Geneza państwa a problem filozofii politycznej

Program konferencji (ramowy)

Rejestracja uczestników (830 – 900): Biblioteka Główna UPH, 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9

Uroczyste otwarcie konferencji (900 – 930) – aula 101
Wystąpienie Rektora UPH: prof. dr hab. Antoni Jówko
Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego:
prof. dr hab. Jerzy Kunikowski
Wystąpienie Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych: 
prof. dr hab. Stanisława Jaczyńskiego

Obrady plenarne (930 -1115):
Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński

1.prof. dr hab. Adam Wielomski, Koncepcje powstania państwa w zachodniej myśli politycznej na przestrzeni wieków i polityczne implikacje tych teorii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; 
2.prof. dr hab. Ryszard Skarzyński, Stare i nowe spojrzenie na państwo, Uniwersytet w Białymstoku;
3.prof. dr hab. Marek Maciejewski, Zarys dziejów kontraktualistycznych koncepcji genezy społeczeństwa i państwa,, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski; 
4.prof. dr hab. Artur Andrzejuk, Naturalistyczna koncepcja powstania państwa w ujęciu Tomasza z Akwinu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
5.prof. dr hab. Ryszard Polak, Koncepcje genezy państwa T. Hobbesa i J. J. Rousseau a neotomizm, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; 
6.prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Źródła reguł ładu aksjonormatywnego współczesnego państwa demokratycznego w świetle badań statystycznych polskiego ustawodawstwa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
7.prof. dr hab. Tomasz Stępień, Hierarchia niebiańska jako wzór idealnego państwa – koncepcja Pseudo-Dionizego Areopagity, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
8.dr Cezary Kalita, Definicja (definicje) „państwa” – próba określenia pola niewiedzy w konfrontacji ze „społeczeństwem” i „wspólnotą”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; 

Przerwa kawowa: 1115 – 1130

Sekcja 1
Koncepcje historyczne genezy państwa

Obrady: (1130 – 1330)

1.dr Tomasz Scheffler, Sofiści o genezie państwa, Uniwersytet Wrocławski;
2.dr Radomír Malý, Koncepcja religijnego i świeckiego państwa w czeskiej przeszłości, Uniwersytet České Budějovice; 
3.dr Lucyna Chmielewska, Johannes Althusius – pierwszy teoretyk federalizmu, Uniwersytet Łódzki; 
4.dr Aleksander Stępkowski, Hobbes i Locke – czy rzeczywiście dwie różne wizje genezy państwa?, Uniwersytet Warszawski;
5.dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa, Geneza państwa według J.J. Rousseau. Od stanu natury do umowy społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
6.dr Magdalena Mruszczyk, Społeczeństwo i państwo z perspektywy „Rodu ludzkiego” Stanisława Staszica, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
7.dr Leszek Krusiński,Uwagi Arystotelesa, Cycerona i Marsyliusza z Padwy na temat powstania, celu oraz natury państwa, UMCS w Lublinie;

Obiad: 13.30 – 14.30
Muzeum: kontemplacja obrazu El Greca Ekstaza św. Franciszka (1430 – 1500)

Obrady: 1500 – 1630

8.dr Andrzej Marek Nowik, Tomistyczne ujęcie genezy państwa u Feliksa Konecznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
9.dr Zbigniew Adamowicz, Geneza państwa i społeczeństwa w historiozoficznych koncepcjach Józefa Niećki (1891-1953), UMCS w Lublinie;
10.mgr Tomasz Matlęgiewicz, Między programem reform Rzeczpospolitej a projektem Federacji Słowiańskiej. Stanisław Staszic o powstaniu, ewolucji i trwałości państwa, Pomorski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku (ROSJA); 
11.mgr Jakub Michalczenia, Problem narodzin i obumierania państwa w myśli F. Engelsa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 
12.mgr Kamila Pawełczyk, „Gorzkie słowo prawdy”, czyli hierarchowie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej naocznymi świadkami narodzin państwa komunistycznego, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie; 

Przerwa kawowa: 1630 – 1645

Obrady: 1645 – 1800

13.dr Łukasz Pikuła, Idea monizmu socjalnego w filozofii prawa Rudolfa Stammlera, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
14.mgr Arkadiusz Meller, Cele państwa w myśli politycznej Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga" i Obozu Narodowo-Radykalnego "ABC" (1935-1939), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

15.mgr Sebastian Lipowski Koncepcja budowy państwa w piłsudczykowskiej myśli politycznej na przykładzie poglądów Adama Skwarczyńskiego – zarys problemu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; 

16.dr Andrzej Dubicki, Geneza państwa w myśli politycznej Nicolae Iorgi, Uniwersytet Łódzki; 
17.dr Włodzimierz Nowak, Misja rządu Wincentego Witosa w obronie polskiej państwowości i suwerenności (1920), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; 
18.mgr Maciej Słęcki, Geneza i istota państwa w polskiej myśli politycznej okresu średniowiecza, Collegium Civitas w Warszawie; 

Sekcja 2 
Współczesne interpretacje genezy państwa

Obrady: (1130 – 1330)

1.dr Lech Szyndler, Człowiek jako principium państwa (formuła tomizmu konsekwentnego), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 
2.mgr Alicja Zygmunt, Państwo pomocnicze w ujęciu Katolickiej Nauki Społecznej, UMCS Lublin; 
3.dr Dariusz Juruś, Państwo w myśli libertariańskiej – geneza państwa opiekuńczego w USA, Uniwersytet Śląski; 
4.dr Andrzej Adamczyk, Narodziny państwa nowożytnego a kwestia odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez bezprawie urzędowe, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
5.dr Renata Tarasiuk, „Zbrojne ramię Mesjasza”. Współczesne nurty żydowskiego mesjanizmu wobec mitu założycielskiego państwa Izrael, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; 
6.lic. Łukasz Marek Perlikowski, Geneza państwa a geneza rządu jako problem filozofii politycznej libertarianizmu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

Obiad: 13.30 – 14.30
Muzeum: kontemplacja obrazu El Greca Ekstaza św. Franciszka (1430 – 1500)

Obrady: 1500 – 1630

7.dr Hubert Kaczmarczyk, Albert Jay Nock – podbój jako geneza powstania państwa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach;
8.dr Dariusz Sarzała, Roli stowarzyszeń w współczesnym społeczeństwie obywatelskim, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie; 
9.dr Karol Dobrzeniecki, Hansa Kelsena koncepcja państwa jako fikcji prawnej – ujęcie krytyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
10.dr Paweł Bała, Koncepcja genezy państwa w Konstytucji RP, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; 
11.mgr Jan Kutnik, Po co państwo? Pytanie o aktualność idei anarchistycznych, w kontekście sporu pomiędzy indywidualizmem, a koncepcjami społecznego uniwersalizmu, UMCS w Lublinie; 

Przerwa kawowa: 16.30 – 16.45

Obrady: 16.45 – 18.00

12.dr Izabella Andrzejuk, Naród, społeczeństwo i państwo w ujęciu Mieczysława Gogacza, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie; 
13.dr Rafał Pęksa, Rola sił zbrojnych w państwie – główne nurty teorii stosunków cywilno-wojskowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
14.Jakub Miedzik – Prezes Koła Naukowego Doktryn Polityczno-Prawnych, Od anarchii do państwa minimalnego – libertariańska koncepcja genezy państwa Roberta Nozicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
15.mgr Bartłomiej Ćwikła, Globalizacja jako forma uniwersalnej umowy społecznej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego;
16.lic. Arkadiusz Fordoński, Egzogeniczna teorii państwa wobec koncepcji umowy społecznej. Znaczenie sztuki dla uzasadnienia teorii wojny i podboju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

Podsumowanie obrad w ramach dyskusji plenarnej (1800 – 1830) Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Wielomski

Rada Naukowa;
Prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
Prof. dr hab. Artur Andrzejuk
Prof. dr hab. Marek Maciejewski
Prof. dr hab. Ryszard Polak
Prof. dr hab. Adam Wielomski
Dr Izabela Andrzejuk
Dr Radomir Maly
Dr Cezary Kalita

Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
Prof. dr hab. Adam Wielomski – kierownik Zakładu Współczesnej Myśli Politycznej
Dr Cezary Kalita – sekretarz konferencji (tel. 691 506 302)
Mgr Marlena Drygiel – koordynator administracyjny 

Zapraszamy czytelników Konserwatyzm.pl – wstęp wolny

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *