Tezy programowe


Naród – suweren i źródło władzy. Przeobrażenie Ojczyzny przez powrót do ludowładztwa. Odrzucenie wyników sfałszowanych wyborów parlamentarnych, rozwiązanie Dumy Państwowej, oczyszczenie prawodawstwa z przepisów niezgodnych z konstytucją (odpartyjnienie ordynacji wyborczej), przeprowadzenie wolnych wyborów do wszystkich organów władzy. Ściganie osób odpowiedzialnych za masowe fałszerstwa wyborcze oraz psucie systemu politycznego. Utworzenie rządu zaufania narodowego. Przywrócenie narodowej kontroli nad systemem sądowniczym, złamanie pozycji korporacji branżowych manipulujących prawem. Przywrócenie wyborów szefów administracji wszystkich szczebli.

Naród – właściciel ziemi rosyjskiej. Wszystkie zasoby naturalne – ziemia, minerały, woda, powietrze i wszelka własność państwowa należą do narodu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w jego interesie. Realizować prawo każdego obywatela Federacji Rosyjskiej do otrzymywania dochodów z wykorzystywania majątku narodowego. Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku państwowego i zasobów naturalnych, ustanowienie publicznych kryteriów oceny efektywności administracji publicznej. Przeprowadzenie oceny prawnej czekowych i zastawnych aukcji i innych mechanizmów bezprawnej prywatyzacji własności ogólnonarodowej a także pociągnięcie do odpowiedzialności urzędników, którzy przygotowali, podpisali i ratyfikowali decyzję o rozwiązaniu ZSSR, gwałcąc wolę narodu utrzymania jednolitego państwa, wyrażoną w referendum 17 marca 1991 roku. Weryfikacja zgodności z prawem uzyskania wielkich majątków i kapitałów. Nacjonalizacja nieprawnie uzyskanych składników majątkowych.

Rosja – suwerenne państwo z własnym programem geopolitycznym. Powrót kompleksu wojskowo-przemysłowego do roli lokomotywy gospodarki rosyjskiej. Odbudowa pełnowartościowej armii uzbrojonej i wyposażonej w najnowsze technologie. Powołanie nowego dowództwa Sił Zbrojnych, uznania działań na rzecz dekompozycji i rozbrojenia wojska za zdradę stanu. Odstąpienie od wszystkich umów międzynarodowych szkodliwych dla obronności i bezpieczeństwa Rosji. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego państwa, dzięki wielkim inwestycjom w rolnictwo.

 

Priorytetem wartości duchowe i narodowe interesy. Zapobieganie celowemu niszczeniu tożsamości narodowej, utracie wartości moralnych, historycznych i kulturowych tradycji, powstrzymywanie szkodliwego dla narodu promowania obcych wartości i ideałów, rozkładających podstawy państwa. Zakazanie reklamowania dewiacji. Przeprowadzenie nacjonalizacji głównych mediów, szczególnie wszystkich kanałów rosyjskiej telewizji. Wypełnienie przestrzeni informacyjnej pouczającym programami edukacyjnymi i kulturalnymi. Ożywienie systemu edukacji, mające na celu uzyskanie możliwie najwyższego poziomu wiedzy, umiejętności, talentów oraz ludzkich skłonności. Cofnięcie procesu „komercjalizacji” edukacji, medycyny i nauki.

Priorytet sektora produkcyjnego gospodarki. Przywrócenie w Rosji narodowego systemu planowego zarządzania gospodarką. Wprowadzenie państwowego monopolu na produkcję alkoholu i prowadzenie handlu zagranicznego zasobami naturalnymi. Zapewnienie pełnego zatrudnienia i ochrona konkurencyjności krajowej produkcji celem stworzenia potrzebnych miejsc pracy. Przeprowadzenie potężnej kampanii demonopolizacji rynku, wyeliminowanie wszelkich biurokratycznych barier i ograniczeń, zniesienie uprzywilejowania niektórych podmiotów rynkowych. Konwersja systemu finansowego, pozostawienie bankom zadań z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw oraz roli kas oszczędnościowych. Zredukowanie do minimum obowiązków sprawozdawczości w gospodarce, celem zmniejszenia biurokratycznego aparatu państwa i władz lokalnych, a także zmniejszenia kosztów zarządzania przedsiębiorstwami. Radykalne uproszczenie prawa podatkowego.

Generał pułkownik Leonid Grigoriewicz Iwaszow

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

5 thoughts on “Tezy programowe”

  1. Bardzo toto ładne, ale dla konserwatysty nadaje się do pierwszego z brzegu kosza na polityczne odpadki. Proszę zwrócić uwagę na herezję pojawiającą się już w pierwszym zdaniu: Naród to źródło władzy, dalej czytamy, że Naród jest właścicielem ziemi… socjalizm pełną gębą, co najwyżej ciut zabarwiony patriotyzmem.

  2. A jak mi ktoś zechce powiedzieć że się czepiam, to resztę dopowie punkt ostatni: totalna nacjonalizacja i gospodarka centralnie sterowana i planowana. Ot – komuś się marzy ZSRR bis.

  3. Ależ oczywiście, poza zapadnikami/demokratami niewiele jest dziś w Rosji sił, które nie odreagowywałyby z różnym natężeniem „transformacji ekonomicznej” państwa poprzez zgłaszanie postulatów nacjonalizacyjnych i przywołujących resentymenty sowieckie. Akurat w tym przypadku jednak etatystyczna otoczka jest jednak połączona z pewnymi postulatami deregulującymi obecne (zdaniem Iwaszowa) nadmierne, czy raczej błędnie wykorzystywane kompetencje państwa w gospodarce. Oczywiście jednak opozycja imperialna i nacjonalistyczna w Rosji w przeważającej większości ma charakter socjalny, czy jak kto woli socjalnarodowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *