Oświadczenie dla polskich i rosyjskich mediów

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się w mediach rosyjskich informacjami przypisującymi nieprzechylne i wrogie Rosji postawy i działania polskiej „prawicy” i kręgom „prawicowo-konserwatywnym” – pragniemy wyjaśnić, że nie odpowiadają one rzeczywistości. Partia Prawo i Sprawiedliwość, choć ma w swoich szeregach ludzi o poglądach konserwatywnych i prawicowych, to jest kierowana przez liderów wywodzących się z organizacji o jednoznacznie proweniencji lewicowo-liberalnej. Tą organizacją był Komitet Obrony Robotników (KOR), działający w Polsce w ramach tzw. opozycji demokratycznej od połowy lat 70. XX wieku. On sam uznawał się za „lewicę laicką”. Poglądy antyrosyjskie bądź wprost rusofobiczne miały w Polsce taką właśnie genezę ideologiczną.

Pragniemy też zwrócić uwagę, że polska prawica, którą na początku XX wieku reprezentowała Narodowa Demokracja i Stronnictwo Polityki Realnej, już wtedy wysuwała postulat pojednania narodów polskiego i rosyjskiego. Nawiązując do tej tradycji w pełni popieramy podpisane w dniu 17 sierpnia 2012 przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Patriarchę Moskwy I Wszechrusi Przesłanie do Narodów Polski i Rosji. Uznajemy je jako realizację postulatów polskiej prawicy narodowej i konserwatywnej sprzed stu lat.

Warszawa, 18 sierpnia 2012 r.

Prof. Adam Wielomski, prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego

Jan Engelgard, redaktor naczelny narodowo-demokratycznego tygodnika „Myśl Polska”

Zbigniew Lipiński, prezes Ruchu Ludowo-Narodowego

Dawid Berezicki, przewodniczący Obozu Wielkiej Polski

Заявление

В связи с появляющимися в российских средствах массовой информации высказываниями, связывающими враждебный подход по отношению к России и антироссийские действия с польскими „правыми” и „право-консервативными” кругами, мы хотели бы уточнить, что они не соответствуют действительности. Партия „Право и Справедливость” и имеет в своих рядах отдельных членов с консервативными и правыми взглядами. Однако, ею руководят лидеры, которые свою политическую деятельность начинали в организации с четкой лево- либеральной ориентацией. Этой организацией являлся Комитет защиты рабочих (KOR), действующий в Польше в рамках так называемой демократической оппозиции начиная с середины 70-х годов ХХ века. Его члены позиционировали себя как «светских левых”. У антироссийских или откровенно русофобских взглядов в Польше именно такие идеологические корни.

Мы также хотели бы отметить, что польские правые, которые в начале ХХ века были представлены Национально-демократической партией и Союзом реальной политики, выдвигали требование примирения между польским и русским народами. Ссылаясь на эту традицию, мы полностью поддерживаем подписанное 17 августа 2012 года председателем Польской Епископской Конференции и Патриархом Московским и всея Руси Обращение к польскому и русскому народу. Мы считаем, что данный документ олицетворяет принципы польских народных и консервативных правых сил, сформулированные сто лет назад.

Профессор Адам Веломски, президент Консервативно-монархистского клуба

Ян Энгельгард, главный редактор национал-демократического еженедельника „Мысль польска”

Збигнев Липиньский, президент Народно-национального движения

Давид Березицкий, председатель Лагеря великой Польши

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Oświadczenie dla polskich i rosyjskich mediów”

  1. To cala ogromna czesc naszej tradycji jest do natychmiastowego wyrzucenia.Trzeba siegnac az do pierwszej polowy XVIII wieku.Nie pojdzie to nam latwo…zaczynamy prace de grande envergure.

  2. Ja myślałem, że o przynależności do prawicy religijnej decyduje stosunek do Pana Boga, a teraz się okazuje, że chodzi o stosunek do Rosji…

  3. Szkoda ze rosyjskiej wersji tekstu nie napisano grazdanka (nie mylic z cyrilica – tej uzywalo sie przed czasami Piotra Wielkiego) sprzed reformy pisowni 1917r. ani nie uzyto daty w/g kalendarza julianskiego.

  4. Człowiek Prawicy powinien respektować decyzje hierarchów Kościoła Rzymsko-Katolickiego, niezależnie od osobistego stosunku do Rosji czy jakiegokolwiek innego państwa, to chyba jasne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *