Deklaracja rzeszowska. Linia konserwatyzm.pl zastosowana w praktyce

DEKLARACJA RZESZOWSKA

Его Святейшеству
Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу

Jego Ekscelencja
Józef Michalik
Arcybiskup Archidiecezji Przemyskiej
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Przesłanie skierowane przez Waszą Świątobliwość i Waszą Ekscelencję było wezwaniem do naszych narodów, by utwierdzać to, co nas łączy jako chrześcijan. Dla nas, polityków i ekspertów, płynie z niego wskazanie, by w życiu publicznym kwestie moralne rozwiązywać w zgodzie z wspólnymi chrześcijańskimi zasadami.
Będziemy kontynuować zbliżająca wzajemnie dyskusję i wymieniać informacje na temat spraw o doniosłości moralnej, nad którymi pracować będą nasze parlamenty i kręgi opiniotwórcze, w szczególności takich jak: ochrona życia nienarodzonych, in vitro, propagowanie zachowań homoseksualnych. Przeciwdziałać trzeba wzmagającym się trendom laicyzacyjnym dążącym do wykluczenia Krzyża z przestrzeni publicznej, pochwalającym czyny świętokradcze, ekscesy w świątyniach. Trzeba także występować w obronie chrześcijan prześladowanych w wielu miejscach na świecie.
Chcielibyśmy, by współpraca w obu krajach zaowocowała przyjmowaniem coraz lepszych rozwiązań. Zderzamy się z podobnymi problemami, pojawiają sie podobne zagrożenia. Razem możemy skuteczniej im się przeciwstawiać.
Dziękujemy Waszej Świątobliwości i Waszej Ekscelencji za Przesłanie, którego ogłoszenie dało nam możliwość podjęcia takich wspólnych działań.

Rzeszów, 23 października 2012 r.

Жешувская Декларация

Его Святейшеству
Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу
Jego Ekscelencja
Józef Michalik
Arcybiskup Archidiecezji Przemyskiej
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Совместное обращение Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Партиарха Кирилла и председателя Епископата Польши архиепископа Юзефа Михалика стало призывом к нашим народам утверждать то, что объединяет нас как христиан. Для нас, политиков и экспертов, призыв предстоятелей наших церквей становится указанием решать вопросы морали в общественной жизни, руководствуясь общими для нас христианскими принципами.
Мы будем и далее продолжать начатую дискуссию и обмениваться информацией на тему значимости моральных вопросов, над которыми будут работать наши парламенты и экспертные круги, в особенности по таким вопросам как зашита жизни нерожденных, инвитро, борьба с пропагандой гомосексуализма.

Необходимо противодействовать тенденциям лаицизации, которые стремятся исключить крест из публичного пространства, восхваляющим кощунственные акты, осквернение храмов. Необходимо также выступать в защиту христиан, преследуемых во многих местах в мире.
Выражаем надежду, что начатое сотрудничество приведет в наших странах к принятию все более правильных решений. Мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами, перед нами встают одинаковые угрозы.

Вместе мы можем эффективно этому противодействовать.
Мы благодарны предстоятелям наших церквей за воззвание, обнародование которого дало нам возможность начать совместные действия.

Жешув, 23.10.2012

Ze strony polskiej tekst podpisali związani z naszym portalem senatorowie: Jan Filip Libicki (PO) i Kazimierz Jaworski (SP). [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *