiadomosci.onet.pl/

Komentarz: Faktycznie, tematy historyczne nie są dla pogrobowców UPA sympatyczne. Głupio się rozmawia o tym, że ma się na sumieniu 200 tysięcy Polaków, no nie? Ale tak poza tym, to nas bardzo kochają… [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *