Oświadczenie Rady Górnośląskiej w sprawie kasacji Sądu Najwyższego

Na swoim posiedzeniu 7 grudnia 2013 roku Rada Górnośląska przy udziale reprezentantów wszystkich organizacji wchodzących w jej skład, postanowiła odnieść się do decyzji Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej podważającej zasadność zarejestrowania Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, które jest członkiem – założycielem RG. Rada Górnośląska jednomyślnie wyraża głęboki niepokój w związku ze sposobem rozpatrzenia i umotywowania tej kwestii przez Sąd Najwyższy RP, a konkretnie użyciem argumentów niewynikających z litery prawa obowiązującego w RP, lecz o charakterze uznaniowo – emocjonalnym. Stało się tak w następujących kwestiach:

Przy rozpatrywaniu całej sprawy Sąd Najwyższy RP opierał się m.in. – co sam stwierdził – nie na dokumentach SONŚ, lecz głosach uczestników publicznych debat w Internecie i na tej podstawie wysnuwał wnioski i domniemania dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania tej organizacji.

W sposób niezgodny z faktycznym stanem prawnym mającym odniesienie do SONŚ powołał się na zapisy w Kodeksie Wyborczym, wykazując niezrozumienie – faktyczne, lub tendencyjne – różnicy pomiędzy narodowością a narodem. Kwestie tej różnicy są wyraźnie wyjaśnione w Ustawie o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz języku regionalnym, co Sąd Najwyższy najwyraźniej zignorował – bo nie śmiemy przypuszczać, że ich nie zrozumiał.

Powołał się też na pkt.4 Statutu SONŚ przeinaczając go i przez to wypaczając jego brzmienie w taki sposób, by można było dopatrzyć się w nim zagrożenia dla przestrzegania art. 3 Konstytucji RP. Tymczasem punkt ten w swoim prawdziwym brzmieniu bez reszty ma charakter państwowotwórczy, implikujący obywatelskie postawy członków SONŚ.

Wszystko to świadczy o dość niefrasobliwej interpretacji i realizacji przepisów prawnych obowiązujących w naszym państwie przez najwyższy organ, mający stać na ich straży. Stwarza to niebezpieczny precedens, otwierający pole do uznaniowego traktowania prawa w zależności od doraźnego interesu politycznego dominujących w danym momencie historycznym ugrupowań a nawet poszczególnych osób zasiadających w ciałach decyzyjnych. Otwiera pole do całkowitej dowolności w tym względzie. Takie stosowanie prawa może w przyszłości dotknąć każdego konkurenta politycznego, lub niewygodne z jakichkolwiek względów organizacje i osoby, skazując je na wykluczenie z życia społecznego. Nas Ślązaków hołdujących zasadzie poszanowania i przestrzegania prawa niepokoi i bulwersuje to nie tylko dlatego, że w tym przypadku staliśmy się ofiarami takiego procederu, lecz przede wszystkim z powodu najgłębszego przekonania, iż w dobrze zorganizowanym państwie – a w takim pragniemy żyć – nie ma miejsca na czyjekolwiek widzimisię w sprawach dla tego państwa najważniejszych; w stanowieniu i przestrzeganiu porządku prawnego. Wyrażamy absolutną niezgodę na takie postępowanie, nie dopuszczamy myśli, by mogło dotknąć kogokolwiek.

Rada Górnośląska

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *