Konstytucja Państwa Polskiego (projekt adw. Jacka Wilka – posła na Sejm RP, wrzesień 2019 roku)

My Naród – obywatele Państwa Polskiego
pragnąc wiernie zachować, sumiennie utrwalać i rozumnie rozwijać
wszystko, co najlepsze z Polskości:
– wiarę, tradycję i kulturę szlachetnych przodków naszych
– umiłowanie odwiecznych swobód osobistych i politycznych
– najlepsze zasady publiczne i uświęcone wiekami obyczaje
– katolicką cywilizację łacińską Narodu Polskiego
zakorzenioną w chrześcijańsko-klasycznym uniwersalizmie europejskim
i niezłomny sprzeciw wobec obcej zwierzchności i ingerencji w życie narodowe i prywatne
a nade wszystko wieczną miłość do niepodległej, suwerennej, silnej i zamożnej Polski
otrzymawszy od Stwórcy Jego Prawa oraz dary rozumu i wolnej woli
– które mają czynić każdego z nas roztropnym, sprawiedliwym i odpowiedzialnym
różni z natury, a równi w prawach
umiejący w oparciu o rozmaitość pogłębiać jeszcze mocniej naszą jedność
wierząc, że każdy jest panem własnego życia, kowalem własnego losu i najlepszym stróżem osobiście pojmowanego szczęścia budowanego w oparciu o klasyczne cnoty
zaś siła wspólnoty wynika ze zdolności, cnót i możności jednostek ją tworzących – tym mocniej im więcej i swobodniej mogą one rozwijać swe osobiste talenty i umiejętności
stanowimy niniejszą Konstytucję
aby żyć w Ojczyźnie Wolności
– która daje dobrostan, pokój i najlepszy byt dla indywidualnego rozwoju
łącząc oddolne wysiłki jednostek i społeczności w pomyślność Wspólnoty Narodowej
– dla jej ciągłego duchowego i materialnego wzrostu
jak i strzeże społeczeństwa wolnego wyboru w granicach Prawa
będącego rękojmią najlepiej pojętego dobra wspólnego
– służącego zawsze tak jednostkom, jak i ich wszelkim zrzeszeniom,
a zapewniającego przez to najlepsze prawa dla ogółu oraz szybki wzrost powszechnej majętności i gospodarki krajowej
aby jak najsprawniej wyłaniać spośród nas najlepsze elity intelektualne i moralne Narodu
– by strzegły poprzez mądre i godne rządy swobód, praw i odrębności naszych,
jak i rozwijały ustawicznie najważniejsze dla Narodu jego siły duchowe
i aby działaniu wszelkich władz publicznych zapewnić praworządność, rzetelność i sprawność
a nasze dziedzictwo i dorobek przekazać następnym pokoleniom jak największe, najwspanialsze i najszlachetniejsze!

Szczęść nam Boże Trójjedyny i miej w Swej opiece
Polskę i Polaków!
Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, prowadź i umacniaj Swoich Regentów
– Prezydentów Państwa Polskiego –
w cnotach roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa
aby służyli dobru i chwale Narodu Polskiego w duchu i ku celom, jakie wyżej naznaczamy!

I. Państwo Polskie
Fundament cywilizacyjny Państwa Polskiego
Art. 1
1. W Państwie Polskim panuje Prawo, którego wiecznym źródłem i nienaruszalną podstawą są: przyrodzona wolność oraz niezbywalna godność osoby ludzkiej, naturalny porządek rzeczy, dorobek prawny Rzymian z podziałem na prawo publiczne i prywatne na czele, filozofia Greków z jej dążeniem do poszukiwania obiektywnej prawdy, jak i mająca prymat nad prawem stanowionym etyka chrześcijańska z jej personalizmem i integryzmem – znajdujące swój wyraz w całości porządku normatywnego i instytucjonalnego Państwa Polskiego.
2. Państwo Polskie dąży do urzeczywistnienia – poprzez całą swą państwowość – metody ustroju życia zbiorowego opartej o zasady cywilizacji łacińskiej z jej pojmowaniem i stosowaniem duchowych i cielesnych kategorii bytu ludzkiego: dobra, prawdy, piękna, zdrowia i dobrobytu.
3. Państwo Polskie kształtuje swoje długofalowe cele i polityki, jak również rozstrzyga decyzje o charakterze strategicznym w oparciu o pryncypia i cele ideologii nacjokratyzmu.

Całość do pobrania w PDF tutaj: KONSTYTUCJA(1)

Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 3.9]
Facebook

7 thoughts on “Konstytucja Państwa Polskiego (projekt adw. Jacka Wilka – posła na Sejm RP, wrzesień 2019 roku)”

 1. Art. 31 i 32 tworzy (…)ciekawe(…) combo… wystarczy kupić obywatelstwo, aby móc bezkarnie prowadzić zagraniczne grupy przestępczych. Przekonanie to wzmacnia artykuł 30…

  Czyżby Pan Wilk chciał zrobić z Polski raj dla bossów mafii, a może nawet szefów wybranych (Kryterium doboru zapewne będzie ciekawe. Zgaduję, że będzie równe złożone jak kryteria Kadaffiego) organizacji terrorystycznych?

 2. „My Naród – obywatele Państwa Polskiego” – już wstęp wzbudza podejrzenie o niecne zamiary!
  zniknął Naród Polski,Polacy jako suweren w granicach państwa.

 3. Panie Pośle, mecenasie Wilk czy czasem nie pomylił Pan epok i historii Polski ? Wystarczy tylko uczciwie przestrzegać zapisów istniejącej Konstytucji to już będzie dobrze. Jestem zdecydowany odsunąć od orzekania „namaszczonych” przez A. Dudę członków tzw „Trybunału Konstytucyjnego” z Przyłembską, Muszyńskim, Pawłowicz oraz prokuratorem „stanu wojennego” Piotrowiczem jak również najpierw wybrać po czym powołać prawdziwych sędziów K.R.S. oraz powołać zgodnie z z Polskim prawem Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego (a nie atrapę Łanowską). Przypominam iż należy wykonać postanowienia T.S.U.E. wraz z wydanym zabezpieczeniem jak również przyjąć przyrzeczenie od trzech prawidłowo wybranych sędziów T.K. Panie Pośle Wilk czy nie razi Pana to bezprawie, które prowadzi „sekta” PiS ?

  1. Za DobrąZmianę to się należy Norymberga!!! Ale nie sądzę, że ew. prezydent Trzaskowski na to pójdzie… bo musiałby się przyznać do uzurpacji władzy.

  2. Proszę odłączyć mózg od TVN, wyjsc na powietrze, z dała od miasta, zgiełku, bałaganu, korków, odwiedzić historyczne miejsca bitew, kościółki i bazyliki w małych miejscowościach i wioskach, poczytać dobrą starą książkę, nie z telefonu, telefon proszę wyłączyć.

 4. Przeczytałem projekt konstytucji powierzchownie. Jest może i lepsza od obecnej ale…. nie da się oddzielić funkcjonariuszy państwowych od służb specjalnych. Państwo to z definicji aparat represji a służby są jego nieodłączną częścią. Nawet H.W. Bush Pełnił funkcję szefa CIA.

 5. I odkryłem kolejny kwiatek:
  Aty. 1 proklamuje nacjokratyzm wyznaniowy, a z kolei 120 wolność światopoglądową w tym wyznaniową… tzn. jeśli nie popełniasz na terenie Polski możesz być nawet Islamistą pierwszej wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *