Regionalizacja drogą do budowy Uni Europejskiej

Tak naprawdę jest ona elementem realizacji tego samego celu, czyli podporządkowawania Europejczyków władzy Unii Europejskiej.

Co przemawia za prawdziwością tej tezy?

Największym przeciwnikiem UE są oczywiście państwa narodowe. Koncepcja Unii jako luźnej federancji suwerennych państw została w pełni pogrzebana wraz z przyjęciem europejskiej kryptokonstytucji czyli Traktatu Lizbońskiego. Aktualnie realizowana wizja UE nie jest już nawet specjalnie ukrywana: UE ma stać się superpaństwem, z europejskim prezydentem, rządem, parlamentem, sądownictwem itp.

Warunkiem realizacji tego celu jest odesłanie do lamusa państw narodowych. Niszczenie państw suwerennych dokonuje się niejako dwutorowo. Pierwszym sposobem jest powolne przejmowanie przez UE kompetencji, które tradycyjnie przysługiwały suwerennym państwom. Drugim sposobem natomiast jest tworzenie autonomicznych regionów, które także mają powoli przejmować kompetencje, które tradycyjnie były zarezerwowane dla suwerennych państw.

Można by rzec, obie te drogi wykluczają się wzajemnie. Ale dzieje się tak tylko pozornie. UE prowadzi intensywną politykę regionalną, między innymi poprzez przekazywanie środków finansowych na rozwój poszczególnych regionów. Co oznacza, że de facto to UE decyduje o tym, jaka polityka będzie prowadzona w regionie. Jeśli Komisja Europejska uzna, że dany region ma być ekologicznymi płucami Europy, to jego mieszkańcy będą mogli tylko pomarzyć np. o autostradach. Jeśli Komisja Europejska uzna, że wydobywanie gazu łupkowego stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, to dany region również będzie sobie mógł tylko pomarzyć o nowych miejscach pracy, itd. Ten, kto daje pieniądze, ten również decyduje, na co mogą być one wydane. Regiony mają stać się więc głównymi jednostkami podziału administracyjnego UE. A o transferach kapitału między tymi regionami coraz silniej decydować będzie właśnie Komisja.

Zacieraniu granic narodowych służą liczne euroregiony, które kiedyś być może staną się regularnymi regionami, obok tych „czystych narodowo”. Regionalizacja sprowadza się więc do wysysania przez UE kompetencji przysługujących suwerennym państwom. Nominalnie część tych kompetencji będzie przysługiwać regionom, de facto jednak to UE będzie wywierać coraz silniejszy wpływ na kształt polityki w nich realizowanej. Przypomijmy, UE zachęca władze regionów do wysyłania swoich przedstawicieli zagranicznych do Brukseli, co ma zapewnić silniejszą łączność między nimi a instytucjami europejskimi.
Państwa narodowe są więc systematycznie pozbawiane swoich kompetencji. Na końcu staną się zwykłymi politycznymi wydmuszkami, które w odpowiednim momencie po prostu zostaną zgniecione.

Na marginesie trzeba wspomnieć, że warunkiem realizacji tego celu jest wprowadzenie jednolitego europejskiego systemu podatkowego, jak również europejskiej instytucji odpowiedzialnej za ściąganie podatków. Tylko w ten sposób państwa narodowe mogą zostać w pełni wyeliminowane z gry. O tym, że eurokracji dążą do wprowadzenia właśnie takiego rozwiązania, świadczą wypowiedzi wielu polityków towarzyszące akcji ratowania euro. Przyczyn aktualnego kryzysu upatruje się właśnie w tym, że ciągle „mamy za mało Europy”. Jednym słowem, bankructwo Grecji traktowane jest jako pretekst do wprowadzenia jeszcze ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi UE. A Grecja cóż, de facto straciła swoją suwerenność, stając się właśnie „superregionem” zarządzanym przez eurokratów…

Przeszkodą do stworzenia europejskiego superpaństwa jest także tożsamość narodowa Europejczyków. Tworzenie regionów jest więc środkiem mającym na celu zniszczenie ich tożsamości. Europejczycy mają otrzymać nową świadomość: regionalną i europejską. Tym samym narodowe kultury pamięci będą ulegać powolnej dekonstrukcji. Regionalizacji UE potrzebuje jeszcze z jednego powodu: promując tę ideę, UE może pozować na wyzwoliciela uciśnionych Europejczyków z jarzma narodowych państw. A państwa narodowe to ciągłe wojny i ofiary, no i niedogodności związane z istnieniem granic, różnic w przepisach itp. Weźmy, tak na przykład, Dolny Śląsk. Region ten należał do Polski, Czech, Austrii, Prus, Niemiec, a teraz ponownie znajduje się w granicach Polski. Jaką więc tożsamość regionalną mogą mieć mieszkańcy Dolnego Śląska? Ano taką, że dzięki UE nie będzie już przesuwania granic, „wypędzeń”, że będzie można wygodnie pojechać pociągiem na zakupy do Berlina czy Pragi. A Wrocław nie będzie już ani polski, ani niemiecki, tylko po prostu europejski. Bratobójcze walki Europejczyków wynikające z istnienia państw narodowych staną się historią, a UE ogłosi siebie instytucją, która przyniosła Europie pokój.

Jan Engelgard w tekście pt. „Regionalizacja jako instrument likwidacji państw narodowych” (http://www.polishclub.org/2011/03/06/regionalizacja-jako-instrument-likwidacji-panstw-narodowych/) zwraca uwagę na to, że ideolodzy regionalizmu piętnują państwo narodowe jako instytucję zniewalającą narody, narodowości i jednostki: „Posługując się hasłami wolnościowymi, regionaliści głoszą postulat „wyzwolenia” ludzi spod ucisku państwa narodowego. Ma to się dokonać poprzez zbuntowanie obywateli przeciwko własnym państwom. Ten bunt związany jest ściśle z propagowaniem innej, niż narodowa, świadomości – obywatelskiej, regionalnej, etnicznej, kulturowej. W tym celu najbardziej znaczące zadanie otrzymują narodowości zamieszkujące poszczególne państwa narodowe. (…) Regionaliści dążą więc do zbuntowania narodów lub wspólnot etnicznych, które nie mają w tej chwili własnych państw, przeciwko państwom, w których zamieszkują“. Engelgard cytuje także poglądy czołowego ideologa regionalizmu, Denisa de Rougemonta: „Ktoś może powiedzieć, że niesłusznie wyostrzam sprzeczność pomiędzy Państwem Narodowym a federacją – sprowadzając ją do dylematu: władza albo wolność, pojmowanych jako cel zjednoczenia. Nie sądzę jednak, aby dało się utrzymać istnienie jakiejś trzeciej drogi. Nie wierzę w tę „potężną konfederację”, o której mówił general de Gaulle, a która składałaby się z Państw Narodowych, zazdrośnie upierających się przy pretensjach do absolutnej suwerenności. Nie wierzę w takie Towarzystwo Przyjaciół składających się z mizantropów. Wierzę natomiast w konieczność dekompozycji naszych Państw Narodowych. Albo raczej w konieczność ich odrzucenia, zdemistyfikowania ich sakralności; ich granice powinny być przepuszczalne jak sito, te granice na ziemi, pod ziemią i w powietrzu powinny być zakwestionowane i przy każdej okazji należy wykazywać, jak są absurdalne”.

Regionalizacja jest więc drogą prowadzącą do całkowitej dekonstrukcji państw narodowych. W ich miejsce mają powstać nowe struktury polityczne, na skutek czego zmieni się tożsamości Europejczyków. Staną się obywatelami Europy oraz bedeficjentami wspólnego rynku, czy to jako przedsiębiorcy, czy też konsumenci. Konsumpcja będzie obejmować także kulturę, ale oczywiście tę regionalną… Obywatele europejscy będą mogli więc żyć w prawdziwym dobrobycie i swobodnie robić zakupy w swoim albo sąsiednim regionie.

W świetle powyższych rozważań należy przypatrzeć się reformie samorządowej rządu Jerzego Buzka. Cóż, reforma ta była krokiem do wcielania w życie naszkicowanego wyżej planu. Nominalnie miała ona służyć wzmacnianiu roli samorządności w Polsce. De facto, stworzyła struktury, którymi w przyszłości UE będzie mogła się posługiwać do realizacji swoich własnych celów.

W wyniku reformy powstały duże województwa, które są podwaliną pod przyszłe regiony UE. W wywiadzie niedawno udzielonym dla TV RP, Jerzy Buzek wprost stwierdza, że chodziło o stworzenie regionów, które będą mogły ubiegać się o środki z europejskich funduszy strukturalnych (http://tv.rp.pl/video/Ekonomia,Rozmowy/Jerzy-Buzek-Samorzadnosc-zrobilismy-perfekcyjnie). Pomysł stworzenia dużych województw wynikał więc z chęci dopasowania polskiego podziału administracyjnego do wytycznych europejskiej polityki regionalnej.

Idźmy dalej. Podstawowe założenia reformy są następujące. Stworzone zostały dwa piony administracji: rządowa i samorządowa. Administracja rządowa to administracja na szczeblu centralnym oraz wojewódzkim. Administracja samorządowa realizowana jest na poziomie gmin, powiatów i województw. Na szczeblu województwa mamy więc do czynienia ze współistnieniem administracji rządowej (wojewoda) i samorządowej (marszałek województwa). Administracja samorządowa realizuje zadania własne i zlecone. Głównie chodzi tutaj o powiaty, które przejęły wiele zadań wcześniej realizowanych przez urzędy rejonowe. Dla wykonywania swoich zadań, własnych i zleconych, jednostki samorządowe otrzymują pieniądze od państwa. Państwo także decyduje o obarczaniu tych jednostek dodatkowymi zadaniami. Tym samym, jednostki samorządu terytorialnego pełnią funkcję organów wypełniających polecenia płynące „z góry”. Tą „górą” w tej chwili jest administracja rządowa państwa polskiego, w przyszłości może to być Komisja Europejska albo inne urzędy europejskie. Reforma stworzyła więc nową hierarchiczną strukturę, która ułatwi UE zarządzanie poszczególnymi regionami.

W swoim poprzednim tekście pisałam o tym, że prawdziwa decentralizacja oznacza silne gminy. Jak wygląda kwestia gmin w świetle reformy samorządowej? We wspomnianym wyżej wywiadzie Jerzy Buzek nazywa problem po imieniu: obecna konstelacja stworzyła sytuację, w której to gminy rywalizują z powiatami, zamiast z nimi współpracować dla osiągania wzajemnych korzyści. Jest to więc sytuacja na wskroś patologiczna, która tak naprawdę osłabia jedność lokalnych wspólnot, a tym samym – osłabia wspólnoty lokalne jako takie! Dla Jerzego Buzka jest to jednak mało znaczący problem, gdyż jak sam stwierdza, „samorządność zrobiliśmy perfekcyjnie!”. Kolejnym skutkiem reformy jest obarczanie gmin czy powiatów kolejnymi dodatkowymi zadaniami, bez przyznawania im odpowiednich środków finansowych na ich realizację. Jerzy Buzek także porusza ten problem. Wskazuje na to, iż samorządy obarczane są głównie realizowaniem zadań zleconych, co niekorzystnie odbija się na realizowaniu przez nie zadań własnych. Także i to jednak nie wytrąca Buzka ze stanu prawdziwego samozadowolenia. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie podkreśla on, jak to UE nas chwali za tę reformę!

Przesłanie słów, jakie płyną z ust Jerzego Buzka, jest następujące: jeśli chodzi o samorządność, jesteśmy prawdziwym europejskim przodownikiem. Wreszcie mamy też poważny powód do dumy: Unia nas chwali. Na marginesie należy dodać, że Jerzy Buzek także może być dumny z samego siebie. W końcu nie bez powodu został Przewodniczącym PE…

Prowadząca wywiad nie podzielała entuzjazmu swojego interlokutora. Między innymi zwróciła mu uwagę na to, że w tej chwili mamy do czynienia z samorządem zadań, a nie potrzeb. Jest to bardzo dobre podsumowanie wspomnianej reformy: samorząd został stworzony właśnie w celu realizacji zadań płynących z góry. Paradoks? Nie, to tylko Unia Europejska. Natomiast mentalny „klimat” eurokołchozu bardzo dobrze oddaje fragment wywiadu, w którym Jerzy Buzek odpowiada na podnoszony przez prowadzącą zarzut, iż frekwencja w wyborach samorządowych jest bardzo niska. Otóż, pan przewodniczący PE stwierdza, że świadczy to o …. bardzo wysokim poziomie zadowolenia ludzi z władz samorządowych. Ludzie wiedzą, że rozwiązywanie problemów lokalnych zależy od nich, i dlatego właśnie nie chodzą na wybory…

Przeprowadzenie reformy samorządowej było pierwszym etapem rozbijania państwa polskiego na regiony. Obecnie wkraczamy w kolejną fazę realizacji planu. Głównymi aktorami odpowiedzialnymi za jego wykonanie są PO oraz RAŚ. W tej chwili chodzi o to, by województwa powoli przekształcać w autonomiczne regiony.

Jan Engelgard wskazuje na to, iż Donald Tusk należy do najbardziej zagorzałych propagatorów idei regionalizacji: „W Polsce propagowaniem idei regionalnej zajmuje się najdłużej i najbardziej zaciekle środowisko gdańskich liberałów, które tworzyło przez pewien czas Kongres Liberalno-Demokratyczny. Już na początku lat 90. w wydawanym przez to środowisko periodyku „Przegląd Polityczny” zaczęły pojawiać się artykuły kwestionujące rolę państw narodowych i gloryfikujące regionalizm. Było i jest to ściśle związane z propagowaniem swoistego kultu historii Gdańska – jako antytezy narodowego (nacjonalistycznego) patrzenia na historię. Wielokulturowość, wieloetniczność i wielowyznaniowość – to jest ideał historycznej propagandy gdańskich liberałów. (…) Donald Tusk już w roku 1995 nawoływał do „buntu prowincji”. Pisał: „Polacy nadal myślą w kategoriach państwa scentralizowanego i unitarnego, a każda próba dyskusji nad zmianą ustrojową traktowana jest przez wielu jak zamach na jedność państwową. O ile w jakimś stopniu aprobowana jest prywatyzacja i samorząd gminny, o tyle nieufność, szczególnie wśród elit politycznych, budzi idea regionalizacji”. Dalej Tusk przekonuje: „Bunt prowincji nie jest irredentą. Jakże często w Polsce aspiracje do autonomii terytorialnej przedstawia się jako chęć uniezależnienia któregoś z regionów od reszty kraju, gdy tymczasem chodzi o uniezależnienie się kraju od stołecznego centrum. (…) I wreszcie najbardziej istotna część tego wywodu: „W interesie polskiej prowincji leży więc radykalne ograniczenie centralnej redystrybucji, obniżenie podatków i zmiana ich charakteru z państwowego na lokalny oraz ustanowienie dużych samodzielnych województw samorządowych z szerokimi kompetencjami (ze stanowieniem prawa lokalnego włącznie). Tylko silny i zdeterminowany ruch polityczny jest w stanie sprostać temu wyzwaniu, ruch będący autentycznym buntem prowincji (…)”.

Jak widać, Kaszub Donald Tusk i Ślązak Jerzy Gorzelik posługują się dokładnie to samą retoryką. RAŚ ma stworzyć w Polsce dogodny klimat polityczny dla dalszego przeprowadzania regionalizacji. (Jakiś czas temu krążyła plotka, że Angela Merkel szykuje Tuska na kolejnego Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Być może najpierw musi on wywiązać się z jakiegoś zadania…) W ten sposób Polacy mają być odpowiednio urabiani, tak by istniejący w polskim społeczeństwie opór przeciwko takiej regionalizacji powoli słabł. Na stronie internetowej Inicjatywy Autonomii Śląska (Initiative der Autonomie Schlesiens e.V.), która jest niemieckim partnerem strategicznym RAŚ, znajduje się taki oto tekst: „Naszym zaangażowaniem chcemy zainspirować model i proces myślowy na temat możliwego autonomicznego Śląska. Historia Śląska jest ściśle powiązana ze federalnymi europejskimi strukturami. W śląskiej mentalności na czołowych miejscach porządku społecznego znajduje się myślenie lokalne, federalne i autonomiczne”. Jak widać, przynależność do Polski nie odgrywa w historii Śląska zupełnie żadnej roli. Bycie regionem UE będzie natomiast ukoronowaniem jego historii. Cytowany tekst skłania do postawienia pytania o to, czy inne regiony Polski także historycznie ściśle powiązane są z „federalnymi strukturami europejskimi”? Może także Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska, Pomorze jak również Warmia i Mazury? Cóż, prawda nie odgrywa tu żadnej roli: odpowiednia propaganda stworzy nową „prawdę” i zadba o to, by Polacy w nią uwierzyli.

Regionalizacja jest więc częścią strategii realizowanej przez UE, mającej na celu osłabianie państw narodowych. Stosunek do regionalizacji to tak naprawdę stosunek do wizji przyszłej Europy. Czyli: czy będzie to Europa suwerennych państw i narodów, czy też regionów administrowanych przez UE. Nie chcę nikogo przekonywać do instytucji suwerennego państwa narodowego. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że należy być konsekwentnym: kto popiera regionalizację, tym samym popiera scentralizowaną UE. Nawet jeśli teraz jeszcze nie rozumie tej zależności.

Magdalena Ziętek
[aw]

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

0 thoughts on “Regionalizacja drogą do budowy Uni Europejskiej”

  1. Dziwny artykuł na portalu konserwatywnym. Przecież regionalizm to nic innego jak powrót do Europy znanej z przed okresu wojen napoleońskich. Do sytuacji, gdzie każdy mieszkaniec danego regionu coś o nim wie i potrafi z jego historii wyciągnąć wnioski na przyszłość. Może więc Pani umie odpowiedzieć na pytanie dlaczego o sprawach dotyczących połowów dorsza na Bałtyku mają decydować urzędnicy w Warszawie czy Brukseli? A może ma decydować sejm z posłami z Zakopanego czy Katowic? Ale faktem jest że obecna biurokracja UE popiera regionalizmy, aby osłabić wpływ państw narodowych – co wcale nie musi oznaczać, że jest to czymś złym.

  2. @Kuba_9 : Oczywiscie. Szwajcarzy nie dali sie uwiesc tej ideologii i dzielnie bronia swoich narodowych granic.

  3. RAS: Bzdury Pan wypisuje. I sam sobie przeczy. Powrot do starej Europy? Europa staje sie socjalistycznym eurokolchozem. Regionalizacja jest droga do tego eurokolchozu. Ja jestem za radykalna decentralizacja w ramach unitarnych panst narodowych. Prosze przestac mi przypisywac poglady, ktorych nigdy nigdzie nie wyrazalam. Przy okzaji chcialabym sie spytac, czy lista darczyncow RAS jest jawna? Bo chcialabym sie z nia zapoznac. I mowie to calkiem powaznie.

  4. Pani Magdaleno. Regionalizacja może przebiegać niezależnie od UE – i przebiega. Jest to jednocześnie wykorzystywane przez władze UE w celu osłabienia państw narodowych – to fakt. Ale regionalizacja wcale nie musi prowadzić do socjalizmu. A teraz zupełnie poważne pytanie – do czego Pani jest potrzebna lista darczyńców stowarzyszenia obracającego rocznie kwotami rzędu 30 – 50 tys zł? Taka lista nigdy nie była robiona, i nie mam zamiaru jej tworzyć tylko dlatego, że Pani ma taką zachciankę. Chyba, że jest Pani gotowa zapłacić za czas zmarnowany przy przekopywaniu się przez całą dokumentację księgową.

  5. RAS: a moze Pan jasno sprecyzowac, czym wedlug Pana jest UE? I do czego zmierza? Rozumiem, ze RAS sprzymierza sie z UE w walce przeciwko panstwu polskiemu? Dobrze to rozumiem? Darczyncy RAS: chcialabym sie dowiedziec, kto dokladnie finansuje RAS. Czy sa to organizacje niemieckie, jak np. Initiative der Autonomie Schlesiens czy byc moze nawet jakies stowarzyszenia „wypedzonych”, jak rowniez europejskie organizacje.

  6. RAŚ nie sprzymierzy się z UE – nie ten format. RAŚ współpracuje z niektórymi ruchami w UE zrzeszonymi w EFA na rzecz projektu „Europa 100 flag”. Współpraca ta obywa się poprzez nagłaśnianie problemów śląskich na forum parlamentu UE – i nic więcej. Sprawa druga – czym jest UE i dokąd zmierza. Obecnie UE zmierza w kierunku ZSSR próbując w tym celu wykorzystać naturalne ruchy odśrodkowe w niektórych państwach członkowskich (Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Polska) – z tym, że te ruchy są wcześniejsze niż UE i niekoniecznie im po drodze z socjalistyczną UE. Sprawa trzecia – może się Pani zdziwi, ale z wpłat zagranicznych dla RAŚ są to wpłaty osób prywatnych (głównie opłacenie prenumeraty czasopisma „Jaskółka Śląska”) mieszczące się w granicach 15 – 20 E. Takich wpłat rocznie jest około 10 – 15 (głownie Niemcy, ale również Hiszpania, Belgia, Litwa, Rep Czeska, Dominikana i USA). Ponadto RAŚ z racji funkcjonowania w strukturach EFA jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej w tej organizacji sięgającej 150 – 200 E. Wpłaty zagraniczne z zagranicznymi wydatkami akurat się bilansują.

  7. Jeszcze jedno Pani Magdaleno. Nie wiem dlaczego przeciwstawia się RAŚ – Rzeczpospolita Polska. My mamy jedynie pretensje do kolejnych polskich rządów (po 1945 roku) o nieprzestrzeganie prawa uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – statutu organicznego województwa śląskiego – w sprawie którego Sejm RP od 15.7.1920 roku nie zmienił zdania.

  8. @RAŚ: UE jest silniejsza i bardziej przebiegla niz Pan i Pana koledzy. To nie RAS wygra tylko UE. A RAS sie do tego wydatnie przyczyni. Czy Slazacy chca byc wspolodpowiedzialni za celowy demontaz panstwa polskiego? Heglowski opis historii jest jak najbardziej poprawny: „geniusz historii” wykorzystuje do swoich celow wszystko, co ulatwi mu osiagniecie swojego celu. A kierunek rozwojowy historii jest calkiem jasny – tak jak Pan napisal, socjalistyczna UE. Panowie jak najbardziej moga miec dobre checi. Ale na koncu to nie checi sie licza tylko to, do czego faktycznie przylozylo sie reke. Nawet w sposob nieswiadomy. Wystarczy brak roztropnosci. A okolicznosci sa takie a nie inne. Prosze sobie poczytac informacje umieszczone na stronie tego niemieckiego stowarzyszenia – tam jest wprost podwazane prawo panstwa polskiego do Slaska. Czy Panstwo w ogole zdajecie sobie sprawe z tego, w co sie „bawicie” i z kim sie „bawicie”? Polska jest zagrozona przez UE i obce panstwa, i dlatego Polacy w tej chwili powinni trzymac sie razem. A RAS wlasnie rozbija polskie poczucie wspolnoty narodowej, co jest na reke wrogom panstwa polskiego. Gdyby sytuacja geopolityczna bylaby inna, to moje podejscie do sprawy autonomii slaska byloby takze inne. I prosze nie zapominac, ze nie kto inny ale Dmowski zaciekle walczyl o Slask. Gdyby nie on, to byc moze Niemcy postawilby na swoim. A w tej chwili RAS wiaze sie z organizacja, ktora wlasnie podwaza to, co dla Polski wywalczyl Dmowski. Jesli chodzi o finansowowanie RAS, chcialabym jeszcze wrocic do tej sprawy bo mnie to naprawde interesuje. Ale musze na to miec wiecej czasu.

  9. RAS: gdyby nie Dmowski, to by nawet plebiscytu by nie bylo. To, ze wlasnie mial sie odbyc plebiscyt, Dmowski uznal za swoja wielka porazke.

  10. RAS: gdyby nie Dmowski, to by nawet plebiscytu by nie bylo. To, ze wlasnie mial sie odbyc plebiscyt, Dmowski uznal za swoja wielka porazke.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *