Palikot: Gowin zachowuje się jak katolicka ciota

Na Twi­te­rze uka­zał się wpis Ja­nu­sza Pa­li­kot ob­ra­ża­ją­cy mi­ni­stra spra­wie­dli­wo­ści. Pa­li­kot na­pi­sał: „Gowin za­cho­wu­je się jak ka­to­lic­ka ciota. To że bi­skup gwał­ci dziec­ko nie ma zna­cze­nia do­pó­ki nikt się o tym nie dowie”. Py­ta­ny przez dzien­ni­ka­rzy o wpis na Twi­te­rze lider Ruchu Pa­li­ko­ta od­po­wie­dział, że do­ty­czy to wczo­raj­szej wy­po­wie­dzi Go­wi­na, w któ­rej po­wie­dział, że mó­wie­nie o wię­zie­niach CIA jest za­pra­sza­niem do od­we­tu. – To ob­łud­na ka­to­lic­ka men­tal­ność. Ja­ro­sław Gowin jest ciotą – tłu­ma­czył Pa­li­kot. Jesz­cze póź­niej, w pro­gra­mie TVN 24 „Tak jest” tłu­ma­czył się dalej. Stwier­dził, że nie jest to ob­raź­li­we słowo wobec gejów, bo w jego mnie­ma­niu ozna­cza osoby dwu­li­co­we – a tak wła­śnie we­dług niego za­cho­wu­je się Gowin. Dodał przy tym, że cioty to… wiedź­my we­dług sta­ro­sło­wiań­skich wie­rzeń (co aku­rat jest praw­dą).

http://wiadomosci.onet.pl/wiezienia-cia-w-polsce,5091141,temat.html

Komentarz: Zapamiętajmy sobie tę interpetację słowa „ciota”” na wypadek gdy sodomici wytoczą nam procesy cywilne za obrazę. Będziemy cytować tę definicję 🙂 [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Palikot: Gowin zachowuje się jak katolicka ciota”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *