Oświadczenie ws. zakończenia współpracy UKSW z prof. Zdzisławem Krasnodębskim

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), w odpowiedzi na nieprawdziwe informacje podawane na łamach prasy przez prof. Zdzisława Krasnodębskiego, a dotyczące trybu i przyczyn rozwiązania jego stosunku pracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w imieniu Rektora oraz władz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych oświadczam, co następuje:

ustanie stosunku pracy między prof. Z. Krasnodębskim a UKSW nastąpiło z inicjatywy i na pisemny wniosek prof. Z. Krasnodębskiego na zasadzie porozumienia stron;
pragniemy wyrazić swój sprzeciw i oburzenie z powodu sugerowania opinii publicznej innych wyimaginowanych przyczyn zakończenia współpracy z profesorem Z .Krasnodębskim. Nieprawdą jest, że poglądy polityczne i publicystyka profesora Z. Krasnodębskiego były przyczyną rozwiązania stosunku pracy z Panem profesorem. Insynuowanie takich przesłanek jest nieetyczne i nierzetelne oraz godzi w dobre imię władz Uniwersytetu. Nieprawdziwa jest również informacja o rozmowie na temat politycznych zapatrywań profesora Z. Krasnodębskiego. Zakazywanie wyrażania swoich poglądów jest sprzeczne z ideą Uniwersytetu, jego misją i celem, niemniej uważamy, że politycznych wypowiedzi nie należy używać w kontekście swojej pracy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdyż Uniwersytet jest jednostką apolityczną, niepodporządkowaną żadnej opcji politycznej;
Profesor Z. Krasnodębski wnioskował o rozwiązanie stosunku pracy, ponieważ nie mógł pogodzić obowiązków nauczyciela akademickiego na różnych uczelniach, czego efektem był brak możliwości podporządkowania się obowiązującym zwyczajom i normom prawa wewnętrznego UKSW, polegającym na:
opuszczaniu posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych;
nieuczestniczeniu w posiedzeniach Instytutu Socjologii, w którego był pracownikiem;
braku bieżącego kontaktu ze studentami,
nieterminowym wystawianiu ocen studentom, którzy z tego powodu nie mogli ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce;
dokumenty potwierdzające powyższe twierdzenia znajdują się do wglądu w dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych;
mając na uwadze podtrzymywanie zdrowych zasad funkcjonowania Uczelni, w której wszyscy pracownicy traktowani są równo, oraz kierując się troską o dobro studentów Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski przychylił się do prośby prof. Zdzisława Krasnodębskiego o zakończenie współpracy z UKSW;
dalsze posługiwanie się przez prof. Z. Krasnodębskiego insynuacjami oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, stanowiących naruszenie dóbr osobistych osób piastujących funkcje organów UKSW, spowoduje podjęcie stosownych czynności prawnych mających na celu zaprzestanie i usunięcie skutków takich naruszeń.

Rzecznik UKSW

Marcin Kozłowski

http://www.uksw.edu.pl/node/2180

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *