Karta laicyzmu

Ultramasoński minister oświaty Francji Vincent Peillon – syn byłej dyrektor Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych , Franciszki Blum i Idziego Peillon – komunisty i bankiera, byłego dyrektora pierwszego sowieckiego banku działającego poza granicami ZSRS , pόźniej zaś banku francusko-algierskiego, ojciec czworga dzieci z dwόch małżeństw: Salome, Maji, Eliasza i Izaaka, bliski kuzyn wspόłwynalazcy pigułki aborcyjnej RU 486, Sczepana Bluma, nakazał wywieszenie we wszystkich szkołach państwowego sektora szkolnego Republiki Francuskiej tzw. Karty Laicyzmu.
Jest to dokument mający – według ministerstwa – pozwolić na « wspόlne pożycie w ramach przestrzeni szkolnej ».

W dokumencie ministerialnym wprowadzającym do problematyki związanej z akcją wieszania Karty, znalazłem poważny błąd gramatyczny (dotyczący rodzajnika osobowego), co może nie być przypadkiem, wziąwszy pod uwagę tendencję masonerii do stałego zaprzeczania rόżnicy między rodzajem męskim a żeńskim.

9 września br. odbyła się uroczysta prezentacja Karty. 

Działo się to przy udziale licznych notabli socjalistycznych, komunistycznych, lewackich, masońskich i związkowych. Publicznie powieszono pierwszą Kartę.

Dla potrzeb ceremonii primo-wieszania wybrano liceum im. Samuela Becketta, co też nie jest dziełem przypadku, wziąwszy pod uwagę fakt, że Beckett był literackim obojnakiem, bez tożsamości kulturowej i że pisał pesymistyczne sztuki przesiąknięte dekadenckim indywidualizmem.

Laicyzm zdefiniowany został przez ministerstwo jako coś, co ma “ towarzyszyć uczniom w ich obywatelskim dorastaniu bez ranienia ich sumień”. Dla ministerstwa to właśnie to jest « samą istotą laicyzmu».

Karta nie jest zwykłym tekstem. Prezentuje się tak, jakby była picassowskim “collagem”. Dominują kolorki (w rożnych odcieniach) czerwony i niebieski. Całość przypomina wycinanki znane uczniom z nauki “religii” w salkach katechetycznych parafii aplikujących ukazy Soboru Watykańskiego II. Paragrafy następują po sobie poziomo, nie pionowo. 

Oto tekst Karty:

“Karta Laicyzmu w Szkole.
Narόd powierza szkole misję przekazania uczniom wartości Republiki. Republika jest laicka. Szkoła jest laicka.
1. Francja jest Rebubliką: niepodzielną, laicką, demokratyczną i społeczną. Wszytkim obywatelom, na całym terytoium, zapewnia rόwność wobec prawa. Szanuje wszystkie wierzenia.
2. Republika laicka organizuje rozdział religii (w liczbie mnogiej – AR) od państwa.W stosunku do przekonań religijnych lub duchowych państwo jest neutralne. Nie ma religii państwowej.
3. Laicyzm wszystkim gwarantuje wolność sumienia. Każdemu przysługuje wolność do wierzenia lub do niewiary. Laicyzm pozwala na swobodne wyrażanie swych przekonań, w ramach szacunku dla przekonań innych, i z zachowaniem granic porządku publicznego.
4. Laicyzm umożliwia praktykę obywatelizmu ( la citoyenneté – w poprawnym francuskim “obywatelstwo »;w żargonie masońskim obowiązującym we Francji od 1995 roku rzeczownik ten – wraz z nieprawidłowo utworzonym od niego przymiotnikiem – znaczy “zgodny z obowiązującym światopoglądem demoliberalnym” – AR), godząc wolność jednostki z rόwnością i braterstwem wszystkich, w trosce o interes ogόlny.
5. Republika zapewnia w szkołach poszanowanie każdej z tych zasad.
(Bardzo niebezpieczne sformułowanie – nie napisano bowiem “w szkołach podlegających ministerstwu oświaty” ale “w szkołach”, co może być zwiastunem jakiejś prόby ataku na szkolnictwo prywatne – AR).
6. Laicyzm w szkole oferuje uczniom warunki dla hartowania ich osobowości, ćwiczenia wolnej woli i przysposobienia się do obywatelizmu. Ochrania uczniόw przed wszelkim prozelityzmem i przed wszelkimi naciskami, ktόre nie pozwoliłyby im dokonać własnego wyboru.
7. Laicyzm zapewnia uczniom dostęp do kultury wspόlnej i bedącej przedmiotem wspόluczestnictwa.
(Commune et partagée – neologizm stojący poza ramami języka ludzkiego; « partagée » jest pochodną rodzaju żeńskiego od rzeczownika « partage »,na ogόł występującego w zbitce « tolérance et partage », co w slangu humanitarystycznym oznacza zgodę na poddanie się wysokiemu opodatkowaniu na rzecz państwa w celu finansowania lewackich stowarzyszeń proimigranckich -AR).
8. Laicyzm umożliwia uczniom praktykę korzystania z wolności słowa w granicach dobrego funkcjonowania szkoły, a także poszanowania wartości republikańskich i pluralizmu przekonań.
9. Laicyzm zakłada odrzucenie wszelkiej przemocy, a także wszelkiej dyskryminacji; gwarantuje rόwność między dziewczętami i chłopcami; spoczywa na kulturze szacunku i zrozumienia dla innych.
10. Do wszystkich członkόw personelu należy zadanie przekazania uczniom sensu i wartości laicyzmu, jak rόwnież innych zasad Republiki. Będa oni baczyć na ich wprowadzenie w szkole. To do nich należy zadanie zapoznania rodzicόw z niniejszą Kartą.
11. Wszyscy członkowie personelu mają obowiązek zachowywać ścisłą neutralność; nie wolno im okazywać w ramach pracy swych przekonań politycznych lub religijnych.
12. Nauczanie jest laickie. Aby zapewnić uczniom jak największe z możliwych otwarcie na rόżnorodność swiadopoglądową, a także na obszar i precyzję wiedzy, żaden przedmiot nie jest apriorycznie wykluczony z obszaru badania naukowego i pedagogicznego (questionnement – można rozumieć rόwnież jako “poddawanie w wątpliwość” – AR). Żaden uczeń nie może powoływać się na swe przekonania religijne czy polityczne i z tego powodu odmόwić nauczycielowi prawa do zajmowania się danym tematem ,znajdującym się w programie.
13. Nikomu nie wolno powoływać się na swą przynależność religijną i odmόwic dostosowania się do reguł obowiązujących w Szkole Republiki.
14. W państwowym szkolnictwie reguły życia w rόżnych przestrzeniach szkolnych, ktόre precyzują regulaminy wewnętrzne, funkcjonują z poszanowaniem dla laicyzmu. Noszenie oznak lub ubrań, poprzez ktόre uczniowie ostentacyjnie manifestowaliby przynależność religijną jest zakazane.
15. Refleksją i działaniem uczniowie przyczyniają się do przeżywania laicyzmu w ich szkołach. (Faire vivre la laicité – neologizm pragnący ukazać, iż laicyzm jest zarazem czymś pozytywnym, “w trakcie stawania się “, a także, że stosunek do niego ma charakter osobisty, intymny – AR). “

Mόj komentarz:

Trzeba tu żyć, aby to pojąć. Język, w jakim Karta została zredagowana jest żargonem umykającym nawet najlepszym, lecz nie mającym stałego, wieloletniego kontaktu z fanaberiami masońskimi tlumaczom. Slang όw nie ma nic a nic wspόlnego z klasycznym francuskim.

Łatwo zauważyć, iż Karta jest mieszanką zwrotόw zaczerpniętych z Deklaracji Praw Człowieka, Konstytucji V Republiki, z telewizji i z lewackiej propagandy. Czerpie ona rownież z “dorobku” Soboru Watykańskiego II, ktόrego zwolennicy we Francji szczegόlnie ukochali słowo “partage”. Treść Kraty jest jednak nie tyle lewacka, co masońska. Podpisuje się pod nią cała francuska klasa polityczno-medialna.

Jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, jakie reakcje wywoła i czy jest to zapowiedź jakiejś większej ruchawki antykatolickiej czy nie. Wielu uczniόw nie wierzy już jednak w brednie o prawach człowieka. Francja od listopada 2011 znajduje się na zakręcie i nikt chyba nie może przewidzieć, co przyniosą najbliższe lata.

Tłumaczenie, objaśnienia i komentarz: A.Ratnik

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Karta laicyzmu”

  1. @Antoine Ratnik: Moim zdaniem w/w Karta jest nie tyle deklaracją mającej nastąpić nowej fali inżynierii społecznej, co raczej, niestety, niestety, „spisem z natury” stanu faktycznego, po prostu, kodyfikacją tego, co we francuskich realiach funkcjonuje od dawna, z co najmniej akceptacją, jeśli nie afirmacją, większości francuskiego społeczeństwa. Czy bardzo się mylę w swej opinii?

  2. @Antoine Ratnik: Owszem, jest to dokument programowy, ale czy nowatorski? Czy proponuje coś nowego, czego większość Francuzów jeszcze nie akceptuje czy wręcz nie afirmuje? Wydaje mi się, że to tylko kodyfikacja powszechnego juz nastawienia. Francja jest, moim zdaniem, laicka w swej masie, tolerancjonistyczna i lewacka, nawet jeśli to lub owo niszowe środowisko myśli/czuje/mówi/działa inaczej, a wkrótce pewnie będzie socjalistyczno-islamska, ku aplauzowi francuskiej gawiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *