Tadeusz Sakowicz „Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych. Studium socjopedagogiczne”

Tadeusz Sakowicz, Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 290

            Identyfikowanie i rozpoznawanie świadomości przestępców, ich sposobów myślenia o rzeczywistości społecznej stanowi ważny etap w zakresie planowania działań naprawczych. Szczególne miejsce w tej sferze zajmują systemy normatywne determinujące poprawność funkcjonowania jednostki w łonie społeczeństwa. Dotychczas w polskojęzycznej literaturze nie było monografii zadowalającej pod względem merytorycznym, poznawczym, dydaktycznym i edukacyjnym, a jednocześnie funkcjonalnej dla praktyków. Na szczęście stan ten zmienił się wraz z pojawieniem interesującej publikacji autorstwa Tadeusza Sakowicza pod tytułem „Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych. Studium socjopedagogiczne”.

            Godne podkreślenia jest to, że autor uczynił wyniki swoich badań użytecznymi dla nauczycieli oraz wychowawców zatrudnionych w więziennictwie. W dużej mierze uświadamia ona bowiem złożoność procesów resocjalizacyjnych i pozwala uzmysłowić sobie specyfikę problemów z nimi związanych. Dlatego też książka ta może być z powodzeniem wykorzystywana do nauki przez osoby przysposabiające się do pracy z osobami uwięzionymi. Szczególnie wartościowe jest to, że pomaga ukształtować właściwą perspektywę, z której spogląda się na ludzi, z którymi zamierza się pracować. Warto wspomnieć, iż na kartach książki znajdują się również porównania autorskich wyników badań ze studiami socjologicznymi i pedagogicznymi prowadzonymi w ostatnich latach. Ten pomysłowy zabieg pozwala czytelnikowi dostrzec znaczenie przeobrażeń politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych dla kształtowania orientacji normatywnych przestępców, a przy tym nie dać zwodzić się przestarzałym już podręcznikom. Jak dowodzi autor – kwestia dokonującej się zmiany społecznej w dobie kryzysu wartości, musi być uchwycona, aby osiągnąć sukces pedagogiczny.

            Tadeusz Sakowicz bardzo dobrze zdołał wykazać i obrazowo przedstawić specyfikę warunków modernizacji społecznej w Polsce. Uczynił ją kontekstem pozwalającym zrozumieć sensowność pytania o kondycję normatywną: prawną, obyczajową, moralną i religijną społeczeństwa. W szczególności skoncentrował się na tych jego członkach, którzy pozostają w konflikcie z prawem, a jednocześnie są uwięzionymi. Nie spojrzał na nich jednak w oderwaniu od społeczeństwa, ale pokazał ich na jego tle. Stało się to przesłanką rozwiązania istotnych dzisiaj problemów badawczych. Mianowicie autor zadał sobie trud zbadania zależności pomiędzy kondycją normatywną więźniów a obawami i zagrożeniami, szansami i nadziejami związanymi z przyszłością w dobie globalizacji. Na kanwie tego widoczna jest zależność pomiędzy świadomością systemów normatywnych a aktywnością przestępczą u osób osadzonych w zakładach karnych. Co więcej, przyjrzał się także działalności resocjalizacyjnej w kontekście wyzwań jednoczącej się Europy. Docenić trzeba, że słusznie wiele uwagi poświęcił na opisanie zmian zachodzących w polskich rodzinach – notabene coraz mniej różniących się od tych zachodnich – poddanym wpływom ideologii Zachodu. W ogóle niezwykle oryginalne i godne przemyślenia są wątki poświęcone procesom westernizacji i amerykanizacji.

            Ogromnym walorem monografii jest fakt, że autor nie poprzestał na prezentacji wyników swoich badań. Poza obszernymi ich interpretacjami, zamieścił także konkluzje skierowane bezpośrednio do osób szukających użytecznych wskazówek podczas pracy z ludźmi uwięzionymi. Pozwalają one w dużej mierze na pojęcie specyfiki relacji, w jaką się z nimi wchodzi w ramach interakcji realizowanych przez strony ról społecznych. Ułatwienie dla czytelnika stanowi narracja zawierająca w sobie prezentację socjopedagogicznego punktu widzenia.

            W książce autorstwa Tadeusza Sakowicza pod tytułem „Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych. Studium socjopedagogiczne” znajdzie czytelnik wiele inspiracji do pracy i prowadzenia własnych badań. Zyska możliwość zapoznania się z wzorcowo pod względem metodologicznym przeprowadzonym badaniem, a jednocześnie dostrzeże kierunki interpretowania empirycznie uchwytnych przejawów świadomości osób uwięzionych. Monografia ta wszakże uczy nie tylko zrozumienia, ale i wrażliwości na sygnały, które bez fachowego przygotowania trudno jest odczytać. Jest to więc publikacja znacząca dla pedagogów stojących przez wyzwaniami pracy z człowiekiem XXI wieku.

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/systemy-normatywne-w-swiadomosci-osob-uwiezionych,1511.html

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *