Wywiad dla portalu Newkaliningrad. ru

Jak ocenia Pan rezultaty wprowadzenia małego ruchu granicznego?

Za kilka dni, 27 lipca, mija rok od inauguracji tego wspólnego – polsko-rosyjskiego – przedsięwzięcia. Oceniam je jednoznacznie pozytywnie i to w różnych wymiarach. Zarówno w wymiarze turystycznym, gospodarczym, jak i w wymiarze wzajemnych relacji międzyludzkich. Dowodem na to, że jest to przedsięwzięcie udane, jest lista polskich powiatów, które apelują, aby włączyć je do obszaru funkcjonowania małego ruchu przygranicznego. Osobiście uważam, iż jest to poligon doświadczalny do tego, aby w przyszłości objąć wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej zasadą bezwizowego ruchu z krajami UE. To oczywiście bardzo daleka przyszłość, ale trzeba do niej spokojnie i powoli dążyć

Uważa Pan, że mały ruch graniczny rozwija stosunki biznesowe między Polską a Obwodem Kaliningradzkim?

Zdecydowanie tak. Nie są odosobnionymi opinie, że turyści rosyjscy są ważnym elementem rozwoju turystyki chociażby w Sopocie. Wystarczy po prostu udać się do jakiejkolwiek większej miejscowości objętej małym ruchem granicznym po stronie polskiej, by zobaczyć choćby oferty hotelowe czy gastronomiczne dla rosyjskich gości. Mam nadzieję, że za tym pójdą także rosyjskie inwestycje. Oczywiście chcę bardzo jasno podkreślić, że wszystkie obszary naszej gospodarki z wyjątkiem strategicznych i energetycznych są na nie otwarte.

Co Pan sadzi o ewentualnej możliwości wprowadzenia przez Polskę i UE 72-godzinowego ruchu bezwizowego dla turystów przybywających drogą wodną, między Polską a Rosją?

Trzeba nad tym pracować. I mam nadzieję, że w jakiejś – w miarę bliskiej perspektywie – to się stanie. Liczę na to, że pozytywne doświadczenie małego ruchu przygranicznego będzie tym, co pozwoli na szybkie wprowadzenie tego rozwiązania.

Jak, Pana zdaniem można poprawić i przyśpieszyć ruch graniczny między Polską a Rosją?

Zwracałem się ostatnio w tej sprawie – jak Państwo wiecie – do polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Myślę, że rozwiązaniem jest tutaj budowa większej ilości przejść granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim czy też zwiększenie obsady służb granicznych. Mogę zadeklarować, że polscy parlamentarzyści, zwłaszcza zaś Senacka Grupa Bilateralna Polsko-Rosyjska, z Panem Senatorem Januszem Sepiołem na czele, będą działać na rzecz takich właśnie rozwiązań.

Jak Pan ocenia działania polskich władz w celu zwalczania przemytu paliwa z Rosji?

Uważam, że działań tych nie należy specjalnie dramatyzować ani nasilać. Oczywiście nie może tu dochodzić do sytuacji patologicznych, w których ruch turystyczny jest na przykład blokowany przez osoby prowadzące obrót paliwem. Generalnie jednak uważam, co do zasady, że jest to zjawisko naturalne. Rosjanie kupują w Polsce żywność, my w Obwodzie Kaliningradzkim głównie paliwo.

Spotkał się Pan z przypadkami łapówkarstwa na przejściach granicznych (tj. zarówno polskich jak i rosyjskich funkcjonariuszy straży granicznej)?

Nie, nie spotkałem się. I jeśli takie zarzuty padają to na ich potwierdzenie trzeba mieć jakieś dowody. Formułowanie tego typu oskarżeń bez takich dowodów uważam za element tworzenia złej atmosfery wokół tak udanego przedsięwzięcia, jakim jest mały ruch graniczny.

Jak Pan ocenia potencjał Obwodu Kaliningradzkiego z turystycznego punktu widzenia? Co dla Polaków może być interesujące w naszym obwodzie?

Potencjał turystyczny Obwodu Kaliningradzkiego oceniam bardzo wysoko. Myślę, że dla wielu Polaków wszystko to, co wiąże się z wydobyciem bursztynu w Obwodzie Kaliningradzkim jest niewątpliwie atrakcją turystyczną. Tych atrakcji jest oczywiście więcej. Można tu wymienić choćby Swietłogorsk, Muzeum Światowego Oceanu czy polskie pozostałości na terenie Obwodu. Myślę jednak, że największa atrakcyjność Obwodu Kaliningradzkiego jest dopiero przed nami. Chodzi mi tu o Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku. Jeśli w Kaliningradzie zagrają naprawdę ciekawe zespoły to będzie tym elementem, który zwielokrotni turystyczne zainteresowanie waszym regionem. I bardzo dobrze!

Jakie są turystyczne i biznesowe możliwości w Polsce nie są w pełni wykorzystywane przez Rosjan z Pana punktu widzenia?

O możliwościach turystycznych nie będę tutaj szerzej mówił. Obecność rosyjskich turystów w Sopocie, Krakowie czy Zakopanym jest najlepszym dowodem na to, że absolutnie nie ma konieczności, aby wskazywać im jakieś miejsca. Oni sami świetnie je już znają. Jeśli chodzi zaś o działalność biznesową to uważam, że brakuje nam w Polsce rosyjskich inwestycji. Oczywiście mówię tu o branżach takich jak rolna, budowlana czy produkcyjna. Musimy pracować nad tym, aby wreszcie taka inwestycja się udała. Aby zaistniał dla niej w Polsce dobry klimat. Jeszcze raz jednak chcę z całą mocą podkreślić, że absolutnie nie może tu być mowy o takich inwestycjach, które dotyczą naszych sektorów strategicznych.

Co sądzi Pan o idei całkowitego zniesienia wiz między Rosją i Polską? Co to może przynieść pożytecznego dla naszych krajów?

Już o tym mówiłem. Bycie przez Polskę orędownikiem takiego rozwiązania uważam za rzecz bardzo wskazaną. To jest oczywiście bardzo odległa perspektywa, ale powinniśmy na jej rzecz działać. Polskie obawy o wzrost negatywnych zjawisk w momencie zafunkcjonowania małego ruchu przygranicznego absolutnie się nie sprawdziły. Tak samo moim zdaniem będzie jeśli zniesiemy wizy dla obywateli rosyjskich do UE. Dla prawdziwych przestępców nigdy nie są one problemem, za to zawsze są uciążliwością dla zwykłych obywateli.

Сенатор Польши Либицкий: я не встречал взяточничества на границе с Калининградской областью  

Сенатор Сейма Польши Ян Филипп Либицкий в Калининградскую область приезжает часто. Он — большой энтузиаст активного развития контактов между своей страной и Россией, в том числе и Калининградской областью. О том, как сенатор оценивает нынешние достижения во взаимоотношениях, а также о перспективах развития польско-калининградских связей он рассказал в интервью «Новому Калининграду.Ru», подготовленному при содействии

Как Вы оцениваете результаты введения местного приграничного движения?

Через несколько дней, 27 июля, исполняется один год с момента инаугурации этого совместного  польско -российского  проекта. Я оцениваю  его однозначно позитивно в различных измерениях. Как с точки зрения туризма, экономики, так и в области межличностных контактов. Доказательством того, что проект успешен, служит список польских районов, которые обращаются с просьбой о  включении их в сферу действия малого приграничного движения. Лично я считаю, что введение такого режима является испытательным полигоном для того, чтобы   правило безвизового посещения стран ЕС  в будущем охватило всех граждан Российской Федерации. Это, конечно, очень далекое будущее, но нужно к нему спокойно и медленно стремиться.

Считаете ли Вы, что малое приграничное движение способствует развитию деловых отношений между Польшей и Калининградской областью?

Определенно да. Не являются единичными мнения, что российский туризм очень важный элемент развития этого сектора, например  в  Сопоте. Достаточно просто приехать в какой-либо более крупный  польский населенный пункт, охваченный режимом малого приграничного движения,  чтобы увидеть предложения гостиниц или гастрономических заведений для российских гостей. Надеюсь, что после этого придут и  российские инвестиции.  Здесь  хотелось  бы  очень  четко  подчеркнуть,  что все сферы нашей экономики, за исключением стратегических и энергетических,   открыты для инвесторов.

Что вы думаете о  возможности введения  Польшей и ЕС 72-часового безвизового режима для туристов, прибывающих водным путем , между Польшей и Россией?

Нужно над этим работать. И я надеюсь, что за достаточно короткий срок  это произойдет.  Уверен, что положительный опыт введения  малого приграничного движения  это то, что позволит быстрее принять это решение.

Как по-Вашему мнению  можно исправить и ускорить приграничное движении между Польшей и Россией?

Я обращался по этому вопросу – как Вы знаете -   к Министру внутренних дел РП Бартоломею Сенкевичу.  Думаю, что решение здесь заключается в открытии  дополнительных пунктов пересечения границы между Польшей и Калининградской областью, а также увеличение количества сотрудников пограничной службы.  Могу Вас заверить,  что польский парламентарии, особенно Двусторонняя  Сенатская  Польско-Российская Группа, во главе  с сенатором Янушем Сепиолем , будет поддерживать  такие решения.

Как Вы оцениваете деятельность польских властей по борьбе с контрабандой топлива из России?

Считаю, что эти меры не следует специально драматизировать или применять давление. Если разумеется,  не возникнет  патологических ситуаций, в которых, например, лица, занимающихся покупкой топлива полностью заблокировали бы туристическое движение. В целом, однако, я думаю, что это, как правило,  это естественное явление. Россияне покупают в Польше продовольственные товары, мы в Калининградской области в основном топливо.

Вы встречались со случаями взяточничества на погранпереходах  (то есть, как польских, так и российских пограничников)?

Нет, я не встречал.  А если же подобные жалобы и поступают, то на них  должны быть некоторые доказательства. Формулировка таких обвинений без  доказательств, я считаю частью создания нездоровой  атмосферы вокруг такого успешного проекта, каким является  введение малого приграничного  движения.

Как Вы оцениваете потенциал Калининграда с туристической точки зрения? Что полякам может быть интересно в нашем регионе?

Туристический потенциал Калининградской области  я оцениваю очень высоко. Думаю, что для многих поляков интересно все, что связано с добычей янтаря в Калининграде,  и это несомненно является туристической достопримечательностью. Этих достопримечательностей, конечно же больше. К ним относятся, например город-курорт Светлогорск, Музей Мирового океана, след польской истории  на территории области. Однако, я думаю, что наибольшая привлекательность Калининградской области еще впереди. Здесь я имею ввиду Чемпионат Мира по футболу в 2018 году. Если в Калининграде будут играть  действительно интересные команды,  это будет тем элементом, который  умножит  туристический интерес  к региону. И очень хорошо!

Каковы туристические и деловые возможности в Польше, не в полной мере, с вашей точки зрения, используются  российскими гражданами?

О туристических  возможностях туризма сейчас  я не буду говорить  более широко. Присутствие российских туристов в Сопоте, Кракове или в  Закопане, является лучшим доказательством того, что нет абсолютно никакой необходимости, чтобы рекомендовать им  какие-либо места. Они сами их уже  прекрасно знают. Что касается предпринимательской деятельности,  я думаю, что нам не хватает российских инвестиций в Польше. Конечно, я говорю о таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство и промышленность. Мы должны работать над тем, чтобы  наконец такие инвестиции пришли. Чтобы обеспечить для  них  в Польше благоприятный климат. Однако, опять же, я хочу настоятельно подчеркнуть, что абсолютно не может быть здесь речи о таких инвестициях, которые касаются наших стратегических областей.

Что Вы думаете об идее отмены виз между Россией и Польшей?  Чем это может быть  полезно для наших стран?

Об этом я уже говорил. Будучи сторонником такого решения  со стороны Польши,  считаю это целесообразным.  Конечно это очень отдаленная перспектива, но мы должны действовать, чтобы это удалось. Польские опасения по поводу негативных последствий  введения малого приграничного движения абсолютно не соответствуют действительности.  Также будет, на мой взгляд, если мы отменим визы для российских граждан в ЕС. Для настоящих преступников  виза никогда не является проблемой,  это  всегда   отягощает  только  обычных граждан.

Jan Filip Libicki

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]
Facebook

0 thoughts on “Wywiad dla portalu Newkaliningrad. ru”

  1. No no, sen. Libicki udziela wywiadu, w którym nie rozgłasza wszem i wobec o wredności PiS-u. Aż się zdziwiłem ogromem rozsądku, którym się wykazuje. Szkoda, że niemal wyłącznie w tym przypadku… Ja też popieram zniesienie wiz, i to nie tylko do Rosji, ale również do paru innych krajów, np. Białorusi, Chin i Wietnamu. Cały ten proceder to nic innego, jak tylko dojenie ludzi, gdyż ok. 200 zł piechotą nie chodzi. Tyle że senator rżnie głupa bredząc coś o staraniach polskich parlamentarzystów, doskonale wiedząc, że decyzje o ewentualnym zniesieniu wiz podejmuje UE – jego bożek – w imieniu wszystkich eurolandów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *