Apel do Polaków na Białorusi [pol/rus]

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi na Białorusi

W związku z wyborami prezydenckimi na Białorusi 11 października 2015 roku, którym towarzyszyć będą zapewne różne prowokacje rządzącej w Warszawie demoliberalnej oligarchii, apelujemy do wszystkich Polaków i osób narodowości polskiej – obywateli białoruskich, by poparli w nich dotychczasowego prezydenta państwa Aleksandra Łukaszenkę.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą gwarantującym stabilność i bezpieczeństwo wewnętrzne Białorusi, chroniąc ją przed destabilizującym oddziaływaniem USA, NATO i Zachodu, które na położoną po sąsiedzku Ukrainę sprowadziły tragedię rewolucji, chaosu wewnętrznego i wojny domowej.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą gwarantującym podmiotowość ekonomiczną Białorusi. Pod jego rządami państwo nie wyrzekło się odpowiedzialności za gospodarkę, co pozwoliło zachować jej wytwórczy i przemysłowy charakter oraz uchronić Białoruś przed dewastującym oddziaływaniem spekulacyjnego kapitału i wyprzedażą majątku narodowego.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą gwarantującym politykę społecznej sprawiedliwości, solidarności i opieki nad potrzebującymi. Białoruś pod jego rządami nie skopiowała modnej na Zachodzie ekonomicznej polityki neoliberalizmu. Nie zaniechała opieki społecznej, nie rozmontowała społeczeństwa, nie promuje postaw opartych na chciwości ani egoizmie.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą gwarantującym ład moralny na Białorusi. Rządzona przez niego Białoruś wolna jest od hałaśliwych i finansowanych z Zachodu bluźnierców i skandalistów, przeciwdziała propagowaniu dewiacji obyczajowych i zdegenerowanej sztuki, wolna jest od choroby potencjalnie niebezpiecznego również dla Polaków nacjonalizmu, wychowuje natomiast swoich obywateli w patriotyzmie, przywiązaniu do własnej tożsamości i szacunku dla innych.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą odpowiedzialnym i przewidywalnym, gwarantującym odgrywanie przez Białoruś roli regionalnego bieguna stabilizacji. Jego inicjatywy pokojowe pozwoliły ograniczyć konflikt na Ukrainie. Jego polityka integracji eurazjatyckiej prowadzi do tworzenia nowej jakości geopolitycznej umacniającej Białoruś w jej tożsamości geopolitycznej. Jego działania na rzecz oparcia stosunków z sąsiadami Białorusi na pragmatyzmie są najpewniejszą drogą do poprawy klimatu politycznego we wschodniej Europie.

Polacy mieszkający na Białorusi narażeni są na instrumentalne wykorzystanie jako narzędzia przeciwko Białorusi i przeciwko jej prezydentowi. Działania w tym kierunku podejmują między innymi polskie władze i rozmaite pozornie „niezależne” działające w Polsce ośrodki polityczne, które jednak nie reprezentują polskiej racji stanu, tylko są pasem transmisyjnym polityki Waszyngtonu, któremu zależy na destabilizacji i sianiu chaosu w Europie.

W interesie Polski leży budowa przyjaznych stosunków z Białorusią. Powinny one być wolne od demoliberalnych uprzedzeń ideologicznych i opierać się na historycznej bliskości naszych narodów oraz na zbieżności interesów obydwu państw wynikającej z ich położenia w słowiańskiej Europie.

Dobrosąsiedzkie stosunki z Białorusią muszą obejmować wzajemny szacunek dla odmiennych tożsamości, wrażliwości historycznych i wyborów geopolitycznych. Ponad nimi należy budować polsko-białoruską oś przyjaznej współpracy, która powinna stać się klamrą spinająca zachodnią i wschodnią Europę w jedną przestrzeń Wielkiej Europy od Lizbony do Władywostoku.

Polacy na Białorusi mają w tym zadaniu do odegrania istotną rolę. Muszą, zachowując swoją polską tożsamość, być szczerymi białoruskimi patriotami i wnieść twórczy wkład w kształtującą się tożsamość Białorusi. Zarówno wobec władz polskich jak i białoruskich, muszą występować jako rzecznicy zbliżenia polsko-białoruskiego i uwolnienia wzajemnych stosunków obydwu państw od ciążących na nich obecnie demoliberalnych uprzedzeń ideologicznych.

Polacy na Białorusi nie mogą stać się narzędziem wrogiej wobec Białorusi polityki USA, NATO i Zachodu, jak już takim narzędziem stało się państwo polskie. Dlatego nie mogą oni dać się wplątywać w intrygi jakie wobec Białorusi stara się uprawiać rządząca w Polsce demoliberalna oligarchia. Polacy na Białorusi muszą bronić swojej białoruskiej ojczyzny przed zachodnim liberalizmem skuteczniej, niż swojej polskiej ojczyzny bronili Polacy w Polsce.

Polacy nie mogą stać się ponownie, jak w XIX wieku, instrumentem europejskiej rewolucji. Nie mogą być mięsem armatnim dla Stanów Zjednoczonych i dla wysługującej się im demoliberalnej oligarchii w Warszawie, które dążą do powtórzenia na Białorusi scenariusza ukraińskiego. Polacy na Białorusi nie mogą pozwolić zinstrumentalizować się do roli V kolumny USA, NATO i Zachodu.

Polacy na Białorusi powinni zadbać o zabezpieczenie warunków życia umożliwiających im zachowanie swojej tożsamości i życie w silnym i prosperującym państwie. To zaś wymaga, by nie przestając być Polakami, byli też białoruskimi patriotami ojczyźnianymi i państwowymi, w nadchodzących wyborach popierając prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.

Dlatego apelujemy do wszystkich Polaków i osób polskiego pochodzenia będących obywatelami Republiki Białoruś, by 11 października zagłosowali na Aleksandra Łukaszenkę – gwaranta wewnętrznej i zewnętrznej podmiotowości politycznej Republiki Białoruś.

Komitet Białoruski

Bartosz Bekier – redaktor naczelny xportal.pl

Ronald Lasecki – publicysta konserwatyzm.pl

Обращение к белорусским полякам

В связи с президентскими выборами 11 октября 2015 года в Белоруссии, которым наверняка будут сопутствовать различные провокации со стороны правящей в Варшаве демолиберальной олигархии, мы призываем всех поляков-граждан Белоруссии поддержать их нынешнего главу государства Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко – это лидер, гарантирующий стабильность и внутреннюю безопасность Белоруссии, предохраняющий ее от дестабилизирующего влияния США, НАТО и Запада, которые привели соседнюю Украину к трагедии революции, хаосу и гражданской войне.

Александр Лукашенко – это лидер, гарантирующий экономическую субъектность Белоруссии. Под его руководством государство не отреклось от ответственности за экономику, что позволило сохранить ее производящий и промышленный характер и уберечь Белоруссию от действия спекулирующего капитала и от продажи национального имущества.

Александр Лукашенко – это лидер, гарантирующий политику социальной справедливости, солидарности и опеки над нуждающимися. Белоруссия под его управлением не скопировала модной на Западе экономической политики неолиберализма. Не отказалась от социальной опеки, не расчленила общество, не приняла принципов, основанных на алчности и эгоизме.

Александр Лукашенко – это лидер, гарантирующий нравственный порядок в стране. Руководимая им Белоруссия свободна от крикливых, финансируемых Западом богохульников ипровокаторов, она противодействует пропаганде моральной девиации и деградации искусства. Она также свободна от болезни потенциально опасного в том числе и для поляков национализма, при этом воспитывая своих граждан в патриотизме, привязке к собственной идентичности и уважению к другим.

Александр Лукашенко – это лидер ответственный и дальновидный, гарантирующий Белоруссии роль регионального полюса стабильности. Его мирные инициативы позволили ограничить конфликт на Украине. Его политика евразийской интеграции приводит к обретению государством нового качества, усиливающего его в геополитической идентичности. Его деятельность по налаживанию отношений с соседями Белоруссии основана на прагматизме и является самым главным путем улучшения политического климата в Восточной Европе.

Поляки, проживающие в Белоруссии, рискуют быть использованы против этой страны и ее президента. Действия в этом направлении предпринимают, помимо прочих, польские власти и различные «независимые» политические центры, которые тем не менее не являются выражением польских национальных интересов, а лишь служат проводниками политики Вашингтона, который стремится к дестабилизации и созданию хаоса в Европе.

В интересах Польши – построение дружеских отношений с Белоруссией. Они должны быть освобождены от демолиберальных политических предрассудков и должны опираться на историческую близость наших народов, а также на сходство интересов обоих государств, вытекающее из их положения в славянской Европе.

Добрососедские отношения с Минском должны включать в себя взаимное уважение в вопросах идентичности, исторических проблем и геополитического выбора. Кроме них следует выстраивать польско-белорусскую ось сотрудничества, которая должна стать мостом, соединяющим Западную и Восточную Европу в единое пространство Великой Европы от Лиссабона до Владивостока.

Белорусские поляки должны сыграть в этом существенную роль. Они должны, оставаясь поляками, быть искренними белорусскими патриотами и внести творческий вклад в формирующуюся идентичность Белоруссии. По отношению к польским и белорусским властям они должны выступать как выразители польско-белорусского сближения и избавления взаимных отношений государств от отягчающих их демолиберальных идеологических предрассудков.

Поляки Белоруссии не должны стать орудием враждебной по отношению к ней политики США, НАТО и Запада, как уже стало таким орудием польское государство. Поэтому они не должны позволить вплетать себя в интриги, которые пытается реализовывать правящая в Польше либеральная олигархия. Белорусские поляки должны эффективнее беречь свое государство от западного либерализма, чем свое государство защищали поляки в Польше.

Поляки не могут стать вновь, как это уже случалось в XIX веке, инструментом европейской революции. Они не могут быть пушечным мясом для Соединенных Штатов и для выслуживающейся перед ними демолиберальной олигархии в Варшаве, которые стремятся к повторению в Белоруссии украинского сценария. Поляки не должны позволить себе исполнить роль пятой колонны США, НАТО и Запада.

Поляки Белоруссии должны позаботиться о создании условий для жизни, позволяющих им сохранить свою идентичность и жить в сильном, процветающем государстве. Это требует от них, не переставая быть поляками, являться патриотами белорусского государства и в предстоящих выборах поддержать президента Александра Лукашенко.

Поэтому мы призываем всех поляков и лиц польского происхождения, проживающих в Белоруссии, 11 октября проголосовать за Александра Лукашенко – гаранта внутренней и внешней политической субъектности их государства.

Белорусский Комитет

Бартош Бекер — главный редактор xportal.pl

Роналд Ласецкий — публицист konserwatyzm.pl

(tekst ukazał się także na xportal.pl)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *