Adam Wielomski: Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji

Nakładem wydawnictwa von borowiecky ukazała się praca Adama Wielomskiego „Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji. Tom I. Rewolucja protestancka”. Jest to kolejna pozycja Wielomskiego, po „Teokracji papieskiej 1073-1378” poruszająca zagadnienia władzy, polityki, i teologicznego uzasadnienia tych zjawisk i ich procesów.

Pierwsi chrześcijanie uważali, że władza wynika z Prawa Bożego, gwarantuje ład, jest hierarchiczna, bunt przeciw niej jest buntem przeciw Bogu. Takie przeświadczenie podważone zostało w średniowieczu na uniwersytetach europejskich, dziełami „Arystotelesa i jego arabskich komentatorów, szczególnie Awerroesa”. Z czasem coraz popularniejsza stała się idea zakładająca sprzeczność wiary i rozumu, podważająca teologiczne uzasadnienie władzy.

Praca Wielomskiego ukazuję drogę ewolucji filozoficznego uzasadnienia zjawiska władzy i polityki. Część pierwsza pracy opisuje zjawiska klasycznej reformacji. W rozdziale pierwszym pierwszej części autor przybliża czytelnikom kilka równoległych dyskursów, spór Burckhardta z Skinerem, renesans włoski i północny, wpływ renesansu na kiełkowanie reformacji. Rozdział drugi opisuje teologie reformacji opisując takie idee reformacji jak: „Sola Scriptura”, „Sola gratia”, „Sola fide”, i jansenizm. Rozdział trzeci przybliża czytelnikom eklezjologie ojców reformacji, w tym „prymarnie nieinstytucjonalny” kościół Marcina Lutra, oraz protestanckie próby odbudowy kościoła przez Jana Kalwina, Filipa Melanchtona, Heinricha Bullingera i nowy kościół w Zürichu, oraz zjawiska takie jak: kościół miejski Martina Bucera, reformacyjny neo–papalizm Jana Łaskiego, rekapitulacja – protestancki neo–katolicyzm. W czwartym rozdziale Wielomski opisał nauki ojców reformacji o państwie, w tym „Bicz Boży” Marcina Lutra, zwracając uwagę na „prymarnie nieinstytucjonalną” nauki o polityce Lutra, liberalne i etatystyczne motywy w pismach Lutra. W rozdziale czwartym autor pracy opisał eklezjologie i politykę uczniów Lutra – Filipa Melanchtona i ewangelików, oraz luteran angielskich, oraz Zwingla i pomniejszych reformatorów niemieckojęzycznych.

Część druga „Myśli politycznej Reformacji i Kontrreformacji” dotyczy drugiej fali reformacji. Rozdział pierwszy drugiej części opisuje erastianizm angielski (religie i politykę u źródeł anglikanizmu, roztropny erastianizm Richarda Hookera, ewolucje od erastianizmu do monarszej idolatrii, teologiczne uzasadnienie monarchii Jakuba VI) i Laicyzacje Boskiego Prawa Królów w XVII wieku (w pismach Thomasa Hobbesa i Roberta Filmera). Rozdział pierwszy kończą rozważania o erastiańskich źródłach rewolucyjnej tyranii.

W rozdziale drugim opisana została rewolucja kalwińska, w tym: opinie Lutera i Kalwina o prawie do oporu, idee światowej rewolucji w Francji i Anglii, a także jansenizm i doktryna triumfującego kalwinizmu w Holandii. W trzecim rozdziale opisane zostały herezje reformacji: sekty rewolucyjne (niemieccy anabaptyści, wpływ anabaptyzm na wojny chłopskie, Lutra, reformacje), polscy arianie (i ich stosunek do chrześcijaństwa, kalwinizmu, anabaptyzmu), oraz purytanie, Levellerzy i Diggerzy.

Swoją prace Wielomski kończy podsumowaniem opisującym rewolucyjny charakter reformacji, w której opisuje dekonstrukcje „Christianitas”, rozpad jedności cywilizacyjno–politycznej Europy, nacjonalistyczną demagogie niemieckich reformatorów, partykularyzmy reformacyjne w innych krajach, dekonstrukcje klasycznej epistemologii, rozkład wiary religijnej.

Jan Bodakowski

Książkę można kupić tutaj: http://sklep.konserwatyzm.pl

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *