Rosja wprowadza zakaz importu wieprzowiny z Polski i Litwy

Rosja za­ka­za­ła od 7 kwiet­nia im­por­tu prze­two­rów z mięsa wie­przo­we­go z Pol­ski i Litwy – po­in­for­mo­wał szef ro­syj­skiej Fe­de­ral­nej Służ­by Nad­zo­ru We­te­ry­na­ryj­ne­go i Fi­to­sa­ni­tar­ne­go (Ros­siel­cho­zna­dzor) Sier­giej Dan­kwert, któ­re­go cy­tu­je agen­cja In­ter­fax.

Dan­kwert zwró­cił uwagę, że wcze­śniej em­bar­go takie wpro­wa­dził już inny kraj Unii Cel­nej (UC) – Bia­ło­ruś. Oprócz Rosji i Bia­ło­ru­si w skład UC wcho­dzi też Ka­zach­stan.

Z wy­po­wie­dzi szefa Ros­siel­cho­zna­dzo­ru wy­ni­ka, że zakaz jest kon­se­kwen­cją wy­kry­cia na Li­twie i w Pol­sce ognisk afry­kań­skie­go po­mo­ru świń (ASF). Wcze­śniej wła­dze Rosji pod­kre­śla­ły, że nie będą wy­ko­rzy­sty­wać pro­ble­mu afry­kań­skie­go po­mo­ru świń (ASF) na Li­twie i w Pol­sce do celów po­li­tycz­nych.

http://wiadomosci.onet.pl

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.