Beata Hoffmann, „Narkotyki w kulturze młodzieżowej”

Beata Hoffmann, Narkotyki w kulturze młodzieżowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, ss. 170

            Powodem do radości dla czytelników zainteresowanych problemem narkomanii jest nowa monografia autorstwa Beaty Hoffmann pod tytułem „Narkotyki w kulturze młodzieżowej”. Już na samym początku należy bardzo wyraźnie podkreślić, iż jest to najlepsza praca poświęcona tej tematyce, jaka ukazała się dotąd na polskim rynku wydawniczym. Jest to bowiem systematyczny, naukowy, a przy tym przystępny wykład na temat historii, istoty, specyfiki narkotyków – od zarania dziejów po XXI wiek, od społeczeństw tradycyjnych po postnowoczesne. Zawiera imponującą i niespotykaną dotąd w polskiej literaturze przedmiotu poświęconej tej tematyce bibliografię. Bez wątpienia mamy w tym przypadku do czynienia z dziełem nie tylko godnym uwagi, ale przede wszystkim – klasycznym.

            Książka odznacza się metodycznym podejściem, który ułatwia dostrzeżenie ewolucji sposobów wykorzystania narkotyków przez różne społeczeństwa. Beata Hoffmann – bazując na dotąd nieprzywoływanych przez polskich autorów opracowaniach – omówiła w jaki sposób substancje psychoaktywne były wykorzystywane w społeczeństwach przednowoczesnych. Na tej podstawie sformułowana cenne wnioski na temat powodów sięgania przez dawne ludy po narkotyki. Uwypukliła szeroki kontekst zażywania środków zmieniających świadomość, cywilizacyjne przemiany pozwalające ich utrzymywanie, przeobrażającą się ich rolę we współczesnym świecie. Warto je porównać z rozważaniami poświęconymi lokalizacji środków odurzających w drugiej połowie dziewiętnastego i pierwszej połowie dwudziestego wieku.  Beata Hoffmann bardzo dobrze uchwyciła kierunek zmian, które dokonały się we wskazanym obszarze. Prześledziła tym samym jak zmieniła się funkcja substancji psychoaktywnych w wielowiekowej historii.

            Wiele o właściwościach współczesnych społeczeństw mówią właśnie wnioski dotyczące przemian w zakresie motywów przyjmowania narkotyków. Doskonale pokazują obszary zagubienia człowieka w dobytku pokoleń – postawy młodzieży wobec substancji psychoaktywnych uwidaczniające się w różnych obszarach życia społecznego, zwłaszcza aktywności twórczej. Niezwykle obrazowe są zwłaszcza przedstawienia praktyk przyjmowania narkotyków w kulturze młodzieżowej dwudziestego wieku. Zawierają fachowo zinterpretowane fragmenty relacji z kolejnych etapów zmiany społecznej orientacji na narkotyki – od tych w latach pięćdziesiątych, jakie pojawiły się w pierwszych subkulturach do dzisiaj, gdy mamy nawet do czynienia z narkoturystyką nieznaną nigdy wcześniej czy popkulturą z nieodzowną narkotyzacją. Warto podkreślić, że autorka wiele uwagi poświęciła polskiej specyfice, na przykład przyczynie popularyzacji polskiej heroiny, relacjom osób, które jako jedne z pierwszych miały z nią kontakt.

            Walorem publikacji jest obszerny raport z badań własnych autorki i informacje na temat najczęściej zażywanych narkotyków. Cenne dla osób zajmujących się tematyką substancji psychoaktywnych będą również uwagi na temat metodologii i teorii, które są konieczne przy prowadzeniu badań z pogranicza: antropologii, socjologii, pedagogiki. Autorka wyszła naprzeciwko trudnościom, jakich przysparza badaczom problematyka narkomanii. Warto skorzystać z jej podpartych znawstwem przedmiotu i doświadczeniem uwag.

            Książka autorstwa Beaty Hoffmann pod tytułem „Narkotyki w kulturze młodzieżowej” będzie bez wątpienia zajmującą lekturą dla każdego czytelnika, który interesuje się problematyką narkomanii. Poza tym okaże się przydatna również dla ekspertów w tym zakresie – naukowców, terapeutów oraz pedagogów. To niezastąpiona pomoc przy zrozumieniu sposobów myślenia i stanów osób dotkniętych destruktywnym działaniem substancji odurzających ludzi żyjących na przestrzeni dziejów – także i dzisiaj.

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/narkotyki-w-kulturze-mlodziezowej,1552.html

Krzysztof Wróblewski

/ame/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.