Frąckiewicz: Profetyzm Juana Donoso Cortesa

Analizując teksty, a przede wszystkim mowy chyba najbardziej znanego hiszpańskiego konserwatywnego myśliciela politycznego, czyli Juana Donoso Cortesa, możemy zauważyć, że wizje które snuł w XIX wieku, wydają się obecnie bliskie lub nawet spełnione, a słowa które wypowiedział o swoich czasach są nadal aktualne. Analizując dzisiaj dosyć istotny aspekt konfliktu trwającego za naszą wschodnią granicą, czyli wojnę informacyjną widzimy co się dzieję w mediach. Polskie media przedstawiają tak naprawdę jedną narrację, w dużym skrócie i uproszczeniu opiera się to na hasłach typu “Kolejny sukces wojsk ukraińskich” […]

Wielomski: Augustiańska teologia prawna

  Teologiczno-polityczna teoria analogii Carl Schmitt w Teologii politycznej (1922) pisał, że „wszystkie istotne pojęcia z zakresu współczesnej nauki o państwie to zsekularyzowane pojęcia teologiczne”[1]. Następnie ukazał rozmaite paralele pomiędzy teologiczną omnipotencją Boga a absolutyzmem króla w nowożytnym państwie, religijnym deizmem a agnostycznym liberalnym parlamentaryzmem, ateizmem a komunizmem i anarchizmem, cudem a dyktaturą, etc. W kwestii tej Schmitt rozwijał i systematyzował idee opisywane już wcześniej, w XIX stuleciu, przez francuskich i hiszpańskich tradycjonalistów oraz niemiecką lewicą heglowską[2]. Definiując teologię polityczną jako sekularyzację pierwotnych pojęć teologicznych, […]