Konferencja:​ „CYWILIZACYJNE KIERUNKI ROZWOJU EUROPY I ŚWIATA – MISJA POLSKI” SEJM RP, 28 kwietnia 2018, godz. 10:00

poseł Robert Winnicki

POLITYKA WIELOWEKTOROWA – JAK REALIZOWAĆ INTERES NARODOWY WŚRÓD ROZGRYWEK MOCARSTW

Prometeizm i źle rozumiany mesjanizm nadal fatalnie ciążą nad polską polityką zagraniczną. Odmitologizowanie spojrzenia na stosunki międzynarodowe i odważna konfrontacja z obiektywnymi słabościami Rzeczpospolitej jest dziś zasadniczym priorytetem polityki narodowej. Polityka wielowektorowa jest szansą na przywrócenie Polsce pola manewru na arenie międzynarodowej, którego tak bardzo dziś potrzebuje.

mgr Magdalena Ziętek-Wielomska i prof. dr hab. Adam Wielomski

NARÓD EUROPEJSKI CZY EUROPA NARODÓW

Celem wystąpienia jest prezentacja książki „Nowczesność, nacjonalizm, naród europejski” (WIĘCEJ >>), której tematem jest problem narodu europejskiego. Idea taka zrodziła się w kulturze niemieckiej jako przeciwwaga dla (francuskiej) idei państwa narodowego, stając się jedną z koncepcji uzasadniających procesy integracyjne.

prof. dr hab. Anna Raźny

REWOLUCJA KULTURALNA 1968 – ETAPY JEJ ROZWOJU I GENEZA FILOZOFICZNA

Rewolucja ta stanowiła główny nurt globalnej rewolucji wolnościowej, który objął nie tylko Francję i Europę zachodnią, ale również Stany Zjednoczone, Meksyk, Japonię, a także dwa państwa bloku radzieckiego – Polskę i Czechosłowację. W każdym miejscu miała inny charakter. W przypadku Warszawy i Pragi była to rewolucja quasi wolnościowa, organizowana przez środowiska rewizjonistyczne, zainteresowane jedynie próbą nadania komunizmowi „ludzkiej twarzy”, … WIĘCEJ >>

prof. dr hab. Artur Śliwiński

KRYZYS CHRZEŚCIJAŃSTWA W ŚWIETLE GLOBALIZACJI. PROBLEM AGAPOLOGII

Celem referatu jest ukazanie pułapek, jakie zostały zastawione polskim (i nie tylko) katolikom. Szczególnie zwracam uwagę na jedną z najbardziej niebezpiecznych pułapek, która zasługuje na miano „teologii słabości”, która przenika do współczesnej myśli politycznej i chrześcijańskiej. Współgra ona z destrukcyjną rolą neoliberalizmu, tj. z działaniami osłabiającymi kondycję duchową, fizyczną i materialną Polaków, ale także z represyjnym stosunkiem do odrodzenia siły narodu polskiego (pod hasłem „walki z nacjonalizmem – antysemityzmem – faszyzmem”). Dotyczy to zwłaszcza młodego pokolenia Polaków.

Czy chodzi o to, aby Polaków (i inne narody) pogrążać w słabości duchowej, fizycznej i materialnej zamiast wskazywać drogę pokonania tych słabości?

prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski

ŚWIAT, DOKĄD EUROPA, W KTÓRĄ STRONĘ POLSKA?

Agresywne działania kierowane są na dziedzinę gospodarczo-materialną oraz na dziedzinę kulturowo-duchową, powiększając dokonane już zniszczenia i przybliżając widmo katastrofy. (…) W istniejącej sytuacji konieczna jest również możliwie szybka poprawa stosunków sąsiedzkich z Rosją, co poprawi pozycję Polski we Wspólnocie Wyszehradzkiej oraz w stosunku do Unii Europejskiej, a również zmniejszy ogólne niebezpieczeństwo militarne (…).

Polska nie może być terenem i rynkiem nadal eksploatowanym przez zagraniczne monopole, niszczące wszelką miejscową wytwórczość (..). Odrodzenie suwerennego, chrześcijańskiego Państwa Polskiego będzie najcenniejszym przykładem i inspiracją dla innych państw.

poseł Krzysztof Bosak

NARODOWY KATOLICYZM POLSKA ALTERNATYWA DLA MULTIKULTURALIZMU W XXI WIEKU

Świat Zachodni w XXI wieku przeżywa głęboki kryzys tożsamości, a jego podstawy cywilizacyjne ulegają erozji wspieranej przez ideologię multikulturalizmu. Wyzwania, przed którymi stajemy wymagają czytelnej alternatywy. Taką alternatywą może być narodowy katolicyzm, który wbrew postępowym stereotypom, doskonale odpowiada na wszystkie najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi Polska.

dr Wincenty Łaszewski

CO ZDUMIEWAJĄCEGO DOWIADUJEMY SIĘ O PRZYSZŁOŚCI, KIEDY ZASTOSUJEMY METODOLOGIĘ „ŚREDNIOWIECZNĄ”?

Spojrzenie na dzieje Europy z perspektywy antropologii teologicznej i teologii objawieniowej.

Odwołujemy się do skonstruowanej ostatecznie w średniowieczu koncepcji człowieka jako w pełni dzieła Boga i ówczesnej koncepcji dziejów, według której Bóg nie tylko zaplanował człowieka, ale i zaplanował jego życie jako jednostki, narodu, cywilizacji, świata. Takie spojrzenie na antropologię i historię owocuje konkretną interpretacją zachowań osoby ludzkiej i wspólnot, które człowiek tworzy, i proponuje mistyczną koncepcję historii. W niej

Bóg nie jest tylko Stwórcą, ale Stwarzającym. Definiuje się Go przez „Jest” i „Działa”. Do realizacji swoich celów – uwzględniając element ludzkiej wolności – w każdym pokoleniu używa znaków, które człowiek musi zaliczyć do faktów i nie może przejść wobec nich obojętnie. Są one dane człowiekowi, narodowi, czasem całemu światu, by „zmusić” ludzi do pójścia w wyznaczonym przez Niego kierunku. Można rzec, że Bóg stara się nie „działać”. On nie „działa”, lecz „znaczy”.

Znaków tych jest współcześnie więcej niż kiedykolwiek, jakby dziś człowiek szczególnie potrzebował drogowskazów, gdyż jest zagubiony bardziej niż kiedykolwiek.

Zastanawiające, że te znaki nieomal zawsze (tak dawniej, jak i dziś) mają imię człowieka doskonałego: Maryi.

Już samo przynoszenie znaków przez Niepokalaną Matkę Boga jest Znakiem, który domaga się interpretacji. Jakie są główne wytyczne tego Znaku i ukazywanych przez niego znaków? Jak w ich świetle oceniać współczesne wydarzenia i kreować przyszłość?

poseł Jan Łopuszański

SERCE CYWILIZACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Ostatni Marsz Niepodległości odbył się pod wezwaniem: „My chcemy Boga”. Organizatorom Marszu dziękuję za to wezwanie. Bóg, którego chcemy, przychodzi do nas nade wszystko w Eucharystii, a Jego obecność zmienia życie osobiste i społeczne. Katolicy powinni obejmować swą szczególną uwagą właśnie to prawdziwe, rzeczywiste i substancjalne przyjście Boga.

Rozważanie tego przyjścia jest kluczowym elementem katechezy. Poznanie religijne (czyli poznanie przez rozum i wiarę) rozwija zdrową pobożność. To poznanie religijne i postawa pobożności mają też bezpośrednie znaczenie dla kwestii społecznych, będących przedmiotem troski środowisk zaangażowanych w życie publiczne Polski.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *