Tematem przewodnim kolejnego numeru „Pro Fide Rege et Lege” będzie faszyzm a konserwatyzm

Szanowni Państwo,

dziękujemy za ogromne zainteresowanie jakim cieszy się najnowszy numer półrocznika „Pro Fide Rege et Lege”. Motywuje nas to do dalszej pracy.

Pragniemy poinformować, że tematem przewodnim kolejnego numeru będzie faszyzm a konserwatyzm. Termin nadsyłania materiałów (artykułów naukowych, tłumaczeń, recenzji) mija 10 marca br.

Propozycje swoich tekstów należy przesyłać na adres mailowy zastępcy redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji. W pozostałych sprawach prosimy kontaktować się z redaktorem naczelnym. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie periodyku (profide.pl) i na profilu facebookowym (http://www.facebook.com/pages/Pro-Fide-Rege-et-Lege/283954525061155?ref=hl).

Prosimy o zastosowanie do poniższych wskazówek technicznych dla autorów:

* tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: Times New Roman, czcionka 12 pkt z odstępem 1,5 wierszowym;
* omówienia i recenzje nie powinny przekraczać 5 stron;
* w artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych;
* cytat w tekście oraz w przypisach nie należy wyróżniać kursywą, powinny być umieszczone w cudzysłowiu;
* piszemy II Rzeczpospolita (nie: Rzeczypospolita) Polska, III Rzesza itd.;
* przyjmujemy następujący sposób zapisu dat: 3 lipca 1985 r.;
* stosujemy zapis: lata 90. XX w. (forma: lata 90-te jest błędna);
* zapisujemy: XX w., nie 20. w. czy dwudziesty wiek;
* okresy, np. 1939–1945, łączymy pauzą bez spacji, podobnie strony dzieła, np. s. 11-20.;
* stosujemy skróty i skrótowce słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, płk, dr, itd.;
* liczebniki (do liczby dziesięć) piszemy słownie; przy wyliczeniu – cyframi; stosujemy skróty: tys., mln, mld, jeżeli występują pełne tysiące (np. 47 tys.), w innym wypadku posługujemy się cyframi (np. 46 305); w liczebnikach czterocyforowych i wyższych wprowadzamy w zapisie spacje (np. 45 300, 4 400 433)
* kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne;
* każdy artykuł musi posiadać streszczenie maksymalnie na 1 stronę, napisane w języku angielskim;
* tytuły książek pojawiające się w tekście piszemy bez kursywy, ,,biorąc” dany tytuł w cudzysłów;
* przypisy: piszemy na dole strony;
* każdy przypis kończymy kropką;
* używamy skrótów łacińskich (ibidem, idem, passim, vide);
* w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł pisany kursywą, rok, kolejny numer i stronę(-y);
*
nazwy czasopism piszemy w cudzysłowie;

* przy źródłach internetowych piszemy: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki, dostęp dn.

TEKSTY NIE SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WARUNKÓW BĘDĄ ODSYŁANE AUTOROM DO DOKONANIA POPRAWEK.

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *