Konferencja naukowa:

Sekcja Mediewistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu
Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zainteresowane średniowieczem na
studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Autor i jego dzieło w wiekach średnich”.
Odbędzie się ona w dniach 20-21 kwietnia 2012 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny – do udziału serdecznie
zapraszamy przedstawicieli takich dziedzin jak: historia, historia sztuki, archeologia,
religioznawstwo, kulturoznawstwo, filologia, filozofia lub socjologia.
Celem konferencji jest umożliwienie młodym badaczom z całej Polski
zaprezentowania prowadzonych przez siebie badań nad problematyką różnych rodzajów
zależności pomiędzy źródłem a jego autorem w średniowieczu, wpływowi, jaki wywierała
otaczająca autora rzeczywistość na ostateczny kształt dzieła oraz recepcji dzieła przez
współczesnych twórcy. Szeroki zakres proponowanej przez nas problematyki pozwala na
różnorakie ujęcie tematyki związanej z kształtowaniem się twórczości średniowiecznej –
twórczości, którą chcemy rozumieć szeroko, jako wytwór działalności nie tylko literackiej,
ale także artystycznej. Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia pozwoli nam przyjrzeć się
działalności ludzkiej omawianej epoki w szerszym ujęciu, a jednocześnie uwrażliwi na
różnice, jakie wynikają z charakteru poszczególnych źródeł, ich pochodzenia, motywów w
nich występujących, okoliczności powstania czy też celów, które pragnięto osiągnąć za ich
pośrednictwem.
Dlatego też od prelegentów oczekujemy, aby zgłoszone na konferencje referaty miały
charakter nowatorski, a jednocześnie, aby wsparte były gruntowną znajomością i analizą
źródła. Mamy też nadzieję, że wśród nadsyłanych zgłoszeń pojawią się tematy rozmaicie
podejmujące zagadnienie autorstwa dzieła, dostrzegające je w różnych przestrzeniach życia
człowieka średniowiecza. Chociaż jako zasadnicze i podstawowe źródła proponujemy
twórczość pisemną i artystyczną, jesteśmy otwarci na inne propozycje, o ile będą one miały
związek z tematyką konferencji i będą stanowiły istotny wkład w omawiane podczas sesji
zagadnienia.
Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Paweł Żmudzki z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego.
Podstawą kwalifikacji na konferencję jest abstrakt, który powinien zawierać:
1) tytuł pracy,
2) cele badawcze,
3) streszczenie głównych tez,
4) wstępną bibliografię (źródła oraz podstawowa literatura przedmiotu).
Długość abstraktu (z wyłączeniem bibliografii) powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.
Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.
Zgłoszenie wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres: mediewistyka@gmail.com
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 15 marca 2012 roku .
Oprócz osób pragnących zaprezentować swoje referaty, na konferencję zapraszamy również
słuchaczy. W takim przypadku prosimy o przesłanie samego zgłoszenia i wyraźne
zaznaczenie wybranej formy uczestnictwa w konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi 30 zł i obejmuje koszty obiadów oraz materiałów
konferencyjnych
. Organizatorzy dofinansowują także noclegi w dniach:
– 19-20 kwietnia (z czwartku na piątek),
– 20-21 kwietnia (z piątku na sobotę).
Cena jednego noclegu dla uczestnika konferencji wynosi 15 zł.
Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu
z uczestników przez organizatorów po otrzymaniu zgłoszenia.
Patronem medialnym konferencji jest portal „Histmag.org”.

Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej konferencji:
www.autor-dzielo.waw.pl

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny Konferencji
„Autor i jego dzieło w wiekach średnich”.

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *