Ustawa antyzwiązkowa – projekt z uzasadnieniem

Poniżej prezentuję projekt ustawy antyzwiązkowej wraz z uzasadnieniem:

Do tego 3 uwagi:

Projekt nie zawiera zniesienia ochrony związkowej – było by to sprzeczne z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi.
Szkodliwą instytucję Społecznego Inspektora Pracy należy znieść na drodze odrębnej ustawy, którą pilnie zamierzam przygotować.
Zakaz przynależności pracownika do więcej niż jednej organizacji związkowej oraz zasadę zabiegania związku zawodowego o interesy wyłącznie własnych członków zamierzam wprowadzić w kolejnym etapie prac nad tą ustawą.

Teraz, do dnia 17 sierpnia zamierzam konsultować ten projekt ze środowiskami, które zgłaszając się do mnie o to prosiły. Konsultacje z przedstawicielami organizacji związkowych uznaję za bezprzedmiotowe. Do dnia 31 sierpnia ujawnię projekt ustawy po konsultacjach. Od dnia 1 września zabiegam o zgodę KP PO na jego wprowadzenie do trybu legislacyjnego.

projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o związkach zawodowych

Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Związek zawodowy nie może prowadzić działalności gospodarczej.”;

2) uchyla się art. 25;

3) uchyla się art. 31;

4) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Pracodawca jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne, jeżeli są one niezbędne do organizowania ważnych, doraźnych wydarzeń związanych z działalnością związku, chyba że udostępnienie takiego pomieszczenia jest niemożliwe z przyczyn technicznych.”;

5) uchyla się art. 331;

6) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Przepisy art. 251–30, art. 32 i art. 33 stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 342.

2. Przy ustalaniu liczby członków, o której mowa w art. 251 ust. 1, uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.”;

7) uchyla się art. 341;

8) w art. 35 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261”.

Art. 2. Związki zawodowe dostosują swoje statuty do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 3. 1. Związki zawodowe prowadzące działalność gospodarczą w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, zaprzestaną prowadzenia tej działalności oraz złożą wnioski o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Do dnia zaprzestania działalności gospodarczej, do związków zawodowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 24 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

do projektu ustawy z dnia….

o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Projektowana regulacja ma na celu zasadniczą zmianę struktury rzeczywistego finansowania działalności związków zawodowych, poprzez zwolnienie pracodawców z obowiązku faktycznego finansowania działalności związkowej. Postulowane rozwiązania nie ograniczają w żaden sposób możliwości zawodowego pełnienia funkcji związkowych, jednakże w praktyce wprowadzą konieczność ponoszenia całkowitych kosztów funkcjonowania związków zawodowych z ich środków własnych, pochodzących ze składek członkowskich, darowizn itp. Zwolnienie pracodawców z obowiązku faktycznego współfinansowania działalności związków zawodowych wydaje się całkowicie uzasadnione względami słuszności i sprawiedliwości.

Projektowana ustawa ma na celu ograniczenie przywilejów związków zawodowych działających w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), a tym samym wprowadzenie stanu równowagi pomiędzy przywilejami związków zawodowych a wynikającymi z powołanej ustawy obowiązkami pracodawców oraz kosztami, które obowiązani są ponosić w związku z obowiązującymi dotychczas regulacjami. Dotychczasowy brak proporcji pomiędzy uprawnieniami związków zawodowych a związanymi z nimi obciążeniami po stronie pracodawców jest od lat krytykowany nie tylko przez samych pracodawców i reprezentujące ich organizacje, ale również przez ekspertów z zakresu ekonomii oraz rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, iż obecny stan prawny nakłada na przedsiębiorców sztywny gorset pro związkowych regulacji, które w wymierny sposób wpływają na obniżenie rentowności prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmniejszenie skłonności do tworzenia nowych miejsc pracy. We współczesnej gospodarce związki zawodowe miały i maja nadal do odegrania istotną rolę. Niewłaściwym jednak wydaje się obciążanie pracodawców istotnymi kosztami funkcjonowania tychże organizacji, szczególnie w czasach zdecydowanego spowolnienia gospodarczego, a tym samym ogólnego pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorców. Związki zawodowe są dobrowolnymi zrzeszeniami osób, które chcą do nich należeć i przekazać im zadania z zakresu ochrony własnych, ekonomicznych (pracowniczych) interesów. Logicznym jest zatem, aby podobnie jak w przypadku innych organizacji pozarządowych, koszty ich funkcjonowania ponosili sami zainteresowani lub podmioty chcące udzielić im finansowego wsparcia. Tymczasem w świetle obowiązujących regulacji, w przypadku dużych przedsiębiorców, koszty funkcjonowania związków zawodowych przerzucone na pracodawców idą w miliony złotych w skali przedsiębiorstwa, a w przypadku mniejszych, choć są stosunkowo niższe, w równie istotny sposób wpływają na pogorszenie wyniku finansowego, redukując tym samym m.in. możliwości inwestycyjne oraz możliwości kreowania nowych miejsc pracy.

Projektowana regulacja ma na celu ograniczenie kilku najbardziej kosztochłonnych po stronie pracodawców, a jednocześnie niewłaściwych ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia przywilejów, jakimi obowiązująca ustawa obdarza związki zawodowe w Polsce.

W art. 1 w pkt 1 wprowadza się generalny zakaz prowadzenia przez związki zawodowe działalności gospodarczej. Możliwość prowadzenia przez związki zawodowe działalności gospodarczej stanowi istotne zaburzenie proporcji zadań i celów społecznych, które stoją przed tego typu organizacjami oraz generuje szereg patologii w życiu gospodarczym. Biorąc pod uwagę możliwości oddziaływania związków zawodowych na pracodawców, wcale nie odosobnionymi są przypadki, w których pracodawca, chcąc uniknąć swoistych retorsji ze strony związków zawodowych na gruncie prawa pracy i przepisów ustawy o związkach zawodowych, jest w istocie zmuszany do wejścia w transakcje gospodarcze ze związkiem zawodowym jako przedsiębiorcą, wbrew swojej woli, a często wbrew własnemu interesowi ekonomicznemu.

W art. 1 w pkt 2 uchyla się art. 25 – przepis przyznający prawo do urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika. Obowiązująca obecnie regulacja nakłada na pracodawcę obowiązek zamrożenia miejsca pracy, najczęściej przynajmniej na kilka lat, kiedy pracownik zostaje wybrany do pełnienia funkcji związkowej poza zakładem pracy. To niesprawiedliwe rozwiązanie uniemożliwia optymalne wykorzystanie opuszczonego etatu i zmusza do czasowego zatrudnienia kolejnego pracownika, co w przypadku konieczności szkolenia lub przyuczenia do wykonywania obowiązków pracowniczych, generuje wymierne koszty po stronie pracodawcy.

W art. 1 w pkt 3 proponuje się uchylenie art. 31. Przyznaje on pracownikom prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. W zależności od liczby członków związku zawodowego zatrudnionych w zakładzie pracy, zwolnienie przysługuje jednemu lub więcej związkowcom. Ta, jedna z najbardziej niesprawiedliwych regulacji obecnej ustawy o związkach zawodowych nakłada w istocie na pracodawcę obowiązek finansowania działalności związków zawodowych i tzw. „etatów związkowych”. Pracodawca zmuszony jest obecnie do ponoszenia kosztów etatów pracowników, którzy nie świadczą jakiejkolwiek pracy na jego rzecz.

Konsekwencją uchylenia art. 25 i art. 31 ustawy o związkach zawodowych będzie utrata mocy obowiązującej przez wydane na ich podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy.

Art. 1 pkt 4 zawiera modyfikację art. 33. Przepis ten, w dotychczasowej wersji stanowi, że pracodawca, na warunkach określonych w umowie, jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Z kolei zakładowej organizacji związkowej oraz pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem wynikającym z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W miejsce takiej regulacji proponuje się przyjęcie konstrukcji, wedle której pracodawca będzie obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne, jeżeli są one niezbędne do organizowania ważnych, doraźnych wydarzeń związanych z działalnością związku, chyba że udostępnienie takiego pomieszczenia jest niemożliwe z przyczyn technicznych. Proponowana zmiana ma na celu uwolnienie pracodawców od obowiązku zapewnienia związkom zawodowym stałego pomieszczenia na terenie przedsiębiorstwa, szczególnie w przypadku gdy może to wpłynąć na obniżenie potencjału gospodarczego tegoż przedsiębiorstwa. Zachowane zostaje wymóg udostępnienia pomieszczenia na doraźne, ważne wydarzenia związane z funkcjonowaniem związków zawodowych.

W art. 1 w pkt 5 uchyla się art. 331 nakładający na pracodawcę – na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika – obowiązek pobierania z wynagrodzenia pracownika składki związkowej i przekazywania jej na wskazany rachunek bankowy. Postulowana zmiana ma na celu likwidację niesłusznego obciążenia pracodawcy kosztami czynności związanych ze statutową działalnością związków zawodowych.Art. 1 pkt 6 stanowi konsekwencję zmian do ustawy zaproponowanych w pkt 3, 5 i 7.

W art. 1 w pkt 7 uchyla się art. 341. Przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek ponoszenia kosztów (w tym wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne), związanych z zatrudnianiem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie organizacji związkowej lub zwolnionego od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas wykonania doraźnej czynności związkowej.

W art. 1 w pkt 8 zmodyfikowano art. 35 – przepis karny typizujący katalog wykroczeń polegających na naruszeniu nakazów lub zakazów wynikających z ustawy o związkach zawodowych. Jest to konsekwencja zmian wprowadzonych na podstawie art. 1 pkt 5 i 7.

W art. 2 i art. 3 noweli zawarto przepisy przejściowe, mające umożliwić związkom zawodowym dostosowanie prowadzonej działalności do zmienionego stanu prawnego. W terminie sześciu miesięcy o dnia wejścia w życie ustawy, związki zawodowe powinny dokonać odpowiednich zmian w swoich statutach. W tym samym terminie związki obowiązane będą do zakończenia działalności gospodarczej i złożenia wniosków o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. W okresie przejściowym będzie do nich stosowany art. 24 ustawy, co pozwoli na korzystanie ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń, aż do upływu sześciomiesięcznego terminu.

Nowelizacja nie narusza prawa Unii Europejskiej i nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jan Filip Libicki

www.facebook.com/flibicki

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *