Konferencja: Teoria pieniądza i kredytu – Ludwig von Mises

Zapraszamy na konferencję z okazji 100-lecia pierwszego niemieckiego wydania „Teorii pieniądza i kredytu” Ludwiga von Misesa oraz z okazji pierwszego polskiego wydania, które właśnie się ukazało.

Konferencja odbędzie się 17 maja (czwartek) o godz.18.30 w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Prelegentami podczas konferencji będą Robert Gwiazdowski, Krzysztof Habich oraz Witold Falkowski.

W 1912 roku ukazało się wydanie Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel , jedno z pierwszych dzieł Ludwiga von Misesa, wybitnego przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii, który wsławił się pracami poświęconymi zagadnieniom dotyczącym inflacji, polityki monetarnej, wolnemu rynkowi oraz gospodarki planowej.

Pod­stawą trwa­łego roz­woju spo­łecz­nego (i gospo­dar­czego), jak twierdzi Mises w „Teorii pieniądza i kredytu” jest dba­łość o zdrowy pie­niądz. To prze­sła­nie jest ponad­cza­sowe. Jak pisze Mises, „zasada zdro­wego pie­nią­dza, która przy­świe­cała XIX-wiecznym kon­cep­cjom pie­nią­dza i pro­gra­mom poli­tycz­nym, sta­no­wiła owoc kla­sycz­nej eko­no­mii poli­tycz­nej. Była ona zasad­ni­czym punk­tem libe­ral­nego pro­gramu opra­co­wa­nego przez XVIII-wieczną filo­zo­fię spo­łeczną i pro­pa­go­wa­nego w następ­nym wieku przez naj­bar­dziej wpły­wowe par­tie poli­tyczne Europy i Ame­ryki.”

Podczas konferencji wygłoszą prelekcje:
– Witold Falkowski, prezes Instytutu Ludwiga von Misesa „Znaczenie Teorii pieniądza i kredytu we współczesnej gospodarce”

– Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha „Mises i jego dzieło”

– Krzysztof Habich, przedsiębiorca – Czym jest pieniądz?

Konferencja organizowana jest przez wydawnictwo Fijor Publishing, Instytut Ludwiga von Misesa oraz Stowarzyszenie KoLiber.

Książkę można zakupić już teraz poprzez nasz sklep: tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *