Uczeni ze Szczecina z Nagrodą Główną

Dr. hab. prof. US Tomasz Sikorski oraz prof. dr. hab. Adam Wątor z Uniwersytetu Szczecińskiego zostali laureatami Konkursu Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego na „Najlepszą książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji” za rok 2019.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego – uroczystość wręczenia Nagrody została odwołana. Jury postanowiło, że Nagroda zostanie wręczenia laureatom w terminie późniejszym. Postanowiło też podać werdykt do wiadomości publicznej. Poniżej treść protokołu z zebrania Jury Konkursu:

„Protokół zebrania Komisji Konkursowej (Jury) Konkursu „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”:

Komisja Konkursowa w składzie: Jan Engelgard (przewodniczący), Przemysław Piasta i Adam Śmiech (członkowie) działając na podstawie paragrafu 3 i 4 Regulaminu Konkursu „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”, po przeanalizowaniu treści książek nominowanych do Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, postanowiła co następuję:

Nagrodę Główną za rok 2019 przyznać dr. hab. prof. US Tomaszowi Sikorskiemu oraz prof. dr. hab. Adamowi Wątorowi za przygotowanie edycji tekstów: Stanisława Kozickiego „Pół wieku polityki demokratyczno-narodowej (1887-1939)”, Wyd. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019,ss. 721 oraz Jana Gwalberta Pawlikowskiego „O mesjanizmie i konserwatyzmie polskim”, Wyd. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019, ss. 480.

Stanisław Kozicki i Jan Gwalbert Pawlikowski należeli do elity Ligi Narodowej, Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i Stronnictwa Narodowego. Ich wkład w rozwój myśli politycznej Narodowej Demokracji a także zasługi dla utrwalania polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego – są niepodważalne. Jury uznało również, że Laureaci Nagrody już od wielu lat przybliżają czytelnikowi współczesnemu dorobek myśli politycznej Narodowej Demokracji a także przypominają jej twórców. Z tego względu przyznaną Nagrodę Główną należy traktować jako uznanie dla ich dorobku także z lat poprzednich.

Jan Engelgard, przewodniczący Jury
Przemysław Piasta, członek
Adam Śmiech, członek
Warszawa, 31 stycznia 2020 roku”

Noty biograficzne:

Adam Wątor studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1980. Doktorat obronił w 1988 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a habilitację w 1994 (również na UAMie). W 2001 Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 1995 roku profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Szczecińskim, a w 2002 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalizuje się w historii myśli politycznej, historii Polski XIX-XX wieku i historii wojskowości. Pełni funkcje kierownika Ośrodka Badań Biograficznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownika Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US. Wcześniej był zastępcą dyrektora tego instytutu (1991-1999), a także prodziekanem ds. dydaktyki (1999-2002) oraz dziekanem Wydziału Humanistycznego US (2002-2008). Ważniejsze publikacje; „Działalność Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1922” (1992), „Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim do roku 1914” (1993), „Edward Dubanowicz: biografia polityczna 1881-1943” (wraz z Januszem Farysiem; 1994), „Ziemianin – polityk Tadeusz Cieński 1856-1925: z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego” (1997), „Chrześcijańsko-narodowi: z dziejów nurtu politycznego do 1928 roku” (1999), „Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku” (2002)’

Tomasz Sikorski jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii (1999) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). W okresie studiów otrzymał wyróżnienia, w tym między innymi: stypendium Ministra Edukacji Narodowej (1999-2000, 2000-2001), nagrodę Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2000), stypendium Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2000). W latach 2001-2005 był słuchaczem studiów doktoranckich, które ukończył przed terminem przygotowując dysertację doktorską „Koncepcje ustroju społeczno-politycznego polskich konserwatystów 1926- 1939”. Od 2005 roku jest zatrudniony w Zakładzie Historii XIX/XX wieku. Specjalizuje się w historii polskich ruchów politycznych i ich refleksji politycznej. Po 2005 roku kontynuując badania nad konserwatywną i piłsudczykowską myślą polityczną doby Drugiej Rzeczypospolitej poszerzył również swoje zainteresowania naukowe na współczesną myśl polityczna, obejmującą zarówno refleksję ideowo-polityczną antykomunistycznej opozycji w Polsce Ludowej (przede wszystkim w latach 1976-1989), jak i myśl polityczną w III Rzeczypospolitej (po 1989 r.). Jest autorem kilku monografii, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnikiem wielu ogólnopolskich projektów, konferencji, sympozjów, kongresów (międzynarodowych i ogólnopolskich). W styczniu 2011 roku opublikował monografię „O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989)”.

za: http://www.mysl-polska.pl/2234

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *