Czego chcą państwa BRICS?

29 marca br. odbył się w New Delhi w Indiach IV coroczny zjazd liderów państw BRICS. Znaczenie polityczne, gospodarcze i kulturowe tej struktury, której liczba ludności stanowi ponad 40% wszystkich mieszkańców Ziemi, rośnie i według wszelkich prognoz nadal będzie rosnąć. Prezentujemy niżej tłumaczenie pięćdziesięciopunktowej Deklaracji z Delhi, która zawiera również istotne postulaty geopolityczne, a których realizacja może istotnie wpłynąć na bieżący bieg wydarzeń. Tłumaczenie przygotowało i opublikowało na swojej stronie internetowej Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.

BRICS to obecnie grupa pięciu najszybciej rozwijających się państw świata: Brazylii (reprezentowanej na szczycie przez prezydent Dilmę Rousseff), Rosji (reprezentowanej przez kończącego kadencję prezydencką Dmitrija Miedwiediewa), Indii (gospodarza szczytu, których przedstawicielem był premier Manmohan Singh), Chin (na czele delegacji stanął prezydentem Hu Jintao) i Republiki Południowej Afryki (reprezentowanej przez prezydenta Jacoba Zumę).

Był to pierwszy szczyt tej grupy, który odbył się w Indiach. Spotkanie zorganizowano pod hasłem “Partnerstwo BRICS dla globalnej stabilizacji, bezpieczeństwa i dobrobytu”. Podczas jego trwania przeprowadzono cały szereg rozmów, dotykających najbardziej palących problemów i wyzwań stojących przed współczesnym światem.

Prezentujemy niżej tłumaczenie pięćdziesięciopunktowej Deklaracji z Delhi, będącej swego rodzaju podsumowaniem konferencji, przedstawieniem najważniejszych postulatów, pod którymi podpisali się jej uczestnicy. Znaczenie polityczne, gospodarcze i kulturowe państw BRICS, których liczba ludności stanowi ponad 40% wszystkich mieszkańców Ziemi, rośnie i według wszelkich prognoz nadal będzie rosnąć. Warto tym bardziej obserwować rozwój BRICS, a szczególnie procesy pogłębiania integracji w ramach tej struktury, o której rodzima analityka spraw międzynarodowych wciąż zbyt mało mówi.

Deklaracja Delhijska (IV szczyt państw BRICS)

1) My, przywódcy Federacyjnej Republiki Brazylii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Indii, Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Południowej Afryki, spotkaliśmy się w New Delhi, w Indiach podczas Czwartego Szczytu BRICS szczytu, który odbył się 29 marca 2012 roku. Tematem przewodnim naszych dyskusji było „Partnerstwo BRICS dla Globalnej Stabilności, Bezpieczeństwa i Dobrobytu. Dyskusje prowadzone w atmosferze życzliwości i ciepła inspirowane były wspólnym pragnieniem dalszego wzmocnienia partnerstwa na rzecz wspólnego rozwoju i trwania naszej współpracy opartej o otwartość, solidarność, wzajemne zrozumienie i zaufanie.

2) Tłem naszego spotkania są wydarzenia i zmiany o globalnym i regionalnym znaczeniu -  zachwianie globalnej poprawy przez złożoną sytuację strefy euro; sprawy zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych, które nabierają większego znaczenia w miarę zbliżania się konferencji ONZ na temat Zrównoważonego Rozwoju (Rio+) i Konferencji Uczestników Konwencji Biologicznej Różnorodności, organizowanych kolejno w Brazylii i Indiach jeszcze w bieżącym roku, zbliżającego się szczyt G20 w Meksyku, a także niedawno odbytej 8 Konferencji Ministerialnej WTO w Genewie; rozwój politycznego scenariusza na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, na który patrzymy z coraz większym niepokojem. Nasze dzisiejsze obrady odzwierciedlają naszą zgodę pozostania zaangażowanymi w sprawy społeczności międzynarodowej, w kwestię rozwiązywania globalnych problemów, celem osiągnięcia globalnego dobrobytu i stabilności, budowanych w sposób odpowiedzialny i konstruktywny.

3) BRICS jest platformą dialogu i współpracy między krajami, które stanowią 43% ludności świata, w celu promowania pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju w multipolarnym, coraz bardziej złożonym, globalizującym się świecie. Transkontynentalny wymiar naszych relacji wynika z faktu naszego pochodzenia z różnych kontynentów – Azji, Afryki, Europy i Ameryki Łacińskiej, co czyni tę współpracę bardziej znaczącą i wartościową.

4) Budowanie przyszłości świata widzimy w dążeniu do pokoju, postępu gospodarczego i społecznego w oparciu o rozwój nauki. Jesteśmy gotowi współpracować z innymi rozwiniętymi i rozwijającymi się krajami w oparciu o powszechnie uznane normy prawa międzynarodowego i wielostronne podejmowanie decyzji, radzenie sobie wyzwaniami i wykorzystywanie możliwości, jakie daje współczesny świat. Jesteśmy za wzmocnieniem reprezentacji krajów rozwijających się w instytucjach globalnego zarządzania, co poprawi ich skuteczność w osiąganiu założonych celów.

5) Jesteśmy zaniepokojeni aktualną sytuacją ekonomiczną świata. Mimo tego że, BRICS relatywnie szybko odzyskał siły, wychodząc z globalnego kryzysu, to perspektywy wzrostu ponownie zostały ograniczone przez niestabilność rynku, szczególnie w strefie euro. Narastanie długu oraz obawy o rozwiązania fiskalne średniego i długiego okresu w krajach rozwiniętych, tworzą niepewne środowisko dla globalnego rozwoju. Ponadto nadmiernie agresywna polityka, podjęta przez banki centralne, celem stabilizacji gospodarek krajowych, rozlewa się również na gospodarki państw rozwijających się, powodując nadmierną zmienność przepływów kapitałowych i cen surowców. Najważniejszym priorytetem jest przywrócenie zaufania do rynku i powrót globalnej gospodarki na ścieżkę wzrostu. Będziemy współpracować ze społecznością międzynarodową w celu zapewnienia międzynarodowej koordynacji politycznej, celem utrzymania stabilności makroekonomicznej, sprzyjającej ozdrowieniu globalnej gospodarki.

6) Wierzymy, że warunkiem koniecznym dla wysokorozwiniętych gospodarek jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki makroekonomicznej i finansowej, celem uniknięcia nadmiaru globalnej płynności finansowej i przedsięwzięcie reform strukturalnych, w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, który tworzy miejsca pracy. Zwracamy uwagę na ryzyko, jakie niesie z sobą niekontrolowany przepływ wielkiego transgranicznego kapitału. Ryzyko to jest szczególnie duże dla gospodarek rozwijających się. Wzywamy do dalszego zwiększenia międzynarodowego nadzoru finansowego i reformy regulacyjnej, wzmocnienia polityki koordynacji i finansowych regulacji, współpracy przy nadzorze oraz promowania prawidłowego rozwoju światowych rynków finansowych i systemów bankowych.

7) W tym kontekście, wierzymy, że najważniejszą rolą G20, jako pierwszego forum międzynarodowej współpracy ekonomicznej, jest w tym momencie poprawienie koordynacji polityki makroekonomicznej, tak aby umożliwić globalne ożywienie gospodarcze i zabezpieczenie finansowej stabilności, w tym przez ulepszenie międzynarodowej architektury monetarnej i finansowej. Podchodzimy do następnego szczytu G20 w Meksyku z zobowiązaniem do współpracy z prezydencją, wszystkimi członkami i społecznością międzynarodową, by osiągnąć pozytywne skutki, zgodnie z krajowymi ramami politycznymi, w celu zapewnienia silnego, trwałego i zrównoważonego wzrostu.

8) Uznajemy znaczenie globalnego systemu finansowego w utrzymaniu stabilności i integralności globalnego systemu monetarnego i finansowego. Dlatego nawołujemy do stworzenia bardziej reprezentatywnej międzynarodowej struktury finansowej. Wzywamy do uwzględnianie rosnącego znaczenia głosu i reprezentacji krajów rozwijających się, oraz ustalenie i doskonalenie takiego międzynarodowego systemu walutowego, który mógłby służyć interesom wszystkich państw i wspierać rozwój wschodzących i rozwijających się gospodarek. Wzrost znaczenia tych gospodarek w znacznym stopniu przyczyni się do globalnego ożywienia.

9) Jesteśmy równocześnie zaniepokojeni powolnym tempem przydziałów i reform w kierownictwie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Widzimy pilną potrzebę wdrożenia, jak uzgodniono w 2010 r., reformy zarządzania i przydziałów przed corocznym spotkaniem w 2012 roku MFW/Banku Światowego, a także kompleksowego przeglądu formuły przydziałów, by lepiej odzwierciedlała znaczenie gospodarcze, z uwzględnieniem potrzeby zwiększenia reprezentacji rynków wschodzących i krajów rozwijających się, od stycznia 2013 roku, do zakończenia kolejnego przeglądu ogólnego w styczniu 2014 roku. Ten dynamiczny proces reform jest konieczny do zapewnienia legitymacji i skuteczności działania MFW. Zaznaczamy, że trwające starania, by zwiększyć zdolność kredytową MFW, zakończą się sukcesem, jeżeli pojawi się zaufanie wszystkich członków do wiernej realizacji tego projektu reformy tej instytucji z 2010 roku. Będziemy współpracować ze społecznością międzynarodową celem zapewnienia wystarczających zasobów, jeżeli Fundusz będzie kontynuować swoje dążenia do poprawy swojego zarządzania i legitymizacji. Ponownie akcentujemy nasze wsparcie i ochronę głosu najbiedniejszych członków MFW.

10) Wzywamy MFW, aby jego struktura nadzoru była bardziej zintegrowana i bezstronna. Uważamy, że propozycja MFW w sprawie nowej decyzji w kwestii zintegrowanego nadzoru będzie rozważona przed wiosennym spotkaniem MFW.

11) W obecnej, globalnej sytuacji gospodarczej, zdajemy sobie sprawę, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia strumienia finansowego do krajów rozwijających się. Wzywamy Bank Światowy do nadania większego znaczenia mobilizacji zasobów i zaspokajania potrzeb finansowania rozwoju, przy jednoczesnej redukcji kosztów kredytowania i adaptacji nowatorskich narzędzi kredytowych.

12) Zapraszamy kandydatów z krajów rozwijających się na stanowisko Prezesa Banku Światowego. Ponownie iterujemy, za tym, by przywództwo MFW i Banku Światowego było wybierane w procesie otwartym i merytorycznym. Ponadto nowe kierownictwo Banku Światowego musi zobowiązać się do tego, że będzie przekształcać bank w wielostronną instytucję, która w pełni odzwierciedla wizje wszystkich jej członków, a struktury zarządzania odzwierciedlają obecną sytuację ekonomiczną i polityczną rzeczywistość. Ponadto charakter Banku musi zmienić się z instytucji, która pośredniczy we współpracy północ-południe na instytucję, która promuje równe partnerskie zasady dla wszystkich krajów, jako sposób radzenia sobie w kwestii rozwoju i przezwyciężenia przestarzej dychotomii darczyńca-obdarowany.

13) Rozważaliśmy możliwość utworzenia nowego Banku Rozwoju dla uruchomienia środków na infrastrukturę i projekty zrównoważonego rozwoju w BRICS i innych wschodzących gospodarek i krajów rozwijających się, celem wsparcia istniejących wielostronnych wysiłków oraz wsparcia dla regionalnych instytucji finansowych dla globalnego wzrostu i rozwoju. Polecamy naszym Ministrom Finansów zbadanie możliwości wykonalności i opłacalności takiej inicjatywy. Tworzymy grupę roboczą celem pogłębiania dalszych badań, by przygotowała projekt inicjatywy przed następnym szczytem.

14) Brazylia, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki z niecierpliwością czekają na rosyjską prezydencję G20 w 2013 roku i rozszerzają z nią współpracę.

15) Brazylia, Indie, Chiny i Południowa Afryka gratulują Federacji Rosyjskiej jej wstąpienia do WTO. To sprawia, że WTO staje się organizacją bardziej reprezentatywną, wzmacnia oparcie organizacji o reguły systemu handlu wielostronnego. Angażujemy się we wspólne starania, by chronić ten system i zachęcamy inne kraje, aby oparły się wszelkim formom protekcjonizmu handlowego i ukrytych restrykcji handlowych.

16) Będziemy kontynuować nasze starania na rzecz pomyślnego zakończenia rundy negocjacji z Doha, na podstawie osiągniętych postępów i zgodnie z jej mandatem. W tym celu będziemy badać rezultaty w określonych obszarach, w których postęp jest możliwy, oraz w ogólnych ramach jednego przedsięwzięcia. Nie popieramy inicjatyw, które są sprzeczne z podstawowymi zasadami przejrzystości, otwartości i wielostronności. Wierzymy, że taki inicjatywy tylko rozpraszają wysiłki członków w dążeniu do zbiorowych wyników, ale również nie pomagają przezwyciężyć deficytu rozwoju, który został odziedziczony z poprzednich rund negocjacyjnych. Gdy proces ratyfikacji zostanie zakończony, Rosja zamierza wziąć udział w sposób aktywny i konstruktywny by osiągnąć zrównoważony wynik rundy z Doha, który pomoże wzmocnić i rozwijać system handlu wielostronnego.

17) Biorąc pod uwagę UNCTAD jako centralny punkt w systemie ONZ w kwestii uzdrowienia systemu handlu i rozwoju, zamierzamy inwestować w poprawę swoich tradycyjnych działań budowy konsensusu, współpracy technicznej i badań nad problematyką rozwoju gospodarczego i handlu. Podtrzymujemy nasza gotowość do aktywnego przyczynienia się do osiągnięcia sukcesu UNCTAD XIII w kwietniu 2012 roku.

18)  Zgadzamy się opierać naszą synergię i współpracę w celu intensyfikacji wymiany handlowej i inwestycji między naszymi krajami, w celu zwiększenia rozwoju, oraz podniesienia poziomu zatrudnienia. Oczekujemy na wynik drugiego spotkania ministrów handlu państw BRICS w Delhi z 28 marca 2012 roku. Popieramy regularne konsultacje pomiędzy naszymi ministrami handlu i bierzemy pod uwagę podjęcie odpowiednich środków w celu dalszej konsolidacji naszego handlu i ekonomicznych więzi. Cieszymy się z zawarcia umowy Porozumienia, obejmującego Udogodnienia Kredytowe w Miejscowej Walucie, w ramach Mechanizmu Współpracy Interbank BRICS i Wielostronnego Porozumienia nt. umowy kredytowej z EXIM/Development Banks. Wierzymy, że umowy te będą służyć jako użyteczne instrumenty, pozwalające na zwiększenie wymiany handlowej wewnątrz krajów BRICS w nadchodzących latach.

19) Dostrzegamy ogromne znaczenie stabilizacji, pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, oraz w Afryce Północnej. To znaczenie dotyczy nie tylko społeczności międzynarodowej, ale przede wszystkim samych krajów i ich obywateli, którzy zostali bezpośrednio doświadczeni przez turbulencje, które przeszły przez tamten region. Chcemy widzieć te państwa jako żyjące w pokoju, które odzyskały stabilność i dobrobyt, chcemy widzieć je jako szanowanych członków społeczności światowej.

20) Zgadzamy się, że okres transformacji, zachodzących na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, nie powinien być wykorzystywany, jako pretekst do przedłużania trwania konfliktów, ale raczej jako motywacja do jak najszybszego ich rozstrzygnięcia, w szczególności konfliktu arabsko-izraelskiego. Rozwiązanie tego oraz innych długotrwałych konfliktów w regionie wpłynie pozytywnie na ogół sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W ten sposób potwierdzamy nasze zobowiązanie do osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego rozstrzygnięcia konfliktu arabsko-izraelskiego na podstawie powszechnie uznanych, międzynarodowych ram prawnych, w tym właściwych rezolucji ONZ, zasad madryckich i arabskiej Inicjatywy Pokojowej. Zachęcamy Kwartet Bliskowschodni by wzmocnił wysiłki i wzywamy do większego zaangażowania Rady Bezpieczeństwa ONZ w poszukiwaniach rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Podkreślamy również znaczenie bezpośrednich negocjacji między stronami, w celu osiągnięcia ostatecznego rezultatu. Wzywamy Palestyńczyków i Izraelczyków do podjęcia konstruktywnych działań, odbudowy wzajemnego zaufania i stworzenia odpowiednich warunków do ponownego uruchomienia procesu negocjacji, wzywamy do unikania jednostronnych kroków szczególnie w kwestii osadniczej na zajętych palestyńskich terytoriach.

21) Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Syrii i wzywamy do natychmiastowego przerwania wszelkich aktów przemocy i gwałcenia praw człowieka w tym kraju. W interesie świata jest rozwiązywanie kryzysu za pomocą pokojowych środków, które mogłyby zachęcić do szerokiego dialogu narodowego, który odzwierciedlać powinien słuszne aspiracje wszystkich grup społeczeństwa syryjskiego i szanować niepodległość, integralność terytorialną oraz suwerenność Syrii. Naszym celem jest ułatwienie syryjskiemu kierownictwu przeprowadzenie integrującego procesu politycznego. Wspieramy wspólne wysiłki ONZ oraz Ligii Arabskiej w tym celu. Zachęcamy syryjski rząd i wszystkich przedstawicieli syryjskiego społeczeństwa do wykazania woli politycznej, by zainicjować taki proces, który może utworzyć atmosferę sprzyjającą pokojowi. Popieramy inicjatywę Kofiego Annana, specjalnego wysłannika w rejon syryjskiego konfliktu. Wspieramy jego działania, dążące do konstruktywnego, politycznego rozwiązania kryzysu.

22) W kwestii sytuacji dotyczącej Iranu, nie można dopuścić do eskalacji konfliktu, co doprowadziłoby do katastrofalnych skutków, które nie byłyby w niczyim interesie. Iran ma do odegrania kluczową rolę w kwestii pokojowego rozwoju i dobrobytu w regionie, posiada duże znaczenie polityczne i gospodarcze, ma do odegrania rolę odpowiedzialnego członka społeczności globalnej. Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją, która pojawia się wokół zagadnienia programu jądrowego Iranu. Uznajemy prawo Iranu do pokojowego wykorzystywania energii jądrowej, zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi. Popieramy również zdecydowanie kwestie dialogu za pomocą środków dyplomatycznych i politycznych między zainteresowanymi stronami, czyli między MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej) i Iranem, zgodnie z postanowieniami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

23) Afganistan potrzebuje czasu, rozwoju pomocy i współpracy, uprzywilejowanego dostępu do rynków światowych, inwestycji zagranicznych oraz wyraźnej strategii osiągania trwałego pokoju i stabilizacji. Wspieramy zaangażowanie społeczności międzynarodowej w Afganistanie, wyrażone podczas międzynarodowej konferencji w Bonn w grudniu 2011 roku, zakładającej dekadę zaangażowania na okres transformacji w latach 2015-2024. Podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie zaangażowania we wsparcie do powstawania Afganistanu jako pokojowego, stabilnego i demokratycznego państwa, wolnego od terroryzmu, ekstremizmu. Podkreślamy potrzebę bardziej efektywnej współpracy regionalnej i międzynarodowej na rzecz stabilizacji sytuacji w Afganistanie, w tym przez zwalczanie terroryzmu.

24) Wyrażamy wsparcie dla wysiłków mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu opium pochodzącego z Afganistanu w ramach tzw. Paktu Paryskiego.

25) Powtarzamy, że nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia, dla aktów terroryzmu w jakiejkolwiek formie. Ponownie potwierdzamy naszą determinacje, by wzmocnić współpracę w przeciwdziałaniu temu zagrożeniu i wierzymy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych może odegrać główną rolę w koordynacji międzynarodowych działań przeciw terroryzmowi w ramach Karty ONZ zgodnie z zasadami i normami prawa międzynarodowego. Podkreślamy potrzebę szybkiego sfinalizowania projektu Kompleksowej Konwencji w sprawie Międzynarodowego Terroryzmu w Zgromadzeniu Ogólnym oraz jego przyjęcia przez wszystkie państwa członkowskie, by ustanowić kompleksowe ramy prawne do zajęcia się tą światową plagą.

26) Wyrażamy nasze silne zaangażowanie w ramach wielostronnej dyplomacji przy kluczowej roli ONZ w konfrontacji z zagrożeniami i wyzwaniami, przed którymi stoi świat. W związku z tym ponownie potwierdzamy potrzebę kompleksowej reformy ONZ, w tym Rady Bezpieczeństwa mając na względzie jej większą skuteczność i sprawność oraz reprezentatywność, tak aby z większym sukcesem mogła zmierzyć się z obecnymi wyzwaniami stojącymi przed światem. Chiny i Rosja podkreślają wagę, jaką przywiązują do statusu Brazylii, Indii i RPA w sprawach międzynarodowych oraz podtrzymują swoje aspiracje, by odgrywać większą rolę w ONZ.

27) Przypominamy naszą ścisłą współpracę w Radzie Bezpieczeństwa w 2011 r. i podkreślamy nasze zaangażowanie w wysiłki na rzecz kontynuacji współpracy i wzmocnieniu multilateralnego zbliżenia stanowisk w kwestiach dotyczących pokoju i bezpieczeństwa światowego w nadchodzących latach.

28) Przyspieszenie wzrostu i zrównoważonego rozwoju, a także bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne należą do największych wyzwań współczesnego świata; rozwój ekonomiczny powinien mieć na celu wykorzenienie ubóstwa, pokonanie głodu i niedożywienia w wielu krajach rozwijających się. Bardzo duże znaczenie dla podwyższenia standardu życia na świecie ma tworzenie miejsc pracy. Zrównoważony rozwój to również kluczowy element naszego programu uzdrowienia świata i inwestycji w przyszły rozwój. Jesteśmy za to odpowiedzialni przed przyszłymi pokoleniami.

29)  Składamy gratulacje RPA za goszczenie 17. Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu i 7. Konferencji Stron, na której spotkali się przedstawiciele Stron Protokołu z Kyoto (COP17/CMP7) w grudniu 2011 r. Z radością przyjmujemy znaczące rezultaty konferencji i jesteśmy gotowi współpracować ze społecznością międzynarodową we wprowadzeniu w życie jej postanowień, w zgodzie z zasadami równej i powszechnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności i potencjału.

30) Jesteśmy w pełni zaangażowani w globalne działania przeciwko zmianom klimatycznym, będziemy brać udział w wysiłkach na ich rzecz przez zrównoważony rozwój globalny, a nie przez rozwój ograniczony. Podkreślamy, że rozwinięte kraje – strony UNFCCC (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – przyp. tłum.) mają zapewnić zwiększone wsparcie finansowe, technologiczne i pobudzające wydajność przy przygotowaniu i wprowadzaniu w życie odpowiednich przedsięwzięć, łagodzących skutki jej wprowadzenia w życie w krajach rozwijających się.

31) Wierzymy, że Konferencja ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20) jest wyjątkową okazją dla społeczności międzynarodowej do wznowienia na wysokim poziomie swojego politycznego zaangażowania we wspieranie programu zrównoważonego rozwoju, obejmującego wzrost i rozwój gospodarczy i społeczny, ochronę środowiska zgodnie z zasadami i postanowieniami Deklaracji z Rio ws. Środowiska i Rozwoju, łącznie z zasadami powszechnej lecz zróżnicowanej odpowiedzialności, Program 21 i Plan Implementacji z Johannesburga.

32) Uważamy, że zrównoważony rozwój powinien być głównym paradygmatem w kwestiach środowiska naturalnego, jak również w strategii gospodarczej i społecznej. Uznajemy znaczenie i przedmiot zainteresowania głównymi problemami Konferencji, mianowicie Zielonej Gospodarki w kontekście Zrównoważonego Rozwoju Wykorzeniania Ubóstwa (GESDPE) jak również Instytucjonalnych Ram dla Zrównoważonego Rozwoju (IFSD).

33) Chiny, Rosja, Indie i RPA cieszą się ze współpracy z Brazylią jako gospodarzem tej ważnej Konferencji w czerwcu br., mając nadzieję na jej dające się zastosować w praktyce rezultaty. Brazylia, Rosja, Chiny i RPA również zobowiązują się do popierania współpracy z Indiami, jako że goszczą one 11. Spotkanie Konferencji Stron Konwencji ds. Biologicznej Różnorodności w październiku 2012 i cieszą się na jego pozytywny wynik. Będziemy kontynuować nasze wysiłki dla wprowadzenia w życie Konwencji i jej Protokołów, z szczególnym uwzględnieniem Protokołu z Nagoi w sprawie Dostępu do Zasobów Genetycznych i Uczciwego i Sprawiedliwego Udziału w Korzyściach Płynących z ich Spożytkowania, ze Strategicznego Planu Bioróżnorodności 2011-2020 oraz Strategii Mobilizacji Zasobów.

34) Stwierdzamy, że koncepcja zielonej gospodarki , która ma być zdefiniowana podczas Rio+20, musi być postrzegana w szerszych ramach zrównoważonego rozwoju i wykorzeniania ubóstwa oraz, że jest ona środkiem do osiągnięcia fundamentalnych i nadrzędnych celów, a nie celem samym w sobie. Rządy powinny mieć możliwość elastycznej polityki, aby mogły dokonać swoich własnych wyborów z bogatego menu opcji i zdefiniować swoją drogę do zrównoważonego rozwoju opartą o stadium rozwoju swojego kraju, strategię narodową, okoliczności i priorytety. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu barier handlowych i inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie na gruncie rozwijającej się zielonej gospodarki.

35) Milenijne Cele Rozwoju pozostają kamieniem milowym w programie rozwoju. By umożliwić krajom rozwijającym się osiągnięcie maksymalnych rezultatów we wdrażaniu ich Milenijnych Celów Rozwoju do 2015 r., musimy upewnić się, że rozwój w tych krajach nie jest sztuczny. Jakikolwiek zastój miałby poważne konsekwencje dla gospodarki światowej. Realizacja MCR ma fundamentalne znaczenie dla sprawiedliwego, zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki i może wymagać ciągłej koncentracji na tych celach nawet po 2015 r. pociągając za sobą zwiększone wsparcie finansowe.

36) Przykładamy ogromne znaczenie do kwestii wzrostu gospodarczego, który wspiera rozwój i stabilność w Afryce, wiele z tych krajów nie zrealizowało jeszcze w pełni swojego potencjału gospodarczego. Podejmujemy współpracę by wesprzeć ich wysiłki w celu przyspieszenia dywersyfikacji i rozwoju ich gospodarek. Odbyć się to może poprzez rozwój infrastruktury, wymiany doświadczeń i wsparcia na rzecz zwiększenia dostępu do technologii, wsparcia zdolności do budowania kapitału ludzkiego i inwestowania w niego, w tym w ramach Nowego Partnerstwa dla Rozwoju Afryki (NEPAD).

37) Wyrażamy nasze wsparcie dla złagodzenia skutków kryzysu humanitarnego, który wciąż dotyka miliony ludzi w Rogu Afryki oraz wspierania międzynarodowych wysiłków, zmierzających do realizacji tego celu.

38) Nadmierna zmienność cen surowców, zwłaszcza w odniesieniu do cen żywności i energii, stwarza dodatkowe zagrożenie dla ożywienia światowej gospodarki. Ulepszenie regulacji rynku podstawowych surowców jest niezbędne, by uniknąć destabilizacji, związanej z cenami żywności i energii. Jesteśmy przekonani, że zwiększone możliwości produkcyjne energii i wzmocnienie dialogu producent-konsument są ważnymi inicjatywami pomocnymi w zatrzymaniu takiej chwiejności cen.

39) Energia oparta na paliwach kopalnych będzie nadal dominującym źródłem energii w najbliższej przyszłości. Będziemy rozwijać pozyskiwanie czystej i odnawialnej energii, korzystać z alternatywnych i energooszczędnych technologii, w celu zaspokojenia rosnącego popytu naszych gospodarek i naszych ludzi, oraz w związku z kwestiami związanymi z ochroną klimatu. W tym kontekście podkreślić należy, że współpraca międzynarodowa w tworzeniu bezpiecznej energii jądrowej do celów pokojowych powinna przebiegać w warunkach ścisłego przestrzegania stosownych norm bezpieczeństwa i wymagań dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Podkreślamy istotną role MAEA w zakresie wspólnych wysiłków społeczności międzynarodowej mających na celu udoskonalenie norm bezpieczeństwa jądrowego w celu zwiększenia zaufania publicznego do energii jądrowej jako czystego, niedrogiego i bezpiecznego źródła energii, ważnego w kwestii globalnego zapotrzebowania na energię.

40) Uwzględniamy dotychczasowe wysiłki podejmowane we współpracy w ramach BRICS dotyczące wielu zagadnień. Jesteśmy przekonani o ogromnym potencjale wiedzy, wiedzy specjalistycznej know-how, zdolności i najlepszych doświadczeń jakie posiadamy w naszych krajach, którymi możemy się dzielić i na bazie których możemy zbudować współprace o jeszcze bardziej znaczącym charakterze dla dobra naszych narodów. Mamy w tym celu zatwierdzony plan działań na nadchodzący rok.

41) Doceniamy znaczenie wyników drugiego spotkania ministrów Rolnictwa i Rozwoju Agrarnego krajów BRICS w Chengdu w Chinach w październiku 2011 roku. Kierujemy naszych ministrów, by pogłębiali współpracę w ramach BRICS, by skutecznie móc przyczynić się do zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego przez poprawę produkcji rolnej i wydajności, przejrzystości na rynkach i zmniejszenia nadmiernej chwiejności cen surowców, a tym samym różnic w jakości życia ludzi, szczególnie w krajach rozwijających się.

42) Większość państw BRICS staje wobec podobnych wyzwań, związanych z kwestią zdrowia publicznego, w tym powszechnego dostępu do usług medycznych, dostępu do technologii medycznych, w tym leków, rosnących kosztów leczenia chorób zakaźnych i niezakaźnych. Uważamy, że spotkania Ministrów Zdrowia państw BRICS, z których pierwsze odbyło się w Pekinie w lipcu 2011 roku, powinny odtąd zostać zinstytucjonalizowane w celu rozwiązania wspólnych wyzwań, w najbardziej efektywny, sprawiedliwy i zrównoważony sposób.

43) W notatce z posiedzenia wyższych urzędników w Dalian w Chinach we wrześniu 2011 r., zawarliśmy szczególnie potrzebę rozwoju badań i innowacji naukowych w naszych krajach. Stymulujemy ten proces zarówno w obszarach priorytetowych takich jak żywność, zdrowie, farmacja, energia jak również badań podstawowych w interdyscyplinarnych dziedzinach rozwijających się takich jak nanotechnologia, biotechnologia, zaawansowana inżynieria materiałowa, itp. Wspieramy przepływ wiedzy między naszymi instytucjami badawczymi poprzez wspólne projekty, warsztaty i wymiany młodych naukowców.

44) Wyzwania związane z szybką urbanizacją, we wszystkich społeczeństwach rozwijających się w tym naszych, mają wielowymiarowy charakter, obejmują różnorodność zagadnień powiązanych ze sobą. Kierujemy nasze poszczególne władze, by koordynować wysiłki i uczyć się od najlepszych praktyków i dostępnych technologii, które mogą znacząco różnić się w naszych społeczeństwach. Odnotowujemy z zadowoleniem pierwsze spotkanie Przyjaźni Miast BRICS, które odbyło się w Sanya (w Chinach – przyp. tłum.) w grudniu 2011 roku. Proces integracji w tym obszarze posuwa się naprzód wraz z Drugim Forum Współpracy miast i samorządów lokalnych BRICS.

45)  Biorąc pod uwagę nasze rosnące potrzeby w zakresie odnawialnych źródeł energii, jak również w kwestii energooszczędnych i przyjaznych środowisku technologii jako uzupełnienie w tych obszarach, zgadzamy się na wymianę wiedzy, know-how, technologii i najlepszych doświadczeń w tych dziedzinach.

46) To pozwala nam na wydanie pierwszego w naszej historii raportu krajów BRICS, koordynowanego przez Indie, ze szczególnym uwzględnieniem ef efektów synergii i komplementarności naszych gospodarek. Cieszymy się z wyników współpracy między krajowymi instytucjami statystycznymi państw BRICS, zwracamy uwagę, że zaktualizowana edycja Publikacji Statystyk BRICS, odgrywa obecnie przydatną funkcję porównawczą w państwach BRICS.

47) Wyrażamy nasza satysfakcję ze zwołania III Forum Biznesu BRICS i II Forum Finansowego, które potwierdziły swoją rolę w stymulowaniu stosunków handlowych między naszymi krajami. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy ustanowienie Przymierza Wymiany (Exchange Alliance) BRICS, wspólnej inicjatywy w zakresie wymiany bezpieczeństwa.

48) Zachęcamy do rozszerzenia kontaktów, wymiany w ramach BRICS w dziedzinie wymiany młodzieży, edukacji, kultury, turystyki i sportu.

49) Brazylia, Rosja, Chiny i Republika Południowej Afryki wyrażają swoją wdzięczność dla rządu i narodu Indii za przewodzenie Czwartemu Szczytowi państw BRICS w New Delhi.

50) Brazylia, Rosja, Indie i Chiny dziękują RPA za ofertę zorganizowania szczytu szefów państw BRICS w 2013 r. i zobowiązują się do udzielenia przyszłym organizatorom pełnego wsparcia.

Źródło: MSZ Indii http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=190019162
Tłumaczenie: Kornel Sawiński & Maria Walczak

za: geopolityka.org

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *