Rękas: Polska wyklucza się z grona państw honorowych?

“Osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna. Nie podlega on aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie. Państwo przyjmujące będzie traktować go z należytym szacunkiem i przedsięweźmie wszelkie odpowiednie kroki, aby zapobiec wszelkiemu zamachowi na jego osobę, wolność lub godność”. Tak stwierdza art. 29 Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Dyplomatycznych z 18. Kwietnia 1961 r., podpisanej i ratyfikowanej także przez stronę polską i nadal uznawaną przez III RP za ważny i obowiązujący dokument prawa międzynarodowego i dyplomatycznego. A jednak organy państwa polskiego zdecydowały się ten fundamentalny akt prawny świadomie […]