Instytucja rodziny wczoraj i dziś

OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWADOKTORÓW I DOKTORANTÓWINSTYTUCJA RODZINY WCZORAJ I DZIŚWarszawa, 9 grudnia 2011Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoul. Wóycickiego 1/3

Organizator: Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW

Budynek nr 23 sala 201

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.05 Przywitanie przybyłych Gości oraz słowa wprowadzenia
9.05 – 9.20 Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów

„Instytucja rodziny wczoraj i dziś” Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski Rektor UKSW

9.20 – 11.30 Sesja Plenarna

Mgr Tomasz Twardziłowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Małżeństwo w Biblii. Wymiar uniwersalny

Dr n. med. Izabella Stępkowska Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Badania prenatalne a rozwój człowieka

Mgr Marcin Maciak Szkoła Główna Handlowa
Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny

Mgr Marek Sobisz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Etos rodziny jako podstawa kultury

Mgr Julia Bartczak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Lojalność wobec rodziny
Dr inż. Antoni Zięba Politechnika Krakowska
Pilne zadania obrońców praw rodziny

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa (sala 023 Audytorium Maximum)

I Sesja
Budynek nr 23 sala 201
Moderator: Mgr Alina Gut

Mgr Katarzyna Joniec Uniwersytet Śląski w Katowicach Dziecko czyje? Krótki spór z Platonem

Mgr Kamila Falińska Uniwersytet Śląski Znaczenie domu rodzinnego w twórczości poetyckiej księdza Jerzego Szymika

Mgr Małgorzata Szokalak Uniwersytet Warszawski O rodzinnych wartościach w kazaniach radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego

Mgr Agnieszka Komorowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Duchowość małżeństwa i rodziny na nowo odkryta – mistyka i filozofia Karola Wojtyły „sprawdzone” językiem dramatu

Mgr Urszula Bielas-Gołubowska Uniwersytet Szczeciński Książka czy księga rodu? O prozie rodzinnej Mikołaja Łozińskiego
Mgr Ewelina Zemła Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Rodzina szlachecka w XVIII wieku na podstawie ,,Pamiętników” Jana Duklana Ochockiego

Mgr Grażyna Słupczyńska Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej Model rodziny jako czynnik na drodze inicjacji kulturowej dziecka na przykładzie wybranych adaptacji baśni Teatru im. Andersena w Lublinie

Mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wdrażanie małoletnich rodziców do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Z doświadczeń Domu Matki i Dziecka w Gnieźnie 

II Sesja
Budynek nr 17 sala Rady Wydziału
Moderator: Mgr Andrzej Pogłódek

Dr Krzysztof Szczygielski Uniwersytet w Białymstoku Rodzina w świetle uchwał synodów diecezjalnych w Polsce po ogłoszeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Mgr Patrycja Halina Staniszewska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Mgr Agata Ługowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Dr Bogna Orłowska-Zielińska, dr Krystyna Szczechowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rodzina a karcenie małoletnich – aspekty prawne

Dr Agnieszka Ogrodnik – Kalita Katolicki Uniwersytet Lubelski Przestępstwo rozpijania małoletniego a uzyskanie pełnoletności przez zawarcie małżeństwa

Dr Irena Kleniewska Uczelnia Łazarskiego Prawo do kontaktów z dzieckiem jego krewnych jako przejaw prawa dziecka do wychowania w rodzinie

Mgr Ewa Flaga Uniwersytet im. A. Mickiewicza Pozycja prawna dziecka w rodzinie w Polsce i Wielkiej Brytanii na przestrzeni wieków

Mgr Karolina Szymala Uniwersytet Szczeciński Niepełnosprawność intelektualna członka rodziny – wybrane zagadnienia 

III Sesja
Budynek nr 15 sala 1550
Moderator: Mgr Julia Bartczak

Dr Anna Monika Kruk Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytucje aktywizacji zawodowej współczesnej rodziny w oparciu o zatrudnienie socjalne

Mgr Tomasz Józefowicz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Przesłanki i instrumenty polityki rodzinnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem polityki państwa wobec rodzin wielodzietnych

Mgr Łukasz Grochala Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Współczesna polska rodzina w aspekcie lokalnym, w ramach polityki społecznej

Mgr Ryszard Majer Akademia Jana Długosza w Częstochowie Samorząd lokalny kreatorem działań na rzecz rodziny – wspieranie czy tylko przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu?

Mgr Iwona Butryn Katolicki Uniwersytet Lubelski Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej- zagadnienia wybrane

Mgr Aleksandra Szczerba-Zawada Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Unijne standardy w zakresie ochrony rodzicielstwa

Mgr Katarzyna Suwada Polska Akademia Nauk Ojcostwo jako problem społeczny. Porównanie polskiej i szwedzkiej polityki proojcowskiej

Mgr Monika Kacprzak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wpływ sporów wewnętrznych i konfliktów międzynarodowych na instytucję rodziny 

IV Sesja
Budynek nr 15 sala 104
Moderator: Paweł Ozdoba

Dr Małgorzata Strzelec Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Przekaz tradycji wyzwaniem dla współczesnej rodziny

Mgr Wanda Pilch Akademia Ignatianum W Krakowie Współczesna rodzina – współczesne funkcje

Mgr Edyta Zawadzka Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Funkcje rodziny dawniej i współcześnie – podobieństwa i różnice – studium teoretyczne

Mgr Paulina Karbownik Uniwersytet Mikołaja Kopernika „Rodzina już nie socjalizuje” – Marcel Gauchet o zmianie znaczenia rodziny pod wpływem fali indywidualizmu

Mgr Beata Rybka Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wpływ ludzi starszych w budowaniu poczucia tożsamości współczesnej rodziny

Mgr Kamil Konopka Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Współczesny wpływ kuratora sądowego na rodzinę podopiecznego

Dr Tomasz Paklepa Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Aspiracje rodzinne lubelskich studentów na tle procesów demograficznych
Mgr Mateusz Glinowiecki Uniwersytet Warszawski Choroba psychiczna w rodzinie a system społecznego wwsparcia – trudności, wyzwania i zmiany na przestrzeni dekad 

14.20 – 15.20 Obiad (sala 023 Audytorium Maximum)

I Sesja
Budynek nr 23 sala 201
Moderator: Mgr Paweł Lewandowski

Lek. med. Justyna Stępkowska Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Rodzina wobec niepłodności. Czy współczesna medycyna może pomóc?

Mgr Karolina Sikora Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Medykalizacja więzi matki z dzieckiem w sytuacji pediatrycznego leczenia kardiochirurgicznego Mgr K. Pietkun,

Mgr I. Głowacka, Mgr M. Nowacki Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy Ocena wpływu rodziny i jej aktywnego zaangażowania, na możliwości terapeutyczne w procesie neurorehabilitacji osób po udarze mózgu. Przegląd piśmiennictwa z lat 1980-2011

Mgr Agnieszka Krawczyk Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Życie rodzinne kobiet chorych na stwardnienie rozsiane

Mgr Katarzyna Sosnowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Jakość życia seniorów we współczesnej rodzinie 

II Sesja
Budynek nr 17 sala Rady Wydziału
Moderator: Krystian Frelek

Mgr Anna Romaniuk Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Stan zdrowia nupturientów a możliwość wstąpienia w związek małżeński

Mgr Janusz Luty Katolicki Uniwersytet Lubelski Przeszkoda rożności religii u kandydatów do małżeństwa

Mgr Agata Maria Jakieła Katolicki Uniwersytet Lubelski Ustalenie pochodzenia dziecka – domniemanie i zaprzeczenie ojcostwa w świetle przepisów KRiO

Mgr Kinga Ciechanowicz Uniwersytet Gdański Aspekty prawne macierzyństwa w dobie sztucznej prokreacji

Mgr Dorota Krekora-Zając Uniwersytet Warszawski Wpływ ustalenia pokrewieństwa genetycznego między dzieckiem a ojcem na więzi rodzinne

Dr Jarosław Szczechowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rozpad rodziny-przesłanki rozwodu

III Sesja
Budynek nr 23 sala 105
Moderator: Mgr Barbara Mikulska

Mgr Elwira Bonisławska Uniwersytet Warszawski Wizerunek medialny rodziny polskiej

Mgr Jan Bolanowski Uniwersytet Warszawski Obraz rodziny w komunikacji internetowej

Mgr Paulina Czarnek Uniwersytet Łódzki Wizerunek rodziny w wybranych reportażach radiowych Katarzyny Michalak

Mgr Małgorzata Matlak Uniwersytet Jagielloński Ponowoczesne związki aranżowane w kulturze Zachodu. Analiza wybranych reprezentacji medialnych

Mgr Alina Gut Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Internet w polskiej rodzinie. „Socjalizacja przez” i „socjalizacja do” 

IV Sesja
Budynek nr 23 sala 106
Moderator: Mgr Adam Raszewski

Dr Izabela Ścibiorska – Kowalczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wpływ rodziny na kształtowanie kapitału kulturowego

Mgr Marta Tomczuk Szkoła Główna Handlowa Wycena wartości prac domowych w rodzinach w Polsce

Ks. Mgr Dominik Oliwa Uniwersytet Jagielloński/ Uniwersytet Papieża Jana Pawła II Przemiany tożsamości rodziny we współczesnym społeczeństwie chińskim

Mgr Aneta Popławska Uniwersytet Szczeciński Rodzina polsko-niemiecka jako przykład rodziny binacjonarnej

Mgr Sonia Dzierzyńska Uniwersytet im Adama Mickiewicza Rola rodziny w programach resocjalizacyjnych w perspektywie porównawczej- Stany Zjednoczone Ameryki, Polska 

V Sesja
Budynek nr 23 sala 103
Moderator: Mgr Monika Kacprzak

Dr Marta Pawelec, Dr Jacek Łukasiewicz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Rodzina jako środowisko chroniące nastoletnie dzieci przed szantażem emocjonalnym w relacjach rówieśniczych

Mgr Małgorzata Warchoł, Ilona Skoczeń Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Czynniki wpływające na transmisję wartości w rodzinie
Mgr Marta Pągowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Zespół wypalenia się sił u rodziców dzieci z autyzmem – psychospołeczne i emocjonalne aspekty funkcjonowania rodziny
Mgr Katarzyna Mróz Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi Obraz rodziny z problemem alkoholowym – analiza zjawiska współuzależnienia. Wybrane aspekty obrazu siebie żon alkoholików

Mgr Katarzyna Stępkowska Uniwersytet Kardynała Stefana Jak zbudować szczęśliwe małżeństwo? Analiza uwarunkowań więzi małżeńskiej 

16.55 – 17.25 Przerwa kawowa (sala 023 Audytorium Maximum/Holl przed salą 201 Budynek nr 23)

III Sesja
Budynek nr 23 sala 201
Moderator: Justyna Stępkowska

Mgr Marta Mackiewicz Szkoła Główna Handlowa Wpływ polityki społecznej na instytucję rodziny

Mgr Agnieszka Pogorzelska Uniwersytet Warszawski Wpływ rozwoju partnerskiego modelu rodziny w Polsce na rozwiązania w polityce społecznej państwa

Mgr Jacek Łuczak Uniwersytet Warszawski Między państwem katolickim a awangardą obyczajowej rewolucji: Ewolucja stosunku państwa hiszpańskiego wobec problematyki rodziny i wychowania w latach 1939-2011

Mgr Ronald Lasecki Polska Akademia Nauk „Kaa puu te ruha; kaa hao te rangatahi” – rodzina maoryjska pomiędzy światem tradycyjnym a nowożytnością

Mgr Karolina Thel Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wewnątrzrodzinne transfery międzypokoleniowe w Polsce 

IV Sesja
Budynek nr 23 sala 105
Moderator: Mgr Piotr Wojnarowicz

Mgr Maria Broniewska Uniwersytet Łódzki Ocena przydatności metody harcerskiej jako instrumentu wspomagającego wychowanie w rodzinie przez rodziców dzieci w wieku szkolnym

Mgr Diana Aksamit- Staszkievicz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wpływ współczesnego trendu ,,Zamieszkajmy-sprawdźmy się” na założenie rodziny
Mgr Anna Gębalska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wolne związki współczesną alternatywą dla rodziny? Refleksja teologiczno-społeczna

Mgr Alicja Bania Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy Wizerunek współczesnego ojca

Mgr Magdalena Stankowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Babcia współczesna i jej rola w rodzinie 

V Sesja
Budynek nr 23 sala 103
Moderator: Mgr Katarzyna Stępkowska

Dr Adam Podlewski Uniwersytet Warszawski Rodzina chlubą Imperium Tradycyjne więzi społeczne jako element przewagi cywilizacyjnej w oczach odkrywców XIX wieku

Mgr Maciej Daszuta Uniwersytet Wrocławski / University of Liverpool Sparta contra. rodzina – kilka słów o tym, jak starożytna grecka polis usiłowała zwalczyć podstawową jednostkę społeczną

Mgr Katarzyna Anna Kapitan Uniwersytet Wrocławski Model wczesnośredniowiecznej rodziny islandzkiej przedstawiony w wybranych sagach rodowych

Mgr Tomasz Andrzej Nowak Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku/ Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Obraz rodziny w świetle ksiąg metrykalnych parafii Dobryszyce w XVII i XVIII wieku

Mgr Jakub Wysmułek Uniwersytet Warszawski Średniowieczna rodzina mieszczańska w świetle krakowskich testamentów 

18.55 – 19.00 Zakończenie Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów
„Instytucja rodziny wczoraj i dziś”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *