Onet: W Izraelu torturowano dzieci? Szokujące doniesienia

Izra­el­ska or­ga­ni­za­cja praw czło­wie­ka oskar­ża tam­tej­szy rząd o tor­tu­ro­wa­nie pa­le­styń­skich dzie­ci. Jak wy­ni­ka z opu­bli­ko­wa­ne­go ra­por­tu, dzie­ci miały być prze­trzy­my­wa­ne w klat­kach, pod­da­wa­ne aktom prze­mo­cy sek­su­al­nej i woj­sko­wym prze­słu­cha­niom – po­da­je „The In­de­pen­dent”.

Ra­port opu­bli­ko­wał Pu­blicz­ny Ko­mi­tet Prze­ciw­ko Tor­tu­rom w Izra­elu (PCATI). O spra­wie po­in­for­mo­wał rów­nież izra­el­ski Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, który nie­daw­no podał szcze­gó­ły jed­nej ze spraw.

W oświad­cze­niu za­miesz­czo­nym na stro­nie in­ter­ne­to­wej rzecz­ni­ka opi­sa­no spra­wę prze­nie­sie­nia kil­ku­dzie­się­ciu więź­niów do że­la­znych kla­tek umiesz­czo­nych na ze­wnątrz obozu w Ramli po­ło­żo­nym na po­łu­dnie od Tel Avivu. Rzecz­nik na­pi­sał o „szo­ku­ją­cym ob­ra­zie”, któ­re­go świad­kiem byli pra­cu­ją­cy dla niego ad­wo­ka­ci.

http://wiadomosci.onet.pl/

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Onet: W Izraelu torturowano dzieci? Szokujące doniesienia”

  1. Umiłowani „starsi bracia” takie rzeczy!? Nie pozwolimy opluwac i szargac pamieci! Co za j*bany ruski agent takie cos wymyslił!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *