Manifest Akcji Francuskiej

 W ramach cyklicznego prezentowania deklaracji, manifestów i innych dokumentów programowych francuskich partii i środowisk politycznych dziś przedstawiamy tłumaczenie, autorstwa Antoine Ratnika, Manifestu Akcji Francuskiej.

a.me.

Manifest Akcji Francuskiej

Akcja Francuska w swej działalności kieruje się podwόjną troską. Pragnie przygotować restaurację monarchii ,ale w oczekiwaniu na powrόt Krόla pracuje dla dobra interesu narodowego.

Restauracja Monarchii

Założyciele Akcji Francuskiej doszli do przekonania o konieczności przywrόcenia monarchii po tym, jak ocenili ustrόj Francji co do jego zdolności do podtrzymania życia narodowego lub do doprowadzenia narodu do upadku.

Nacjonalizm prowadzi logicznie do monarchizmu. Francja jest owocem prowadzonej przez ponad osiem wiekόw polityki dynastii Kapetyngόw.

Dziś (tj. w roku 2013 – przyp. AR) monarchia byłaby władna obdarzyć państwo korzystnymi dlań przymiotami:

Jednością, bez ktόrej nie może być mowy o prawdziwej władzy i ktόra jest niezbędna, jeśli chce się zagwarantować niezależność narodową. W przeciwieństwie do monarchii, demokracja dzieli Francuzόw i utrzymuje w kraju stan ukrytej wojny domowej. Wyższe interesy kraju zostały podporządkowane walce między stronnictwami.

Ciągłością. Ciągłość i pokojowy mechanizm sukcesji to konsekwencje władzy dziedzicznej. To w ten sposόb mogą zostać osiągnięte dalekosiężne cele. Ciągłość władzy krόlewskiej w okresie ośmiuset lat monarchii kontrastuje z niestabilnością ustrojową dwόch ostatnich stuleci.

Niezależnością. Niezależność jest cechą ustroju, ktόry nie zależy od wyborόw. Wybory sprzęgają władzę z opinią publiczną, co zmusza władzę do praktykowania bezwstydnej demagogii w celu pozyskania głosόw. System opierający się na wyborach staje się w ten sposόb zobowiązany do zcentralizowania administracji krajowej. Niszczy to lokalne, miejskie, regionalne i zawodowe swobody, niszczy wszytkie małe republiki, ktόrym Krόl pozwalał swobodnie żyć i rozwijać się. Krόl – wolny od wyborczych trosk- znajduje się w pozycji arbitra.

Odpowiedzialnością. Dynastyczne i osobiste interesy Krόla rόwnają się interesom narodowym, podczas gdy władza demokratyczna rozpuszcza odpowiedzialność w większościach i w głosowaniach.

Prawowitością. Oznacza to władzę sprawowaną wyłącznie ze względu na dobro wspόlne, niezależną od grup nacisku i od potęg finansowych. Państwo krόlewskie czerpie prawowitość z historii i z trwającej w przeciągu wiekόw służby dla kraju. 

W demokracji nie ma prawowitości, ponieważ władza jest w niej wynikiem wyborczych zapasόw, ale rόwnież z tego powodu, że partie polityczne sprawują władzę licząc się z kaprysami opinii.

Te prawdy polityczne, dostępne dzięki refleksji, zostały potwierdzone przez historię. Tradycyjna, chrześcijańska, dziedziczna, zdecentralizowana i przedstawicielska monarchia zbudowała Francję i doprowadziła ją do apogeum.

W przeciwieństwie do monarchii, bilans reżimόw demokratycznych, czy to Republik czy Cesarstw, jest bardzo negatywny: liczne najazdy począwszy od 1792 roku, niestabilność konstytucyjna, rewolucje i walki wewnętrzne, wreszcie ogόlne osłabienie Francji.

Akcja Francuska dąży więc do zmiany ustroju politycznego. Po tym, jak potępiła ustrόj republikański, pragnie ona uwolnić odeń narόd. Uznawszy, iż monarchia jest historyczną prawdą Francji, czyni ona wysiłki, aby ją przywrόcić w osobie Głowy Domu Francji (Akcji Francuskiej chodzi o szefa młodszej gałęzi, o księcia orleańskiego – przyp. AR).

Obrona interesu narodowego

Monarchizm członkόw Akcji Francuskiej jest konsekwencją ich nacjonalizmu. Przykładają się więc do obrony dziedzictwa w sytuacji nieobecności dziedzica. Starają się złagodzić zgubne skutki wypływające z istnienia ustroju republikańskiego, piętnując je w swej propagandzie i zwalczając je w swej akcji. Praktykują przy tym „kompromis nacjonalistyczny”, czyli porozumienie ze wszystkimi patriotami w celu podjęcia takiej czy innej akcji na rzecz dobra publicznego.

Narόd stanowi najszerszy ze wszystkich możliwych doczesnych kręgόw wspόlnotowych. Jest solidny i kompletny. Akcja Francuska broni Francji i jej zamorskich przedłużeń przeciw wszelkim możliwym, wewnętrznym i zewnętrznym agresjom.

Na zakończenie należy powiedzieć, iż Akcja Francuska wzywa wszystkich Francuzόw, aby zgromadzili się w jednolitej walce politycznej, tak, aby narόd przetrwał i aby udało się przywrόcić mu ustrόj polityczny zdolny zagwarantować jego ciągłość. Tylko monarchia jest w stanie zapewnić zarazem władzę, swobody i przedstawicielstwo kraju realnego, ale także stworzyć Francji warunki dla sprostania wyzwaniom wspόłczesnego świata.

Za: http://www.actionfrancaise.net/craf/?Manifeste (dostęp dn. 11.09.2013 r.)

Tłumaczenie: Antoine Ratnik

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *