Ks. G. Reynolds ekskomunikowany za poparcie dla małżeństw homoseksualnych

 Au­stra­lij­skie dzien­ni­ki przy­ta­cza­ją spra­wę du­chow­ne­go w kon­tek­ście ostat­nich słów pa­pie­ża Fran­cisz­ka zwią­za­nych m.​in. z oso­ba­mi ho­mo­sek­su­al­ny­mi.

Spi­sa­ny w ła­ci­nie nakaz nie po­da­je żad­ne­go for­mal­ne­go po­wo­du eks­ko­mu­ni­ki księ­dza Grega Rey­nold­sa. Wid­nie­je na nim data 31 maja 2013 roku, co ozna­cza, że zo­stał on wy­da­ny już cza­sie pon­ty­fi­ka­tu Fran­cisz­ka, ale na kilka mie­się­cy przed jego sło­wa­mi na temat osób ho­mo­sek­su­al­nych. Sam du­chow­ny w roz­mo­wie z au­stra­lij­ski­mi dzien­ni­kiem „The Age” twier­dzi, że po­wo­dem eks­ko­mu­ni­ki było jego po­par­cie dla wy­świę­ca­nia ko­biet na ka­pła­nów i mał­żeństw ho­mo­sek­su­al­nych. Tłu­ma­cze­nie eks­ko­mu­ni­ki wrę­czył mu kilka dni temu o. John Sa­lva­no, dzie­kan ka­te­dry św. Pa­try­ka.

http://wiadomosci.onet.pl

Komentarz: Całkowicie popieramy ekskomunikę. Bulwersuje nas nie fakt ekskomuniki, ale raczej fakt, że księdzu katolickiemu trzeba taki dokument tłumaczyć z łaciny na angielski. [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Ks. G. Reynolds ekskomunikowany za poparcie dla małżeństw homoseksualnych”

  1. jak ktoś nie zgadza się z doktrynami kk to powinien być z niego wydalony. Jak ktoś nie uznaje przepisów piłki nożnej to też powinien zająć się inną grą. A tych co się z tym nie zgadzają niech nie zabierają głosu. To tak jak bym ja zażądał od Lewicy aby w statutach partii lewicowej był zapis o ochronie zycia od zapłodnienia do naturalnej śmierci. No ale publicysci lewicowi i centrowi lubią mówić co kk powoinien zrobić itd. Dlaczego nie żadają od Buddystów tego lub tego. np. Znisiuenia celibatu wśród mnichów dlacego? Odpowiedź jest taka, że Zły atakuje to co jest prawdziwe i prowadzi do nieba. Sekty i schizmy mu nie przeszkadzają więc ich nie atakuje. Proste. Pozostańmy więc w wierze i lekceważmy opinie naszych wrogów. Sami decydujmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *