Europoseł Artur Zasada zawiesił członkostwo w PO

Onet.pl donosi:

Poseł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Artur Za­sa­da po­in­for­mo­wał w so­bo­tę, że za­wie­sił na trzy mie­sią­ce człon­ko­stwo w PO. (…)

– Je­stem zwo­len­ni­kiem wol­ne­go rynku i wła­sno­ści pry­wat­nej, a także prze­ciw­ni­kiem za­dłu­ża­nia pań­stwa – tak samo jak Ja­ro­sław Gowin i Jacek Żalek. Gdy­bym był po­słem RP, to mu­siał­bym za­gło­so­wać tak jak oni. A to w kon­se­kwen­cji skut­ko­wa­ło­by moim za­wie­sze­niem – w ten spo­sób Za­sa­da na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej uza­sad­nił de­cy­zję o za­wie­sze­niu swo­je­go człon­ko­stwa w par­tii.

http://wiadomosci.onet.pl/

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *