Recesja w strefie euro nieunikniona

Go­spo­dar­ka Fran­cji uro­sła w III kwartale o 0,3 proc. w uję­ciu kwar­tal­nym – po­dał w pią­tek pa­ry­ski urząd sta­ty­stycz­ny In­see. W po­ło­wie li­sto­pa­da oce­niał, że by­ło to 0,4 proc. Ale na­wet po ko­rek­cie w dół od­czyt ten i tak wy­pa­da ko­rzyst­nie na tle II kwartału, gdy fran­cu­ski Pro­dukt Kra­jo­wy Brut­to skur­czył się o 0,1 proc.

Eks­per­ci In­see już jed­nak za­po­wie­dzie­li, że w IV kwartale 2010 r. i I kwartale 2012 r. trze­cia go­spo­dar­ka Eu­ro­py znów bę­dzie się kur­czy­ła. Z tech­nicz­ne­go punk­tu wi­dze­nia bę­dzie to ozna­cza­ło re­ce­sję. Naj­praw­do­po­dob­niej do­świad­czy jej też ca­ła stre­fa eu­ro. To złe wie­ści dla Pol­ski, bo do unii wa­lu­to­wej tra­fia ok. 55 proc. na­sze­go eks­por­tu.

Kry­zys nie od­pusz­cza

– Kry­zys za­dłu­że­nio­wy w stre­fie eu­ro jest dziś głęb­szy niż rok te­mu. Dla­te­go ma­ło praw­do­po­dob­ne, aby ko­lej­ne 12 mie­się­cy by­ło po­wtór­ką te­go­rocz­ne­go prze­śli­zgi­wa­nia się przez pro­ble­my. To bę­dzie ra­czej rok za­ła­ma­nia w stre­fie eu­ro – na­pi­sał w no­wo­rocz­nej pro­gno­zie Jo­na­than Loy­nes, głów­ny eko­no­mi­sta ds. eu­ro­pej­skich fir­my ana­li­tycz­nej Ca­pi­tal Eco­no­mics. We­dług nie­go po eks­pan­sji o 1,5 proc.

http://biznes.onet.pl/recesja-w-strefie-euro-nieunikniona,18543,4981567,1,news-detal 

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *