Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

Nakładem Wydawnictwa UMK w Toruniu ukazała się książka Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku pod redakcją Arkadiusza Lewandowskiego, Arkadiusza Mellera i Witolda Wojdyły.

Monografia poświęcona jest koncepcjom ustrojowym obecnym w polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku. Jest zbiorem artykułów powstałych w ramach projektu badawczego.Całość tworzą chronologicznie wydzielone części, z których każda dotyczy innej formy państwowości polskiej: od II Rzeczypospolitej poprzez Polską Rzeczpospolitą Ludową aż po współczesną nam III RP. Taka konstrukcja książki zapewnia czytelnikowi oraz badaczom polskiej myśli politycznej możliwość zapoznania się z szerokim spectrum koncepcji ustrojowych obecnych w każdym z tych okresów oraz porównaniem tendencji charakterystycznych dla każdego z nich.

Wśród autorów możemy odnaleźć przedstawicieli takich ośrodków naukowych, jak: Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Toruń, Zielona Góra.

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                 9

W dobie autorytaryzmu – II Rzeczpospolita

Tomasz Koziełło

Idea parlamentaryzmu w koncepcjach politycznych Narodowej Demokracji (1918–1939)                            13

Marek Białokur

Czechosłowacki model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w międzywojennej myśli politycznej obozu narodowego           33

Aneta Dawidowicz

Demokracja i liberalizm w poglądach ideologów Stronnictwa Narodowego 1928–1939                               53

Arkadiusz Meller

Wątki monarchistyczne w  publicystyce obozu narodowego
(1918–1939)                                                                                                                  67

Jacek Misztal

Rozważania nad ustrojem państwowym w myśli politycznej
Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska
w okresie międzywojennym                                                                                     101

Adam Wielomski, Arkadiusz Meller

Falange i Falanga. Polski ruch narodowo-radykalny i jego hiszpański pierwowzór w latach trzydziestych XX wieku –próba ujęcia komparatystycznego                                                                                                  115

Michał Strzelecki

Polska myśl katolicka wobec wyzwań ustrojowych w latach1918–1939       141

Maciej Słęcki

Polski konserwatyzm u progu niepodległości. Dylematy ideowe i polityczne                     165

Małgorzata Zamojska

Idea rewolucji moralnej oraz odnowy społecznej w publicystyce społeczno-politycznej Piotra Dunin-Borkowskiego             189

Jarosław Tomasiewicz

„Zaczyn” – polski model „totalizmu centrowego”                                                 207

Ewelina Podgajna

Wizja ustroju państwa w myśli politycznej Stronnictwa Chłopskiego (1926–1931)                           227

Eleonora Kirwiel

Postawy ludności Kresów Północno-Wschodnich wobec zmian ustrojowych w Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu niepodległości                                                     243

Andrzej Wojtas

Obalenie systemu rządów autorytarnych i powrót do zasad pluralizmu politycznego po klęsce wrześniowej                           269

Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło

Bariera omnipotencji czy technika organizacji państwa.Samorząd w państwach niedemokratycznych w interpretacjach polskich publicystów w XX wieku                                                                                            289

W dobie totalitaryzmu – Polska Rzeczpospolita Ludowa

Magdalena Mikołajczyk

Pojęcie „integralnej demokracji” w dyskursie politycznym lat 50. i 60. Rewizjonistyczni promotorzy i ich krytyka                     321

Krystyna Trembicka

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej                            341

Jakub Kufel

Koncepcje demokratyzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w okresie pierwszej „Solidarności” (1980–1981)                                                 359

Tomasz Sikorski

Koncepcje ustrojowe w publicystyce liberalnego nurtu polskiej opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych. Casus „gdańskich liberałów”                                                                                                                     373

W dobie demokracji – III Rzeczpospolita

Anna Lew

Ustrój polityczny w polskiej myśli liberalnej po 1989roku.
Próba zarysowania modelu                                                                                     401

Marcin Polakowski

Modernizacja po demokratyzacji. Publicystyka polityczna„Dziennika”
w latach 2006–2009                                                                                                  417

Jarosław Macała

Kościół katolicki wobec demokracji w III RP: próba refleksji                              431

Magdalena Waniewska-Bobin

Ocena demokracji i samorządności przez polskich biskupów po 1989 roku                      451

Arkadiusz Lewandowski

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe wobec przemian systemu politycznego po 1989 roku                 465

Joanna Sanecka-Tyczyńska

Model ustroju państwowego w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości                         483

Sławomir Drelich

Tęsknota i sentyment. Mit „złotego wieku” w języku politycznym
Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej                                                                 501

Szymon Krzyżaniak

Recepcja twórczości Roberta A. Dahla w Polsce                                                 519

Artur Laska 

Mit „sprawiedliwej normalności” w społecznym wymiarze dyskursu tranzycji systemowej w Polsce                           529

http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_73767_Ustroj_panstwa_w_polskiej_mysli_politycznej_XX-XXI_wieku.html

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *