Tysiące syryjskich chrześcijan chcą rosyjskiego obywatelstwa

Onet donosi, że na na stro­nie in­ter­ne­to­wej rosyjskiego MSZ znajdujemy list chrzescijańskich Sy­ryj­czy­ków prze­sła­ny z re­jo­nu Ka­la­mun w pro­win­cji Da­ma­szek ka­na­ła­mi dy­plo­ma­tycz­ny­mi. W liście czytamy: „celem ter­ro­ry­stów, któ­rych wspie­ra Za­chód, jest li­kwi­da­cja obec­no­ści chrze­ści­jan z wy­ko­rzy­sta­niem naj­bar­dziej od­ra­ża­ją­cych metod, w tym przez be­stial­skie mor­do­wa­nie zwy­kłych ludzi. Wi­dzi­my w Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej po­tęż­ny czyn­nik po­ko­ju i sta­bil­no­ści na świe­cie. Rosja re­ali­zu­je zde­cy­do­wa­ną po­li­ty­kę obro­ny Syrii, jej lud­no­ści i in­te­gral­no­ści te­ry­to­rial­nej”.

Na podstawie:

http://wiadomosci.onet.pl

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *